Φορολογικά Νέα: 14 Μαρτίου 2022

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε ενημέρωση σχετικά με όλα τα επίκαιρα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε τα κυριότερα σημεία της νέας εγκυκλίου Ε.2018/2022 αναφορικά με τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες.

Σε αυτή την έκδοση (Κατεβάστε το PDF, 0.28 MB)

—     Προϋποθέσεις Εφαρμογής

  • Ορισμός Ελεγχόμενων Αλλοδαπών Εταιρειών

Α. Το κριτήριο της συμμετοχής

Β. Το κριτήριο του πραγματικά καταβληθέντος φόρου

Γ. Το κριτήριο του εισοδήματος

—     Ορισμός Συνδεδεμένων Εταιρειών

—     Κατηγορίες εισοδήματος που καταλαμβάνονται

—     Κανόνες υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος της ΕΑΕ

—     Διανομή κερδών από την ΕΑΕ και εκποίηση συμμετοχής στην ΕΑΕ

—     Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων

—     Περιπτώσεις μη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 66 ΚΦΕ

  • Άσκηση ουσιαστικής οικονομικής δραστηριότητας
  • Ναυτιλιακές εταιρείες