H αξία του «Partnership» στον χώρο του Executive Search

Τα πιο επιτυχημένα έργα Επιλογής Στελεχών είναι εκείνα στα οποία η εταιρεία συμβούλων εισέρχεται σε στενή συνεργασία με την εκάστοτε εταιρεία-πελάτη

Επιτυχία στα έργα Επιλογής Στελεχών όταν η συμβουλευτική εισέρχεται σε στενή συνεργασία...

Άρθρο της Ρεβέκκας Παπαηλιού, Senior Manager, Συμβουλευτικό Τμήμα και
της Κάτιας Κατσίγερα, Manager, Συμβουλευτικό Τμήμα, KPMG στο περιοδικό HR Professional

 

Με ποιον τρόπο διασφαλίζεται η επιτυχής επιλογή στελεχών από τις εταιρείες executive search;

Η επιτυχής επιλογή στελεχών διασφαλίζεται από την σχολαστική και διαφανή μεθοδολογία που ακολουθείται καθ’ όλη την διάρκεια ενός έργου executive search. Η μεθοδολογία αυτή συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων εκτενή έρευνα αγοράς, επικοινωνία με μεγάλο αριθμό υποψηφίων, ενδελεχή αξιολόγηση δεξιοτήτων, συνεντεύξεις, συλλογή συστάσεων. Ο σύμβουλος καλείται όχι μόνο να εντοπίσει και επιλέξει τα στελέχη που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης, αλλά να αφουγκραστεί την κουλτούρα, την στρατηγική και τις προτεραιότητες της εταιρείας ώστε να αξιολογήσει σφαιρικά την καταλληλότητα του υποψηφίου και να πετύχει το καλύτερο δυνατό «ταίριασμα» μεταξύ υποψηφίου και μελλοντικού εργοδότη. Καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας αποτελεί επίσης η ανοιχτή επικοινωνία και η αμοιβαία εμπιστοσύνη που χτίζεται μεταξύ της εταιρείας και του συμβούλου καθώς και η ταχύτητα με την οποία ολοκληρώνεται το έργο. (Kάτια Κατσίγερα)

Πως γίνεται η επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη για executive search;

Το όνομα της εταιρείας, η γνώση της αγοράς, η τεχνογνωσία στον εκάστοτε επιχειρησιακό κλάδο, η προηγούμενη επιτυχημένη ενασχόληση με αντίστοιχα έργα για παρεμφερείς ρόλους, η εξειδίκευση των συμβούλων της, οι συστάσεις από πελάτες και υποψηφίους αποτελούν ορισμένα από τα κριτήρια επιλογής μιας εταιρείας executive search ως του κατάλληλου συνεργάτη. Παράλληλα, η μεθοδολογία που ακολουθείται, η περιγραφή “best practices” και “success stories”, η αξιολόγηση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών σε συνδυασμό με το συνολικό κόστος, η ταχύτητα και η εμπιστοσύνη που εμπνέει μια εταιρεία συμβούλων ως προς την τήρηση συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων, ο σεβασμός στην εμπιστευτικότητα, η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο.

Πάνω από όλα, η εκάστοτε εταιρεία επιλέγει τον συνεργάτη που θα εμπιστευθεί ως προς την προσέλκυση των ταλέντων αλλά και την αξιολόγηση τους, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την κουλτούρα της εταιρείας όσο και τις «κρίσιμες δεξιότητες», προκειμένου να πετύχει το ζητούμενο «το ιδανικό ταίριασμα». (Ρεβέκκα Παπαηλιού)

Τι περιλαμβάνουν οι υπηρεσίες Executive Search;

Οι υπηρεσίες Εxecutive Search περιλαμβάνουν Προσέλκυση και Επιλογή Μεσαίων, Ανώτερων και Ανώτατων στελεχών. Η χρήση των επαγγελματικών ικανοτήτων και της τεχνογνωσίας των Executive Recruiters εξασφαλίζει την λεπτομερή ανάλυση των προκείμενων θέσεων με προσδιορισμό των απαιτούμενων προσόντων, την ενδελεχή χαρτογράφηση της αγοράς για τον εντοπισμό των κατάλληλων υποψηφίων, καθώς και τη δυνατότητα προσέλκυσης τους μέσω στοχευμένης προσέγγισης (headhunting), αποτελεσματικής προβολής σε e-recruiting websites – όποτε απαιτείται, αξιοποίησης της εταιρικής βάσης και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, περιλαμβάνουν την αξιολόγηση υποψηφίων με χρήση αξιόπιστων τεχνικών συνέντευξης, ειδικών τεστ προσωπικότητας, ικανοτήτων, έλεγχο συστάσεων καθώς και την υποβολή εκθέσεων με τεκμηριωμένες κρίσεις για τεχνογνωσία, ικανότητες, δεξιότητες και προσωπικά χαρακτηριστικά των προτεινόμενων υποψηφίων.

Μια νέα υπηρεσία της ομάδας Executive Search της KPMG αποτελεί το πρόγραμμα «Executive OnBoarding» που αποτελεί μια ειδικά σχεδιασμένη διαδρομή υποστήριξης και ενίσχυσης των ανώτατων στελεχών, που πρόκειται να αναλάβουν ένα νέο διοικητικό ρόλο, σχεδιάζοντας ένα «εξατομικευμένο» πλάνο δράσης των πρώτων 101 ημερών. (Ρεβέκκα Παπαηλιού)

Ποιοι λόγοι ωθούν στη συνεργασία με μια εταιρεία executive search;

Η απόφαση για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της διαδικασίας recruiting είναι σαφώς δύσκολη. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί λόγοι που οδηγούν μια εταιρεία να πάρει την απόφαση αυτή. Οι λόγοι αυτοί μπορούν να συνοψιστούν στις λέξεις: εμπειρία, εχεμύθεια, εξειδίκευση, ταχύτητα.

Η διαδικασία του executive search περιλαμβάνει πολλά διαδοχικά στάδια όπως η κατανόηση των αναγκών της εταιρείας, ο εντοπισμός και η αξιολόγηση κατάλληλων υποψηφίων, οι τελικές διαπραγματεύσεις. Οι εταιρείες executive search έχουν την κατάλληλη εμπειρία και μεθοδολογία ώστε να εξασφαλίσουν ότι η διαδικασία αυτή θα είναι απρόσκοπτη, αποτελεσματική, ταχεία και διαφανή. Επίσης, τηρούν πλαίσιο εχεμύθειας τόσο απέναντι στην εταιρεία όσο και στους υποψηφίους, ενώ η εξειδίκευση που διαθέτουν σε κάποιον κλάδο ή σε συγκεκριμένες θέσεις (π.χ. οικονομική διεύθυνση) προσφέρει προστιθέμενη αξία στους πελάτες της. Τέλος, με την ανάθεση της διαδικασίας επιλογής στελεχών σε εξωτερικό συνεργάτη, η εταιρεία θα μπορέσει να απαλλαχθεί από το φόρτο εργασίας που δημιουργεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα και να επικεντρωθεί στις βασικές επιχειρηματικές της δραστηριότητες. (Κάτια Κατσίγερα)

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.