Ευοίωνες οι εκτιμήσεις του 82% των Ελλήνων CEOs για την ανάπτυξη της χώρας

Άρθρο στο Περιοδικό Finance Pro: Του Νίκου Βουνισέα, Senior Partner, KPMG στην Ελλάδα

Άρθρο στο Περιοδικό Finance Pro: Του Νίκου Βουνισέα, Senior Partner, KPMG στην Ελλάδα

Αισιοδοξεί το 82% των Ελλήνων CEOs για την ανάπτυξη της χώρας, σύμφωνα με την έρευνα 2022 CEO Outlook που βασίζεται στις απόψεις για το μέλλον 1.325 CEOs από 11 σημαντικές αγορές, μεταξύ αυτών και 50 CEOs από την Ελληνική αγορά, και συνιστά τη μεγαλύτερη ετήσια έρευνά της εταιρείας KPMG. Όπως αναδεικνύει η έρευνα, κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, μόνο 1 στους 4 (24%) Έλλη- νες CEOs αναμένουν την έλευση της ύφεσης, με 46% των Ελλήνων CEOs να προβλέπουν ότι θα επηρεάσει τα εταιρικά κέρδη έως και 10%.

Όσον αφορά το ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό, τα διευθυντικά και ανώτερα στελέχη θεωρούν ότι το τα κατάλληλα ταλέντα και δεξιότητες είναι κλειδί για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα ή παρόμοιων φιλοδοξιών. Σχεδόν το ένα πέμπτο (14%) των Ελλήνων CEOs (και το 22% παγκοσμίως) αναφέρουν ότι η έλλειψη δεξιοτήτων και εξειδίκευσης εμποδίζει την υλοποίηση των λύσεων.


Ψηφιακός μετασχηματισμός

Ενώ η τρέχουσα αβεβαιότητα ωθεί τους CEOs να συνεχίσουν να δίνουν προτεραιότητα στον ψηφιακό μετασχηματισμό, το 58% των Ελλήνων CEOs (και το 40% παγκοσμίως) των επιχειρήσε- ων έχουν βάλει προσωρινά σε παύση τις στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού και ένα άλλο 30% για την Ελλάδα (και 37% για τους CEOs παγκοσμίως) σχεδιάζει σχετικά βήματα το επό- μενο 6μηνο. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, περισσότερο από το ένα τέταρτο πιστεύει ότι η προώθηση της ψηφιοποίησης και της συνδεσιμότητας των επιχειρήσεων είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης τα επόμενα 3 χρόνια. Το 74% των Ελλήνων και παγκόσμιων CEOs συμφωνεί επίσης, ότι οι στρατηγικές επενδύσεις του οργανισμού τους στον ψηφιακό τομέα και στους τομείς ESG είναι άρρηκτα συνδεδεμένες.


Αυξάνει  η  λογοδοσία  για  τα  ESG

Όταν ρωτήθηκαν ποια ήταν η κορυφαία πρόκληση για την επικοι- νωνία των επιδόσεων στα ζητήματα ESG προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, 22% των Ελλήνων CEOs (και το 17% παγκοσμίως) ανέφεραν ότι ήταν ο σκεπτικισμός των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με το «πράσινο ξέπλυμα» (greenwashing), από 4% για την Ελλάδα και 8% για το εξωτερικό το 2021. Με ποσοστό 12% οι Έλληνες CEOs (και 38% οι παγκόσμιοι CEOs) ισχυρίζονται ότι οι εταιρείες τους δυσκολεύονται να παρουσιάσουν μια συναρπαστική ιστορία σχετι- κά με τα ESG. Επίσης, 44% για την Ελλάδα και 72% σε παγκόσμιο επίπεδο πιστεύουν επίσης ότι ο έλεγχος των ενδιαφερομένων μερών για θέματα ESG - ισότητα φύλων, κλιματικές επιπτώσεις κ.λπ. - θα συνεχίσει να εντείνεται.


Η οικονομική πίεση επιβραδύνει τις φιλοδοξίες για τα ESG

Οι παγκόσμιοι CEOs αναγνωρίζουν τη σημασία των πρωτοβουλιών ESG για τις επιχειρήσεις τους, ειδικά για τη βελτίωση των οικονο- μικών επιδόσεων και την προώθηση της ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, το 66% των Ελλήνων CEOs (και το 69% παγκοσμίως) παρατήρησε μεγαλύτερη ζήτηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη για αυξημένη πληροφόρηση και διαφάνεια στα θέματα ESG, έναντι 90% και 58% για την Ελλάδα και το παγκόσμιο επίπεδο αντίστοιχα το 2021.


Σημαντικά ελληνικά ευρήματα

Το 82% των Ελλήνων CEOs εκφράζουν αισιοδοξία για την προο- πτική ανάπτυξης της χώρας τους τα επόμενα τρία χρόνια. Καθώς οι επενδύσεις θα πρέπει να συνδέονται με την ανάπτυξη, το 48% των Ελλήνων CEO αναφέρουν ότι πρέπει να στρέφουν ταχύτερα τις επενδύσεις προς τις ψηφιακές ευκαιρίες και να εκποιούν τους τομείς που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να καταστούν ψηφιακά παρωχημένοι. Επιπλέον, ενώ η εξ αποστάσεως εργασία είχε θετικό αντίκτυπο στις προσλήψεις, στη συνεργασία και στην παραγωγικό- τητα τα τελευταία 2 χρόνια, το 68% των CEOs βλέπουν το in-office ως το προτιμώμενο εργασιακό περιβάλλον τα επόμενα 3 χρόνια.