Ο ρόλος του υπεύθυνου ΕΚΕ : ανάγκη, όχι πολυτέλεια

Ο ρόλος του υπεύθυνου ΕΚΕ : ανάγκη, όχι πολυτέλεια

Η ανάγκη για ουσιαστική συμμετοχή όλων των εταιρειών, ανεξάρτητα μεγέθους και κλάδου, σε δράσεις ΕΚΕ είναι πραγματικότητα και στις περισσότερες περιπτώσεις στρατηγικής σημασίας.

1000
Picture of Peggy Velliotou

Partner & Head of People, People Services, Consulting

KPMG στην Ελλάδα

Email

Οι οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις παγκοσμίως αλλά και στον δικό μας μικρόκοσμο, επιβάλλει πλέον έναν σοβαρό σχεδιασμό τέτοιων δράσεων.

Είναι επιβεβλημένη η μετακίνηση των εταιρειών:

 • από την απλή καταγραφή σχετικών διαδικασιών στην ουσιαστική σύνδεση τους με την καθημερινή λειτουργία του οργανισμού,
 • από την υλοποίηση δράσεων που δεν έχουν συνέχεια και δεν συνδέονται με το επιχειρησιακό πλάνο της εταιρείας στην υλοποίηση συνόλου δράσεων συνδεδεμένων με το όραμα, τις εταιρικές αξίες και τον σχεδιασμό των σημερινών, αλλά και μακροπρόθεσμων στόχων, και το σημαντικότερο 
 • από τη μη εμπλοκή όλης της διοικητικής ομάδα της εταιρείας στις δράσεις ΕΚΕ στην απόλυτη δέσμευση της ομάδας που ηγείται του οργανισμού και της πρακτικής “Lead by example”. 

Αν και συχνά οι πόροι των εταιρειών είναι περιορισμένοι είναι σίγουρο πως υπάρχουν πολλά πετυχημένα παραδείγματα ομάδων και εταιρειών που έχουν εντάξει ένα ουσιαστικό πλάνο και όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε η ΕΚΕ να λειτουργεί ουσιαστικά.

Πως όμως ένας οργανισμός θα αποφασίσει να λειτουργήσει με προτεραιότητα την υπεύθυνη στάση της στο κοινωνικό πεδίο, και να δει τη λειτουργία αυτή τόσο απαραίτητη όσο και τις ενέργειες marketing, την εκπαίδευση του προσωπικού, τις εμπορικές ενέργειες ή την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος;

Ας κάνουμε μία λίστα με τα οφέλη μίας τέτοιας στρατηγικής απόφασης, δηλαδή την ένταξη της ΕΚΕ στους βασικούς στρατηγικούς άξονες ενός οργανισμού.

 • Ενίσχυση του κοινωνικού προφίλ της εταιρείας. Αυτός ο παράγοντας έχει πολλές διαστάσεις, τέτοιες δράσεις αναζητούν πλέον οι καταναλωτές των προϊόντων και υπηρεσιών. 
 • Ενίσχυση της δέσμευσης των εργαζομένων. Με τις ενέργειες ΕΚΕ οι εργαζόμενοι σε όλα τα επίπεδα νοιώθουν περήφανοι για τον οργανισμό, ειδικά εφόσον συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις αυτές.
 • Ενίσχυση της εικόνας της εταιρείας στους νέους. 
 • Ενίσχυση της εικόνας της εταιρείας στους επενδυτές και στις αγορές.
 • Ενίσχυση πολλών χαρακτηριστικών λειτουργίας της εταιρείας που τη βοηθούν στην περαιτέρω ανάπτυξη της και τελικά θετικής επιρροής της στο ROI. 

Ένας οργανισμός που ενισχύει τις δράσεις ΕΚΕ ενισχύει παράλληλα την ομαδικότητα στα στελέχη του, το ενδιαφέρον για ένα κοινό σκοπό, την εναρμόνιση των ομάδων στις λειτουργίες του έξω από τους καθημερινούς ρόλους και στόχους.

Για να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν τα παραπάνω με επιτυχία επιβάλλεται η ενασχόληση συγκεκριμένων στελεχών μέσα στον οργανισμό. Τα στελέχη αυτά μπορεί να είναι από διαφορετικές διευθύνσεις της εταιρείας που όμως διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες αλλά και τη βούληση να ασχοληθούν με την ΕΚΕ. Σε μεγαλύτερους οργανισμούς μπορούν να ενταχθούν στο δυναμικό της εταιρείας επαγγελματίες εξειδικευμένοι στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Οι δεξιότητες που απαιτούνται για έναν τέτοιο ρόλο είναι ενδεικτικά οι παρακάτω:

 • Δυνατότητα σε βάθος κατανόησης του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, της αγοράς και του κλάδου όπου λειτουργεί ο οργανισμός.
 • Ικανότητα αντίληψης της «μεγάλης» εικόνας, αυτό περιλαμβάνει κοινωνικές, περιβαλλοντικές και άλλες πτυχές. 
 • Ικανότητα διαχείρισης σχέσεων στα διαφορετικά επίπεδα ιεραρχίας εσωτερικά στον οργανισμό αλλά και με το εξωτερικό περιβάλλον.
 • Ικανότητα επιρροής και πειθούς της διοικητικής ομάδας σε κατευθύνσεις που είναι μακριά από την καθημερινή λειτουργία τη εταιρείας. 
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, σε γραπτό και προφορικό επίπεδο.
 • Ικανότητα κατανόησης των οικονομικών δεδομένων και άρτια διαχείριση περιορισμένων, συνήθως, πόρων.

Ως recruiters έχουμε κληθεί να αξιολογήσουμε συγκεκριμένους επαγγελματίες σε οργανισμούς με σκοπό τη μετακίνηση τους σε ρόλους ΕΚΕ αλλά και να επιλέξουμε στελέχη για τέτοιους ρόλους που διαθέτουν σχετική εμπειρία, από την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Είμαστε σε θέση με βεβαιότητα να πούμε πως και τα δύο μπορούν να λειτουργήσουν άριστα, ανάλογα με το επίπεδο ωριμότητας του οργανισμού για μία τέτοια ανάγκη καθώς και την ταχύτητα με τη οποία θέλει να αναπτύξει τις σχετικές δράσεις.

Για τους νέους επαγγελματίες, αλλά και τα εμπειρότερα στελέχη που επιθυμούν να ασχοληθούν με σχετικούς ρόλους αυτό που θα παρότρυνα είναι η ουσιαστική και συνεχής εμπλοκή τους σε δράσεις εθελοντισμού. Τα τελευταία χρόνια μπορούμε στη χώρα μας να βρούμε πολλούς οργανισμούς διεθνής και Ελληνικούς που αναζητούν την ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών. Παράλληλα, στο εξωτερικό αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν εντάξει στο πρόγραμμα σπουδών τους σχετικές πιστοποιήσεις.

Τέλος, θα μπορούσα με σιγουριά να πω πως η στροφή όλων των οργανισμών προς τη δημιουργία τέτοιων δράσεων είναι μονόδρομος, οπότε σίγουρα ανοίγει και μία νέα ευκαιρία σταδιοδρομίας για πολλούς έμπειρους αλλά και νέους επαγγελματίες.

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας