Φορολογικά Νέα: 21 Απριλίου 2022

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα...

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε κάποιες ενδιαφέρουσες φορολογικές διατάξεις που εισήχθησαν με τον προσφάτως δημοσιευθέντα νόμο 4916/2022.

Σε αυτή την έκδοση (Κατεβάστε το PDF, 0.3 MB)

 • Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
  • Μεταβολές στον υπολογισμό του κύριου φόρου
  • Λοιπές διατάξεις
 • Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ)
  • Προθεσμίες και λοιπά θέματα σχετικά με την υπαγωγή στο άρθρο 5Γ ν. 4172/2013
  • Κανόνας περιορισμού των τόκων – Τροποποίηση άρθρου 49 ν. 4172/2013
  • Καταβολή φόρου εισοδήματος σε 8 μηνιαίες δόσεις – Τροποποίηση άρθρου 72 ν. 4172/2013
  • Έκπτωση στην εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος – Τροποποίηση άρθρου 72 ν.4172/2013
  • Εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (family offices) – Τροποποίηση άρθρου 71Η ν. 4172/2013
 • Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ)
  • Μη επιβολή προστίμου για ποσά φόρου έως εκατό ΕΥΡΩ – Τροποποίηση άρθρου 54 ν. 4174/2013
 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
  • Παράταση της προθεσμίας υποβολής της αίτησης του κατασκευαστή οικοδομών για υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του ΦΠΑ
 • Κώδικας Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών
  • Απαλλαγή των αλλοδαπών κοινών τραπεζικών λογαριασμών από τον φόρο κληρονομιάς - Τροποποίηση άρθρου 25 ν.2961/2001
 • Νόμος περί Ανωνύμων Εταιρειών
  • Συμψηφισμός ζημιών ανωνύμων εταιρειών με την υπέρ το άρτιο διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών – Τροποποίηση άρθρου 35 ν. 4548/2018