Ενημέρωση σχετικά με φορολογικά θέματα που σχετίζονται με τον κορωνοϊό

Φορολογική ενημέρωση σχετικά με τον COVID-19

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα θέματα, σας παραθέτουμε τα βασικότερα μέτρα που ανακοινώθηκαν με σκοπό την ανακούφιση και την υποστήριξη όσων επηρεάστηκαν από τις αρνητικές συνέπειες που έχει στην οικονομία της χώρας η εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19)

1000
Picture of Christos Krestas

Partner, Tax

KPMG στην Ελλάδα

Email

Σύμφωνα με την ΠΝΠ 30.03.2020/2020 και το σχετικό Δελτίο Τύπου της 31ης Μαρτίου 2020, ανακοινώθηκε η λήψη των παρακάτω περαιτέρω μέτρων για τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τις δυσμενείς οικονομικές συνέπειες του κορωνοϊού (COVID – 19):

Επιστρεπτέα προκαταβολή

 • Δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης επιχειρήσεων, που πλήττονται από την εξάπλωση της επιδημίας του κορωνοϊού, με τη μορφή επιστρεπτέας, εν όλω ή εν μέρει, προκαταβολής.
 • Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα καθορισθούν οι δικαιούχοι, το ύψος της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις χορήγησης και επιστροφής της και όλες οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης.
 • Η εν λόγω ενίσχυση είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών

 • Για τις επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εντολή του Κράτους και για εκείνες που εντάσσονται στις πληττόμενες (δηλαδή, στους ΚΑΔ που είχαν ανακοινωθεί στις 26 Μαρτίου 2020) παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης κατά 25% των δόσεων (ι) βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών και (ιι) ρυθμισμένων οφειλών τους, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις Δ.Ο.Υ από τις 30 Μαρτίου έως και τις 30 Απριλίου 2020, εφόσον αυτές καταβληθούν εμπρόθεσμα.
 • Από την άνω ευνοϊκή διάταξη εξαιρούνται οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου.
 • Με έκδοση ειδικής απόφασης παρατάθηκε η εμπρόθεσμη καταβολή οφειλών Μαρτίου που υπόκεινται στην έκπτωση του 25% μέχρι τις 10 Απριλίου.
 • Αναμένεται περαιτέρω ρύθμιση για τις επιχειρήσεις που κατέβαλαν ήδη στις 30 και 31 Μαρτίου ολόκληρο το ποσό των οφειλών τους, ενώ δικαιούνται την έκπτωση του 25%.
 • Διευκρινίστηκε με Δελτίο Τύπου ότι οι οφειλές ΦΠΑ και οι οφειλές από παρακρατούμενους φόρους, που έχουν βεβαιωθεί και είναι καταβλητέες από 30 Μαρτίου έως 30 Απριλίου 2020 και που δεν έχουν ήδη υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, δεν θα υπόκεινται στην έκπτωση του 25% ούτε σε καμία άλλη έκπτωση.
 • Διευκρινίστηκε επίσης με Δελτίο Τύπου ότι ειδικά εξόφληση του ΦΠΑ, που είναι καταβλητέος από 30 Μαρτίου έως 30 Απριλίου 2020 και έχει επιλεγεί η καταβολή του σε δύο δόσεις, δεν υπόκειται επίσης στην έκπτωση του 25% ούτε σε καμία άλλη έκπτωση αν δεν έχει ήδη υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής μέχρι τώρα.
 • Επιπλέον, ανακοινώθηκε με Δελτίο Τύπου ότι αν καταβληθούν ολοσχερώς και εμπρόθεσμα μέχρι τις 30 Απριλίου οι οφειλές ΦΠΑ που είναι καταβλητέες τον Απρίλιο, θα παρασχεθεί ειδικά η δυνατότητα συμψηφισμού του 25% αυτών με πάσης φύσεως μελλοντικές φορολογικές οφειλές (δηλαδή Μαΐου εφεξής). Το μέτρο αυτό προβλέπεται να έχει εφαρμογή και για τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στις «πληττόμενες» τον Απρίλιο, εφόσον έχουν καταβάλει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις τους ΦΠΑ Μαρτίου.
 • Με βάση σχετικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών φαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή μιας επιχείρησης στις παραπάνω ευνοϊκές διατάξεις είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας όλων των εργαζομένων της.
 • Υπάρχει προβληματισμός για το κατά πόσο η σχετική έκπτωση θα μπορούσε να θεωρηθεί φορολογητέο εισόδημα στο επίπεδο των ωφελούμενων επιχειρήσεων.
 • Οι αναστολές των φορολογικών και των ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων καθώς και οι αντίστοιχες εκπτώσεις θα ενεργοποιούνται αυτόματα (άμεσα ή εντός ολίγων ημερών) και χωρίς να απαιτείται ειδική δήλωση από τις επιχειρήσεις, και ανάλογα με το αν η επιχείρηση έχει προχωρήσει εμπρόθεσμα ή όχι στις αντίστοιχες πληρωμές
 • Τέλος, προβλέπεται η ανακοίνωση και άλλων ΚΑΔ επιχειρήσεων που θα υπαχθούν στις «πληττόμενες» εντός Απριλίου 2020.
 • Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων αναμένεται η έκδοση περαιτέρω Υπουργικών Αποφάσεων.
 • Σημειώνουμε ότι σε αντίθεση με τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, για τους οποίους προβλέπεται δικαίωμα καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών Φεβρουαρίου και Μαρτίου κατά 25%, εφόσον τις εξοφλήσουν εμπρόθεσμα, δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής τέτοια πρόβλεψη για τις επιχειρήσεις εργοδότες.

Παράταση προθεσμίας δημοσίευσης Οικονομικών Εκθέσεων εισηγμένων εταιρειών

Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2020 η προθεσμία δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για τη χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019 (επισημαίνουμε ότι η ως άνω προθεσμία θα έληγε στις 30 Απριλίου 2020).

Παράταση προθεσμίας παραγραφής και παράταση/αναστολή προθεσμιών σε περίπτωση ελέγχων

 • Παρατείνονται έως 31 Ιουλίου 2020 οι προθεσμίες παραγραφής των αξιώσεων του Δημοσίου που λήγουν από 30 Μαρτίου έως και 31 Μαΐου 2020.
 • Αναστέλλεται έως 30 Απριλίου 2020 η κοινοποίηση πράξεων προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου καθώς και οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου. 
 • Αναστέλλεται η επιβολή διασφαλιστικών μέτρων του Δημοσίου κατά των φορολογουμένων για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται σε ισχύ το μέτρο της προσωρινής, μερικής ή ολικής, αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας. 
 • Αναστέλλεται μέχρι 31 Μαΐου 2020 η 20ήμερη προθεσμία για τη διατύπωση από τον φορολογούμενο απόψεων ή αντιρρήσεων σχετικά με προσωρινούς διορθωτικούς προσδιορισμούς φόρου ή προστίμου, η προθεσμία για την προσκόμιση αντιγράφων βιβλίων και στοιχείων ή άλλων εγγράφων που ζητούνται από τη Φορολογική Διοίκηση στο πλαίσιο ελέγχου (η αναστολή της παρούσας καταλαμβάνει και τις προθεσμίες που δεν είχαν εκπνεύσει στις 11 Μαρτίου 2020). 
 • Αναστέλλονται για εξήντα (60) ημέρες οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος για την αναστολή της καταβολής πληρωμών, που έχουν λήξει ή λήγουν από 11 Μαρτίου 2020 έως και 31 Μαΐου 2020. 
 • Επίσης παρατείνονται για εξήντα (60) ημέρες οι προθεσμίες, που αν περάσουν άπρακτες ισοδυναμούν με σιωπηρή απόρριψη από τη Διοίκηση της ενδικοφανούς προσφυγής ή του αιτήματος αναστολής της καταβολής των πληρωμών, οι οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί από 20 Μαρτίου μέχρι και 31 Μαΐου 2020, και υπό τον όρο ότι μέχρι τις 20 Μαρτίου 2020 δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση από τη Διοίκηση.

Διαδικασία αποδοχής δωρεών

 • Προβλέπεται ότι η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών από προμηθευτές προς φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία στη συνέχεια δωρίζουν τα εν λόγω αγαθά/τις εν λόγω υπηρεσίες στο Δημόσιο για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, απαλλάσσεται από ΦΠΑ (με βάση το άρθρο 27 παρ. 1 περ. ιστ του νόμου ΦΠΑ) με μόνη προϋπόθεση την αποδοχή και έγκριση της σχετικής δωρεάς από τον Υπουργό Υγείας, χωρίς να απαιτείται η ταυτόχρονη έγκρισή της και από τον Υπουργό Οικονομικών. Σε κάθε περίπτωση, η αποδοχή των δωρεών κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Υπουργείο Οικονομικών.
 • Με αυτήν τη διάταξη, διευκολύνεται η διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ των προαναφερόμενων δωρεάν παραδόσεων αναγκαίων αγαθών και υπηρεσιών στο Δημόσιο (ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, φαρμάκων, κ.λπ.), σε σχέση με τις προϋποθέσεις που θα έπρεπε να πληρούνταν με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας