ΦΠΑ εξωτερικού: μην τον αφήνετε να πηγαίνει χαμένος!

ΦΠΑ εξωτερικού: μην τον αφήνετε να πηγαίνει χαμένος!

Μεγάλος αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων επέλεξαν εν μέσω κρίσης το δρόμο της εξωστρέφειας, προσδοκώντας ότι η διείσδυση σε ξένες αγορές θα συμβάλλει στην προσπάθειά τους για βιωσιμότητα και αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

1000
Picture of Nick Kalofonos

Senior Manager, Tax

KPMG στην Ελλάδα

Email

Πέραν, όμως, από τα επιδιωκόμενα οφέλη, η δραστηριοποίηση στο εξωτερικό συνεπάγεται και δαπάνες, οι περισσότερες εκ των οποίων επιβαρύνονται συχνά με σημαντικά ποσά σε ΦΠΑ εξωτερικού. Τα ποσά αυτά δεν είναι ανακτήσιμα στην Ελλάδα. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν την επιστροφή του ΦΠΑ που χρεώθηκαν σε άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και αν ο φόρος αυτός θα ήταν μη ανακτήσιμος σε περίπτωση κατά την οποία πραγματοποιούσαν αντίστοιχες δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας.

Οι δαπάνες για τις οποίες ο ΦΠΑ μπορεί να επιστραφεί διαφέρουν από χώρα σε χώρα και μπορεί να αφορούν από συμμετοχές σε εμπορικές εκθέσεις, συνέδρια και road shows, μέχρι έξοδα διαμονής, μεταφορών, γευμάτων ή και ενοικίασης μεταφορικών μέσων. Βασική προϋπόθεση είναι η αιτούσα επιχείρηση να μη διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στο Κράτος-Μέλος από το οποίο αιτείται επιστροφή ΦΠΑ, καθώς και να μην έχει πραγματοποιήσει πράξεις που υπάγονται σε ΦΠΑ στο κράτος αυτό.

Η διαδικασία επιστροφής προβλέπεται από κοινοτική νομοθεσία και είναι σχετικά απλή. Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση συμπληρώνει αίτηση, την οποία υποβάλει ηλεκτρονικά στο ελληνικό Δημόσιο έως τις 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτος από το έτος πραγματοποίησης των δαπανών. Η αίτηση διαβιβάζεται αυτόματα στο εκάστοτε Κράτος-Μέλος επιστροφής, το οποίο την ελέγχει και, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, επιστρέφει τον ΦΠΑ, ολόκληρο ή μέρος αυτού, εντός τεσσάρων μηνών (εκτός ορισμένων περιπτώσεων, οπότε και προβλέπεται σχετική παράταση). Βασική διαφορά σε σχέση με τις αιτήσεις επιστροφής ελληνικού ΦΠΑ, είναι ότι η διεκπεραίωση των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ εξωτερικού ολοκληρώνεται εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, καθώς, σε διαφορετική περίπτωση, η επιστροφή γίνεται έντοκα.

Παρότι η παραπάνω διαδικασία είναι απλή και τα οφέλη προφανή, παλαιότερη έρευνα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης κατέδειξε ότι πάνω από τις μισές επιχειρήσεις με διεθνή δραστηριοποίηση ανακτούν λιγότερο από το 50% του ΦΠΑ που επιβαρύνονται στο εξωτερικό. Τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα για τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες, στη μεγάλη πλειοψηφία τους, ουσιαστικά γυρνούν την πλάτη στη δυνατότητα άμεσης και εύκολης ρευστότητας.

Οι λόγοι είναι πολλοί. Ορισμένες επιχειρήσεις θεωρούν ότι δεν αξίζει να επενδύσουν χρόνο, με το σκεπτικό ότι τα πιθανώς ανακτήσιμα ποσά ΦΠΑ είναι δυσανάλογα μικρά. Άλλες, νομίζουν ότι η διαδικασία για την αίτηση επιστροφής είναι περίπλοκη και χρονοβόρα, ενώ πολλές είναι και οι επιχειρήσεις εκείνες που δε γνωρίζουν καν την ύπαρξη της δυνατότητας επιστροφής ΦΠΑ εξωτερικού.

Δεδομένου όμως ότι τώρα, πολύ περισσότερο από ποτέ, κάθε Ευρώ μετράει, οι επιχειρήσεις οφείλουν να κάνουν ό,τι περνά απ’ το χέρι τους, ώστε να διεκδικούν ΦΠΑ που έχουν πληρώσει στο εξωτερικό. Σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία κάνουν πλέον εύκολη την καταγραφή του ανακτήσιμου ΦΠΑ εξωτερικού και την αξιολόγηση του χρόνου που πρέπει να επενδυθεί για την προετοιμασία και υποβολή της απαιτούμενης αίτησης. Παράλληλα, με τη χρήση της τεχνολογίας οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να εντοπίζουν τιμολόγια εξωτερικού με λανθασμένες χρεώσεις ΦΠΑ, ώστε να ζητούν τη διόρθωσή τους και την άμεση επιστροφή του φόρου απευθείας από τον εκάστοτε προμηθευτή.

Προτιμάτε να αφήνετε ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες, ή επιλέγετε να είστε εκείνος ο οικονομικός διευθυντής που θα επωφεληθεί της δυνατότητας για άμεση και εύκολη ρευστότητα, διεκδικώντας ΦΠΑ που ουσιαστικά σας ανήκει;

© 2024 KPMG Λογιστές Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Συνδεθείτε μαζί μας