Oι πυλώνες τnς επιτυxίας για τnν οικογενειακή επιxείρnσn

Oι πυλώνες τnς επιτυxίας της οικογενειακής επιxείρnσnς

Η KPMG με τη γνώση και την εμπειρία της στις οικογενειακές επιχειρήσεις παγκοσμίως, αναγνώρισε επττά βασικούς πυλώνες στους οποίους πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους οι οικογενειακές επιχειρήσεις προκειμένου να ικανοποιηθούν αρμονικά και με επιτυχία οι επιδιώξεις της οικογένειας αλλά και οι στόχοι της επιχείρησης.

1000
Πυλώνες επιτυχίας οικογενειακών επιχειρήσεων

Κάθε οικογενειακή επιχείρηση είναι μοναδική. Στο επίκεντρο αυτής της μοναδικότητας βρίσκεται η δυναμική της οικογένειας η οποία μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ενώ προσφέρει ευκαιρίες και προκλήσεις παράλληλα. Η ανάπτυξη και η βιωσιμότητα μιας οικογενειακής επιχείρησης ισορροπεί συνέχεια ανάμεσα στις ανάγκες της επιχείρησης και τις προσδοκίες των μελών της οικογένειας. 

Η οικογενειακή επιχείρηση είναι κάτι ξεχωριστό και έχει συγκεκριμένες ανάγκες. Οι καθημερινές δραστηριότητες της επιχείρησης σε συνδυασμό με τη φροντίδα για το μέλλον της εταιρείας και της οικογένειας, δημιουργούν πολλά κρίσιμα ερωτήματα για τους ιδιοκτήτες.

 

Διαδοχη και επομενη γενια

Καθώς κινούμαστε προς την τρίτη γενιά ιδιοκτητών, δεν περιμένουμε ότι οι διάδοχοί μας θα συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο όπως εμείς, αλλά ούτε και πρόκειται απλά να παραδώ σουμε την επιχείρηση ασυζητητί και αβίαστα. Η επιχείρησή μας είναι ο πλούτος και η ασφάλεια της οικογένειας για το μέλλον. Το θέμα δεν είναι ο διάδοχος, αλλά η διαδικασία της διαδοχής."

- Ιδιοκτήτης οικογενειακής επιχείρησης τρίτης γενιάς

Η διατήρηση μιας οικογενειακής επιχείρησης από γενιά σε γενιά, συχνά, συνιστά πρόκληση, με λιγότερες από τις μισές οικογενειακές επιχειρήσεις να επιβιώνουν της μετάβασης από τη μία γενιά στην άλλη, και με λιγότερες από 10% να επιβιώνουν μετά την τρίτη γενιά.

Οι οικογένειες στο τιμόνι των επιχειρήσεων έχουν τη μοναδική ευκαιρία να εξασφαλίσουν μια «κληρονομιά» που θα διαρκέσει και θα δημιουργεί αίσθηση επιτυχίας και υπερηφάνειας.

Όμως, η διαδοχή και η ενσωμάτωση της επόμενης γενιάς στην επιχειρηματική δραστηριότητα είναι ίσως η δυσκολότερη και η πλέον κρίσιμη πρόκληση που αντιμετωπίζει μια οικογενειακή επιχείρηση, αφού προ¨ υποθέτει τον έγκαιρο σχεδιασμό δράσεων για την ανάπτυξη των ηγετών του μέλλοντος.

Διακυβερνηση

Το ξεκίνημα μιας οικογενειακής επιχείρησης είναι το σχετικά εύκολο στάδιο στην πορεία ενός οργανισμού. Η μεγάλη δυσκολία έγγυται στο να διατηρηθεί η επιχείρηση και σε επόμενες γενιές. Είθισται να λέγεται ότι η τυπική οικογενειακή επιχείρηση πηγαίνει από το μηδέν στην κορυφή και επιστρέφει στο μηδέν μέσα σε τρεις γενιές. Η καλή διακυβέρνηση μιας οικογενειακής επιχείρησης μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση των επιδόσεών της και στην ικανοποίηση των προσδοκιών όλων των μελών της οικογένειας.

Τα ζητήματα διακυβέρνησης είναι δύσκολα και μπορεί να επηρεάσουν την ενότητα της οικογένειας. Η διακυβέρνηση, στην πραγματικότητα, σημαίνει την υιοθέτηση μιας διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η υιοθέτηση ενός πλαισίου διακυβέρνησης, που περιλαμβάνει τη θέσπιση ενός οικογενειακού καταστατικού και ενός κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη της οικογένειας, μπορεί να βοηθήσει εποικοδομητικά την οικογένεια να αντιμετωπίσει αλλαγές στην επιχείρηση.

Αναπτυξη

Η βιώσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη αποτελεί βασικό συστατικό της συνέχισης της επιχειρηματικής επιτυχίας.

Πολλές επιχειρήσεις επιτυγχάνουν ανάπτυξη οργανικά, αυτό όμως, συνήθως απαιτεί αρκετό χρόνο και προσπάθεια. Για να αναπτυχθούν, οι οικογενειακές επιχειρήσεις θα πρέπει να εξετάσουν όλες τις ευκαι - ρίες στην αγορά, όπως η αναζήτηση συμπληρωματικών επιχειρή σεων για εξαγορά ή πιθανή πώληση μη βασικών επιχειρημα τικών δραστηριοτήτων ή η εκχώρηση λειτουργιών σε τρίτους με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας και τη μείωσης του κόστους και, ενδεχομένως, η επέκταση σε αναδυόμενες ή άλλες αγορές.

Διασφαλιση

Η ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και των ελεγκτικών μηχανισμών είναι ζωτικής σημασίας σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης πολυπλοκότητας και εκτενών ελέγχων. Η διαχείριση αυτών των κινδύνων είναι σημαντική για μια οικογενειακή επιχείρηση, όχι μόνο για την ίδια την επιχείρηση αλλά και για την οικογένεια, τα περιουσιακά στοιχεία και τα κεφάλαιά της. Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις υπόλοιπες· ωστόσο, αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μπορεί γρήγορα να μετατραπεί σε απειλή, αν δεν τύχει σωστής διαχείρισης.

Στρατηγικες εξοδου

Κάποιες φορές, μια στρατηγική εξόδου μπορεί να είναι η πλέον κατάλληλη στρατηγική αντί για ένα πρόγραμμα διαδοχής, ειδικά όταν δεν υπάρχουν μέλη στην επόμενη γενιά που να είναι έτοιμα, πρόθυμα ή ικανά να συνεχίσουν την επιχείρηση.

Η πώληση της επιχείρησής σας είναι μια πράξη που συμβαίνει μόνο μια φορά, κι αυτό σημαίνει ότι θα έχετε μόνο μια ευκαιρία για να το κάνετε σωστά. Υπάρχουν πολλές επιλογές σε σχέση με μια έξοδο από την οικογενειακή επιχείρηση, και οι επαγγελματίες «εξαγορών και συγχωνεύ - σεων» της KPMG μπορούν να συνεργαστούν μαζί σας για την εξέταση των διαθέσιμων επιλογών και να σας βοηθήσουν σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας.

Διατηρηση πλουτου

Η διατήρηση της αξίας της επιχείρησης είναι ένα από τα θέματα που ασκούν υψηλή πίεση σε όσους εμπλέκονται στη διοίκηση μιας οικογενειακής επιχείρησης. Συχνά, το μακροπρόθεσμο όραμα της διατήρησης του πλούτου δεν ερμηνεύεται το ίδιο από το κάθε μέλος της οικογένειας, ιδιαίτερα της επόμενης γενιάς. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, αυτή η κατηγορία θεμάτων και προβληματισμών απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και προγραμματισμό, ώστε να προετοιμαστούν τα μέλη της οικογένειας για την ευθύνη και την συναισθηματική επίδραση του πλούτου αλλά και να προστατευθούν τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης.

Φιλανθρωπια

Η φιλανθρωπία είναι μία άλλη σημαντική πτυχή της κατανομής και διαχείρισης του πλούτου.

Όταν μια οικογενειακή επιχείρηση δεσμεύεται να προσφέρει χρήματα και άλλους πόρους, μπορεί να ωφελήσει την κοινωνία, τις κοινότητες και το περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτό, είναι σημαντικό οι μορφές φιλανθρωπικής δράσης να είναι ευθυγραμμισμένες με τις αξίες της οικογένειας, την πολιτική διαχείρισης του πλούτου και των φορολογικών θεμάτων της οικογένειας. Παράλληλα, η δημιουργία οργανωμένων φιλανθρωπικών δράσεων, ή ακόμη και η ίδρυση ενός οικογενειακού φιλανθρωπικού ιδρύματος, αποτελεί μια διέξοδο απασχόλησης και προσφοράς των μη ενεργών γενιών στην επιχείρηση.

 

Υποστnρίζουμε τις οικογενειακές επιxειρήσεις να αναπτυxθούν

Για να υποστηρίξει τις μοναδικές ανάγκες των οικογενειακώνεπιχειρήσεων, η KPMG έχει δημιουργήσει ένα παγκόσμιο δίκτυοαφοσιωμένο στο να προσφέρει συναφή γνώση και συμβουλές σεοικογενειακές επιχειρήσεις. Αντιλαμβανόμαστε ότι o χαρακτήρας μίαςοικογενειακής επιχείρησης είναι εκ φύσεως διαφορετικός από μία μη-οικογενειακή επιχείρηση, και απαιτεί μια προσέγγιση που θεωρεί την οικογένεια βασικό συστατικό.

© 2023 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας