Ενημέρωση σχετικά με φορολογικά θέματα που σχετίζονται με τον κορονοϊό

Φορολογική ενημέρωση σχετικά με τον COVID-19

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα θέματα, σας παραθέτουμε τα βασικότερα μέτρα που ανακοινώθηκαν με σκοπό την ανακούφιση και την υποστήριξη όσων επηρεάστηκαν από τις αρνητικές συνέπειες που έχει στην οικονομία της χώρας η εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19)

1000
Picture of Christos Krestas

Partner, Tax

KPMG στην Ελλάδα

Email

Σύμφωνα με την ΠΝΠ 11.03.2020/2020, τα σχετικά Δελτία Τύπου της 18ης και 20ης Μαρτίου 2020 και την ΠΝΠ 20.03.2020/2020 που εκδόθηκε κατόπιν των ως άνω Δελτίων Τύπου, έχει ανακοινωθεί η λήψη των παρακάτω κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του κορονοϊού (COVID–19) και τη στήριξη της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας:

Μείωση ΦΠΑ σε προϊόντα απαραίτητα στην προστασία από τον κορονοϊό

Ο συντελεστής ΦΠΑ μειώνεται σε 6% (από 24%) σε προϊόντα όπως:

 • Μάσκες και γάντια
 • Αντισηπτικά διαλύματα, μαντιλάκια και άλλα παρασκευάσματα
 • Σαπούνια και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή,
 • Αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη, εφόσον χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη από τη βιομηχανία για την παραγωγή αντισηπτικών, και
 • Καθαρή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, γεωργικής προέλευσης με αλκοολικό τίτλο 95%, η οποία διατίθεται εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση.

Ο ως άνω μειωμένος συντελεστής θα ισχύει μέχρι το τέλος του έτους (μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2020).

Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων/μισθώσεων κύριας κατοικίας/χρηματοδοτικών μισθώσεων

 • Οι επιχειρήσεις, για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας τους για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορονοϊό COVID-19, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020 για το επαγγελματικό ακίνητο που μισθώνουν (ήτοι, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, θα μπορούν να καταβάλλουν μόνο το 60% του μισθώματος). Τέλη χαρτοσήμου και ΦΠΑ υπολογίζονται εκ νέου και επιβάλλονται επί του μισθώματος που προκύπτει από την ανωτέρω μερική καταβολή.
 • Τα ίδια ισχύουν και για τις περιπτώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης πραγμάτων, κινητών ή ακινήτων, που προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση από τις ως άνω επιχειρήσεις.
 • Επίσης, τα ίδια ισχύουν και για συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος των ως άνω επιχειρήσεων υπό τον όρο ότι ο εργαζόμενος συνδεόταν με σχέση εργασίας με την επιχείρηση ήδη κατά τον χρόνο έναρξης εφαρμογής των ειδικών και έκτακτων μέτρων περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας της.
 • Στο Δελτίο Τύπου της 18 Μαρτίου 2020, ανακοινώθηκε ότι για τα φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες των ακινήτων των παραπάνω περιπτώσεων (επαγγελματικά ακίνητα που μισθώνονται σε επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία διακόπτεται υποχρεωτικά/πρώτη κατοικία εργαζομένων) θα προβλεφθεί αναστολή για τέσσερις (4) μήνες της πληρωμής των φορολογικών τους υποχρεώσεων και των δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών τους (αναμένεται σχετική υπουργική απόφαση).

Επιτάχυνση επιστροφών φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ

Σε εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου επιστροφής φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ επιχειρήσεων εφόσον το συνολικώς αιτηθέν ποσό των εκκρεμών αιτήσεων ανέρχεται μέχρι του ύψους των Ευρώ 30 000, ανά φορολογία και ανά δικαιούχο, η επιστροφή διενεργείται άμεσα (με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων). Ως εκκρεμείς νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί πράξη προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.

Παράταση προθεσμίας καταβολής και αναστολή είσπραξης

 • Στο Δελτίο Τύπου της 18 Μαρτίου 2020 ανακοινώθηκε η δυνατότητα αναστολής πληρωμής για τέσσερις (4) μήνες των φορολογικών οφειλών Μαρτίου, χωρίς την υποβολή προστίμων ή/και προσαυξήσεων, για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται δραστικά λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού (η κύρια δραστηριότητά τους πρέπει να ανήκει στους συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών), ήτοι:
  • Η καταβολή οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α., πληρωτέες το Μάρτιο.
  • Η καταβολή κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα.
  • Η καταβολή των δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
 • Σχετικά με τα παραπάνω, με την Υπουργική Απόφαση Α.1053/21.3.2020 καθορίστηκε ότι, για
  • τις επιχειρήσεις (των οποίων οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας περιλαμβάνονται σε αυτή την Απόφαση), και
  • τους εργαζόμενους των παραπάνω επιχειρήσεων,
   παρατείνονται μέχρι και την 31 Αυγούστου 2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών τους που λήγουν ή έληξαν από 11 Μαρτίου 2020 έως και την 30 Απριλίου 2020. Επιπλέον, η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11 Μαρτίου 2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων αναστέλλεται μέχρι και την 31 Αυγούστου 2020.
 • Οι παραπάνω φορολογικές ελαφρύνσεις θα εφαρμοστούν με την προϋπόθεση ότι οι ευνοούμενες επιχειρήσεις θα διατηρήσουν στο ακέραιο τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας.
 • Για την εφαρμογή των ανωτέρω εξαγγελιών αναμένεται και έκδοση περαιτέρω Υπουργικών Αποφάσεων.

Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Ατομικές Επιχειρήσεις

 • Στο Δελτίο Τύπου της 18 Μαρτίου 2020 ανακοινώθηκε αποζημίωση Ευρώ 800 πληρωτέα στις αρχές Απριλίου για όσους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιτηδευματίες πλήττονται δραστικά εξαιτίας της διάδοσης του κορονοϊού (και έχουν δραστηριότητα με βάση τους ΚΑΔ που έχουν ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών).
 • Επίσης στο ίδιο Δελτίο Τύπου της 18 Μαρτίου 2020 ανακοινώθηκε δυνατότητα αναστολής για τέσσερις (4) μήνες όλων των φορολογικών υποχρεώσεων για τον μήνα Μάρτιο, των ελευθέρων επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους προαναφερθέντες κλάδους.
 • Για την εφαρμογή των ως άνω εξαγγελιών αναμένεται η έκδοση περαιτέρω νομοθετικής ρύθμισης.

ΕΝΦΙΑ και αντικειμενικές αξίες

Στο Δελτίο Τύπου της 18 Μαρτίου 2020, ανακοινώθηκε ότι η μεταρρύθμιση που βρίσκεται σε εξέλιξη σε σχέση με τις νέες αντικειμενικές αξίες θα παραταθεί. Ο ΕΝΦΙΑ του 2020 θα υπολογιστεί βάσει του προηγούμενου καθεστώτος και οι νέες αντικειμενικές αξίες θα ισχύσουν από το επόμενο έτος. Αναμένεται σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Τελωνειακές διατάξεις

 • Με την εγκύκλιο Ε. 2033/2020 δόθηκαν οδηγίες ως προς τη διαδικασία εισαγωγής και εξαγωγής εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της ισχύος των μέτρων κατά της πρόληψης της εμφάνισης και αντιμετώπισης της διάδοσης του κορονοϊού.
 • Συγκεκριμένα, η ανωτέρω Εγκύκλιος ορίζει ότι η παρουσία συναλλασσόμενων κατά τη διαδικασία εισαγωγής που διεξάγεται ηλεκτρονικά (μέσω του συστήματος ICISnet) περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις φυσικού ελέγχου των εμπορευμάτων.
 • Σε αυτό το πλαίσιο, προβλέπεται επιπλέον και η ελαχιστοποίηση των εγγράφων που θα συνοδεύουν τα εμπορεύματα σε έγχαρτη μορφή, προς διευκόλυνση των σχετικών διαδικασιών εισαγωγής και εξαγωγής.

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

 • Στο Δελτίο Τύπου της 18 Μαρτίου 2020, ανακοινώθηκε η πρόβλεψη ενός πλαισίου χρηματοδότησης (με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής) με εκτεταμένο χρονικό διάστημα αποπληρωμής και περίοδο χάριτος, για όλες τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται δραστικά από τη διάδοση του κορονοϊού, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις θα διατηρήσουν τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας.
 • Το ύψος της χρηματοδότησης για κάθε επιχείρηση θα εξαρτηθεί (μεταξύ άλλων) από τη μείωση του τζίρου της και από το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των εργαζομένων που απασχολούν.
 • Για την εφαρμογή των ως άνω εξαγγελιών αναμένεται σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Συμβολή του Τραπεζικού Συστήματος στην υποστήριξη προσώπων που πλήττονται οικονομικά

 • Στο Δελτίο Τύπου της 18 Μαρτίου 2020, ανακοινώθηκε ότι οι τράπεζες πρόκειται να αναστείλουν έως τον Σεπτέμβριο τις πληρωμές χρεολυσίων για τις συνεπείς επιχειρήσεις. Η εν λόγω διευκόλυνση αφορά νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους κλάδους οι οποίοι πλήττονται άμεσα από την εξάπλωση του κορονοϊού.
 • Η εν λόγω στήριξη των τραπεζών και των διαχειριστών δανείων θα πρέπει να επεκταθεί και στα φυσικά πρόσωπα που πλήττονται από την κρίση, προσφέροντας διευκολύνσεις στην πληρωμή των δόσεων των ενήμερων δανείων τους.
 • Επίσης ανακοινώθηκε ότι οι εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις που θα λάβουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση ειδικού σκοπού, θα έχουν τη δυνατότητα αναστολής της καταβολής δόσεων για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.
 • Για την εφαρμογή των ως άνω εξαγγελιών αναμένεται η έκδοση περαιτέρω νομοθετικής ρύθμισης.

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας