Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων για εταιρείες παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας

Άρθρο στην εφημερίδα «H Ναυτεμπορική»: Της Κατερίνας Τριανταφύλλου, Supervising Senior Advisor, KPMG στην Ελλάδα

Άρθρο στη Ναυτεμπορική: Της Κατερίνας Τριανταφύλλου, Supervising Senior Advisor, KPMG

Οι αυξημένες απαιτήσεις που έχουν προκύψει από την εκτόξευση του ηλεκτρονικού εμπορίου, έχουν ωθήσει τις εταιρείες να επανασχεδιάσουν τα κυκλώματα διαχείρισης της εφοδιαστικής τους αλυσίδας για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε ένα ισχυρά ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου ο χρόνος παράδοσης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα. Το μεγάλο στοίχημα για το κρίσιμο «τελευταίο μίλι» της διανομής μέχρι τον τελικό καταναλωτή έχει δημιουργήσει την ανάγκη για περισσότερες «έξυπνες» αποθήκες. Οι έξυπνες αποθήκες λειτουργούν με αυτοματισμούς για την εκτέλεση της εργασίας και ενσωματώνουν ρομποτικά συστήματα συλλογής, αυξάνοντας εκθετικά την παραγωγικότητα χωρίς την ανάγκη συνεχόμενης προσθήκης ανθρώπινου δυναμικού.

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση (“Industry 4.0”) αλλά και οι ραγδαίες αλλαγές στο παραδοσιακό μοντέλο εταιρικής λειτουργίας απαιτούν επενδύσεις που μπορούν να επιφέρουν μεγάλη  μείωση στα λειτουργικά έξοδα, σημαντική αύξηση παραγωγικότητας και κυρίως αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πελάτη. Ωστόσο, για να έχει ένα τέτοιο εγχείρημα επιτυχία, απαιτείται εκτός από το νέο εξοπλισμό, και o μετασχηματισμός της εταιρικής λειτουργικής δομής (Target Operating Model).  

Μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη και ειδικότερα μέσω του καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα», προβλέπονται σημαντικά κίνητρα για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στον τομέα των Logistics, με αντικείμενο την τεχνολογική/ παραγωγική αναβάθμιση και την καινοτόμο ανάπτυξη.

Επιλέξιμες είναι μόνο οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας προς τρίτους. 

Οι εταιρείες αυτές μπορούν να λάβουν ενίσχυση για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών τους, ή ακόμα και για την ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων logistics σύγχρονων προδιαγραφών. 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ «ΑΡΧΙΚΗΣ» ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Τα επενδυτικά σχέδια τα οποία υπάγονται στο καθεστώς «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να υπάγονται σε μια από τις κάτωθι κατηγορίες:

  1. Δημιουργία νέας μονάδας
  2. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
  3. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν
  4. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας
     

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ο βασικός κορμός του επενδυτικού σχεδίου συγκροτείται από τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων, οι οποίες παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

πινακας κατηγοριας δαπανης

Συμπληρωματικά με τις περιφερειακές ενισχύσεις, παρέχονται και άλλες ειδικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών όπως ενδεικτικά, δαπάνες για:

— Μελέτες και αμοιβές συμβούλων (μόνο  για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων)

— Μέτρα ενεργειακής απόδοσης

— Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, για ιδία χρήση

— Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων 

— Επαγγελματική κατάρτιση 

— Συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις 

— Πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση
 

ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Ο νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων της περιόδου 2022-2027, προβλέπει για την Αττική μέγιστη ένταση ενίσχυσης για τις μεγάλες επιχειρήσεις:

— στον Δυτικό Τομέα Αθηνών το 15%,

— στην Ανατολική Αττική, τη Δυτική Αττική και σε Πειραιά/Νήσους το 25%.

Στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας, οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης καθορίζονται, μεταξύ 30-50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις. 

Στις ανωτέρω περιοχές, οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης αυξάνονται κατά 10% για επενδύσεις που πραγματοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20% για επενδύσεις μικρών επιχειρήσεων.

Άξιο προσοχής είναι επίσης, ότι η ένταξη στις διατάξεις του νέου αναπτυξιακού δεν αποκλείει την παράλληλη χρήση άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων όπως δάνεια ευνοϊκού επιτοκίου από το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας.

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για να δώσει ώθηση σε νέες επενδύσεις που έχουν ως στόχο τη δημιουργία αναβαθμισμένων  υποδομών για την καλύτερη διαχείριση της αλυσίδας τροφοδοσίας/διανομής.