• Indrek Alliksaar, autor |
1 min read

Trüki- ja pakenditööstuse 2022. aasta tulud kasvasid võrreldes eelmise aastaga 19%. Ettevõtete koondkasumi 31%line kasv viitab sellele, et tulude kasv kattis varuga sisendhindade kasvust tuleneva kulude tõusu. Tööstusharu tervikuna on alates 2019. aastast näidanud stabiilset käiberentaabluse kasvu. Kui 2019. aastal oli käiberentaabluseks 4,3%, siis 2022. aastaks oli näitaja tõusnud 6,5%le.

Kui hinnata seda, milliste lahenduste ja otsuste kaudu on käiberentaablust pidevalt parandatud, siis jääb silma asjaolu, et võrreldes kolme aasta taguse ajaga on tööstusharus 3% vähem töötajaid. Samal ajal on ettevõtete varade maht kasvanud 19%. Kindlasti on varade mahu kasvu osaliselt põhjustanud inflatsioon, aga teisalt viitab trend sellele, et ettevõtjad investeerivad tehnoloogiasse, et kasvatada töötaja kohta loodavat lisandväärtust.

Kuigi trüki- ja pakenditööstuse kasum töötaja kohta kasvas 2022. aastal 30% ja lisandväärtus töötaja kohta kasvas 13%, siis keskmise palga kasv piirdus 8%, mis jääb alla Eesti keskmisele palgatõusule. Tagasihoidliku palgatõusu tempo taga võib olla asjaolu, et vaatamata tööstusharu rentaablusnäitajate kasvule, on käiberentaablus 6,5% üsna tagasihoidlik ning ettevõtjate ootused kasumlikkusele on veelgi kõrgemad. Samas on üsna tõenäoline, et tööstusharu peab palgakasvu kiirendama, sest sektori tehnoloogia ja automatiseerimise taseme tõus eeldab aina kvalifitseerituma tööjõudu kasutamist ja kõrgemate palkade maksmist. Seega näeme ilmselt ka edaspidi tööstusharu töötajate arvu püsimist samal tasemel või kerget langust ja ettevõtjate püsivaid investeeringuid tootmise efektiivsust tõstvasse tehnoloogiasse.