Απλοποίηση των Διαδικασιών Σύστασης Προσωπικών και Κεφαλαιουχικών Εταιριών

Απλοποίηση των Διαδικασιών Σύστασης Προσωπικών και...

Είναι ευχαρίστησή μας να σας ενημερώσουμε σχετικά με την Απλοποίηση των Διαδικασιών Σύστασης Προσωπικών και Κεφαλαιουχικών Εταιριών σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

1000
Φωτογραφία Γεωργίας Σταματέλου

Partner, Φορολογικό Τμήμα

KPMG στην Ελλάδα

Email

Οι σημαντικότερες αλλαγές σε σχέση με τις προηγούμενες διαδικασίες συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) ορίζονται ως «Υπηρεσία Μίας Στάσης» για τη σύσταση ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης όταν συστήνονται με ιδιωτικό και όχι συμβολαιογραφικό έγγραφο.
  • Το καταστατικό ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης μπορεί πλέον να καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο, εφόσον ακολουθεί πιστά και χωρίς καμία παρέκκλιση το περιεχόμενο του πρότυπου καταστατικού, το οποίο θα οριστεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού.
  • Η ισχύουσα Υπουργική Απόφαση με την οποία είχε οριστεί το περιεχόμενο των προτυποποιημένων καταστατικών όλων των εταιρικών μορφών καταργείται και θα εκδοθεί νέα Υπουργική Απόφαση για το ίδιο θέμα εντός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Προβλέπεται η σύσταση Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-YΜΣ), στην οποία θα συστήνονται ηλεκτρονικά εταιρίες με ιδιωτικό έγγραφο και εφόσον χρησιμοποιείται το ανωτέρω πρότυπο καταστατικό.
  • Το σχέδιο νόμου προβλέπει επίσης και διάφορα ειδικότερα θέματα λειτουργίας και αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Μίας Στάσης καθώς και των εξόδων σύστασης.

© 2023 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας