Η παγκόσμια αγορά Υγείας & Φαρμάκου εξελίσσεται την τελευταία δεκαετία ταχύτερα από ποτέ. Έχοντας ως γνώμονα τη συνεχή ανάπτυξη του κλάδου, γίνεται έκδηλη η ανάγκη για υποστήριξη ενός κοινά αποδεκτού στόχου, που δεν είναι άλλος από την διατήρηση υγιών πληθυσμών.

Οι σύγχρονες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας μαζί με τις αυξανόμενες κανονιστικές αλλαγές και τις επιβαρυμένες ανταγωνιστικές πιέσεις διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα και αναγκάζουν τις εταιρείες να προσαρμόσουν αντίστοιχα τις δραστηριότητές τους. Ο εν λόγω κλάδος έρχεται αντιμέτωπος με σημαντικές αλλαγές, όπως η ενοποίηση μέσω εξαγορών, συγχωνεύσεων και κοινοπραξιών, οι ολοένα και αυξανόμενες συνέργειες σε τομείς που παλαιότερα θεωρούνταν «μονοπωλιακοί» και η μετάβαση σε ένα ψηφιοποιημένο κόσμο.

Αυτή η νέα πραγματικότητα, απαιτεί τη ριζική στροφή του κλάδου προς ποιοτικές προτάσεις που θέτουν τον ασθενή στο επίκεντρο, εστιάζοντας επίσης στη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και τη μείωση του κόστους. Παρόλο που ο συγκεκριμένος μετασχηματισμός προϋποθέτει μακροχρόνια δέσμευση & όραμα, οι τεράστιες προκλήσεις, που αντιμετωπίζει ο  συγκεκριμένος τομέας, απαιτούν άμεση δράση και δυνατότητα για γρήγορη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις.

Γιατί KPMG

Τα στελέχη της KPMG κατανοούν τα καίρια ζητήματα που απασχολούν τις εταιρείες στον τομέα Υγείας &  Φαρμάκου. Στα πλαίσια αυτών των προκλήσεων και μεταβαλλόμενων συνθηκών, η KPMG στην Ελλάδα συνεργάζεται τόσο με παραγωγικές όσο και με εμπορικές εταιρείες, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με επιχειρήσεις που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες υγείας, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων και κλινικών, με φαρμακευτικές εταιρείες με πρωτότυπα ή γενόσημα σκευάσματα, συνταγογραφούμενα ή μη. Η συγκεκριμένη ενασχόληση  έχει προσφέρει στους εξειδικευμένους επαγγελματίες μας πολύτιμες εμπειρίες και σε βάθος κλαδική γνώση. Υπό αυτό το πρίσμα, είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, καλύπτοντας τις ανάγκες των εταιρειών και προσφέροντας υποστήριξη ως προς την αξιοποίηση ευκαιριών και την αποφυγή κινδύνων.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Η KPMG στην Ελλάδα παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με τον εντοπισμό ευκαιριών ανάπτυξης, την αναδιοργάνωση και την προστασία των επιχειρησιακών λειτουργιών, καθώς και με την παροχή φορολογικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, αξιοποιώντας την ψηφιακή και τεχνολογική τεχνογνωσία της με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της KPMG, αναγνωρίζοντας την ανάγκη υιοθέτησης μιας προσέγγισης που εστιάζει στον ασθενή, στοχεύουν στη βελτιστοποίηση «της εμπειρίας των πελατών», ενισχύοντας την έννοια  “Connected Patient Enterprise”. 

Στην KPMG στην Ελλάδα επικεντρωνόμαστε στην αποδοτικότητα των λειτουργιών και τον αποτελεσματικό στρατηγικό σχεδιασμό, προσφέροντας επίσης υπηρεσίες που σχετίζονται με την στρατηγική επεξεργασίας, διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων. Επιπλέον, οι επαγγελματίες μας εφαρμόζουν την εξειδίκευσή τους σε θέματα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, την αυτοματοποίηση και τη ρομποτική, καθώς και σε συμβουλευτικές υπηρεσίες ανθρωπίνου δυναμικού, όπως Προσέλκυση & Επιλογή στελεχών, Executive Onboarding,  Εταιρική Κουλτούρα και Συστήματα Ανθρωπίνου Δυναμικού, Υπηρεσίες Επανατοποθέτησης, Κέντρα Αξιολόγησης & Ανάπτυξης στελεχών.

Ο συνδυασμός  των “Centers of Excellence”, των προηγμένων διαδικασιών και των τεχνολογικών λύσεων καθιστά την KPMG στην Ελλάδα  έναν αξιόπιστο πάροχο υπηρεσιών στον ευρύτερο τομέα της Υγείας και του Φαρμάκου.

Επικοινωνία