GRI 102-9

Klademe mimořádný důraz na kvalitu a spolehlivost služeb, které poskytujeme našim klientům. Stejná kritéria přenášíme i na naše dodavatele. Nakupujeme odpovědně a prvky odpovědnosti a udržitelnosti promítáme do každodenního fungování. Od dodavatelů vyžadujeme odpovědný přístup a do našeho dodavatelského řetězce zapojujeme neziskové organizace a sociální podniky. Pracujeme s principy cirkulární ekonomiky a zaměstnancům ukazujeme, jak oni sami mohou přispět k udržitelnosti i ve svých domácnostech.

Jsme náročným a společensky odpovědným odběratelem

Pro naše významné a strategické dodavatele máme jasně dané výběrové řízení. Mezi hlavní kritéria patří kromě kvality, spolehlivosti, stability, cen a dodacích podmínek také reputace dodavatele a jeho společenská odpovědnost. Významným kritériem při výběru dodavatele je i otázka nezávislosti.

Zavedli jsme tzv. etický kodex dodavatele KPMG v České republice, který začleňujeme do dodavatelských smluv. V tomto etickém kodexu zavazujeme naše dodavatele k dodržování zákonů, lidských práv, etiky a k ochraně životního prostředí.

Více než 80 % nákupů realizujeme od tuzemských společností a podnikatelů. Pravidelně nakupujeme zboží a služby od společností zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením.

Snižujeme uhlíkovou stopu

GRI 301-1 l 302-1 l 305-1 l  305-2 l  305-3 l  305-5

Uvědomujeme si dopad své činnosti na životní prostředí. V pravidelných intervalech proto monitorujeme uhlíkovou stopu a průběžně se snažíme ji snižovat. Od roku 2010 jsme členem globální iniciativy KPMG, která sleduje dopad a aktivity ke snížení uhlíkové stopy. Od roku 2016 se nám podařilo snížit celkové emise o více než 40 %.

Uhlíkovou stopu měříme každý rok, vždy za období od ledna do prosince, metodikou vyvinutou KPMG International, která vychází z Greenhouse Gas Protocol a Defra Reporting. Do budoucna bychom chtěli detailněji sledovat dodavatelský řetězec v rámci Scope 3.

 

Mezi oblasti, které s ohledem na povahu našeho podniku sledujeme, patří především služební cesty, spotřeba energie a papíru. 

Naplňování dílčích cílů (meziročně):

Cirkulární kancelář

V průběhu celého roku zaměstnancům ukazujeme možnosti cirkulární ekonomiky v kanceláři, ale i v domácnostech. Snažíme se je tak motivovat nejen k omezování nadbytečného odpadu.

  • Krabičkovou bankou šetříme měsíčně až 2 200 jednorázových obalů.
  • SWAPujeme! Vyměňujeme si mezi sebou oblečení, knihy, nevhodné dárky i květiny.
  • Místo jednorázových kelímků používáme hrnečky a skleničky.
  • Kávovou sedlinu nevyhazujeme, ale zaměstnanci ji po vytřídění využívají na svých zahrádkách.

  

Zelená firma

Dlouhodobě se účastníme projektu Zelená firma společnosti REMA systém, který sbírá vysloužilá firemní elektrozařízení a baterie. Zapojují se i sami zaměstnanci, jimž jsme díky projektu ekologicky zlikvidovali 54 kg drobného elektroodpadu.

Pro ochranu životního prostředí, kontrolu a minimalizaci možných rizik jsme zavedli integrovaný systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001. Každý rok procházíme kontrolním interním i externím auditem.

 

 

Další informace