• Indrek Alliksaar, autor |
2 mins read

Jäätmekäitluse tööstusharu jaguneb kaheks sarnase suurusega allsegmendiks: tavajäätmete ja metalljäätmete käitlemine. Tavajäätmete käitlejate müügitulu kasvas 2022. aastal 10% ja metalljäätmete käitlejate müügitulu kasvas 15% võrra. Metalljäätmete käitlejate müügitulu kiirem kasv on tähelepanuväärne arvestades asjaolu, et 2022. aastal metalli hinnad üldiselt langesid.

Allsektorite koondkasum viitab sellele, et tavajäätmete käitlemise hindade tõus ei ole olnud piisav selleks, et katta kõrgest inflatsioonist tingitud kulude kasvu. Tavajäätmete käitlemise poolel kahanes ettevõtjate kasum ligi poole võrra ning käiberentaablus kukkus 10% tasemelt 4,7%le. Selline pilt on ootuspärane arvestades kohalike omavalitsuste jäätmekäitlusesse sekkumise aktiivsust ja hindade reguleerimise poliitilisi motiive. Samas on ilmne, et 2022. aasta trend ei saa jäätmekäitluses pikalt jätkuda, kuna kasumlikkuse edasisel langemisel kaob tööstusharu võime konkurentsivõimelist palka maksta. Potentsiaalsetele probleemidele töötajate värbamisel viitab vaid 4%line keskmise palga tõus ja allsektori töötajate arvu vähenemine 1% võrra.

Alla riikliku keskmise jäävate keskmiste palkade puhul tuleb silmas pidada, et madalama palgaga töötajate palgaootused kasvavad keskmisest kiiremini, kuna nende jaoks on inflatsioonist tingitud kulude kasv valusam ja motivatsioon kõrgema palga nimel töökohta vahetada on kõrgem.

Metalljäätmete käitlejad suutsid 2022. aastal kasumlikkust kasvatada. Allsektori koondkasum kasvas 21% võrra. Samas oli allsektori kasumlikkuse võrdlusbaas tavajäätmete käitlejate omast madalam. Kuigi kasumlikkuse kasv oli märkimisväärne, jõuti sellega vaid mõõduka 5,8%lise käiberentaabluseni. Endiselt madal käiberentaablus on ilmselt üks põhjustest, miks ka metalljäätmete käitlejad üsna ettevaatlikult palku tõstavad. Allsektori keskmine palk kasvas 2022. aastal vaid 5%.

Rentaablusnäitajad ja keskmised palgad on võtmenäitajad, millele sektor peaks tervikuna tähelepanu pöörama. Kui kasumlikkus on madal, siis tegutsetakse säästurežiimil ja on raske palku tõsta. Kui palku ei tõsta, siis on keeruline leida häid inimesi, kellega rentaablust tõsta.