Οδηγία (EE) 2019/1937:

Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης

Οδηγία (EE) 2019/1937: Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα θέματα, σας παραθέτουμε τα βασικά σημεία σχετικά με τα δικαιώματα καταγγελίας, τις υποχρεώσεις των νομικών προσώπων και τα επόμενα βήματα, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις της Οδηγίας (EE) 2019/1937 σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης.

Σε αυτή την έκδοση:

  • Πεδίο εφαρμογής Οδηγίας
  • Ποιά πρόσωπα προστατεύονται 
  • Ποιο είναι το αντικείμενο της προστασίας;
  • Πώς μπορεί να γίνει η αναφορά; 
  • Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των νομικών οντοτήτων ιδιωτικού τομέα; 
  • Βασικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις εσωτερικές και εξωτερικές αναφορές
  • Τι είδους προστασία παρέχεται;
  • Ευνοϊκότερη μεταχείριση και ρήτρα μη υποβάθμισης
  • Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία και υποχρέωση συμμόρφωσης
  • Σχόλια

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.