Basic VAT (in Greek)

27 Μαρτίου 2024 | 09:00 π.μ. – 5:15 μ.μ. | 7 Μονάδες | KPMG Λευκωσία

27 Μαρτίου 2024 | 09:00 π.μ. – 5:15 μ.μ. | 7 Μονάδες | KPMG Λευκωσία

βασιψ-ωατ

Περιγραφή Σεμιναρίου

Από πολλές επιχειρήσεις σήμερα παρατηρείται η λανθασμένη εφαρμογή φορολογικού χειρισμού διαφόρων συναλλαγών για σκοπούς Φ.Π.Α. Αυτό οδηγεί στη λανθασμένη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης Φ.Π.Α. και ως εκ τούτου στην επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις διενέργειας ελέγχων από το Τμήμα Φορολογίας για σκοπούς Φ.Π.Α. Το συγκεκριμένο σεμινάριο θα καλύψει αρχές της κυπριακής περί Φ.Π.Α. νομοθεσίας. Οι συμμετέχοντες, με το τέλος του σεμιναρίου, θα μπορούν να περιγράφουν βασικές έννοιες Φ.Π.Α., να ακολουθούν σχετικές διαδικασίες, να εφαρμόζουν συγκεκριμένη μεθοδολογία για την ορθή ανάλυση των συναλλαγών που διεκπεραιώνουν καθημερινά στο εργασιακό τους περιβάλλον, αλλά και να επιλύσουν τυχόν απορίες τους, αποφεύγοντας κυρώσεις.

Στόχοι Σεμιναρίου

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Ερμηνεύουν τις βασικές έννοιες της κυπριακής περί Φ.Π.Α. νομοθεσίας
 • Περιγράφουν τη μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί για εκτίμηση ορθού φορολογικού χειρισμού
 • Εξηγούν σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει να επιβληθεί Φ.Π.Α. και την επιβολή αντίστοιχου συντελεστή
 • Χρησιμοποιούν τις γνώσεις που θα αποκομίσουν για να εφαρμόζουν την περί Φ.Π.Α. νομοθεσία
 • Ελέγχουν τις διαδικασίες, που άπτονται του Φ.Π.Α., στον εργασιακό τους χώρο
 • Επιλύουν προβλήματα που προκύπτουν σε σχέση με αυτές τις διαδικασίες
 • Εφαρμόζουν ορθά την περί Φ.Π.Α. νομοθεσία 
 • Υιοθετούν τις ορθές διαδικασίες αναφορικά με το Φ.Π.Α. και να ακολουθούν χρονοδιαγράμματα.

Συμμετέχοντες*

Το σεμινάριο απευθύνεται σε οικονομικούς διευθυντές, αρχιλογιστές, λογιστές και επιστημονικό προσωπικό, το οποίο ασχολείται με οικονομικά θέματα ή/και εφαρμόζει στην πράξη τις πρόνοιες της κυπριακής περί Φ.Π.Α. νομοθεσίας ή/και είναι υπεύθυνο για τους φορολογικούς χειρισμούς της εταιρείας.

* Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και έχει οριστεί σε 28 θέσεις.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου

1. Εισαγωγή – βασικές αρχές Φ.Π.Α. (1 ώρα)

 • Εισαγωγή στις βασικές αρχές του Φ.Π.Α.
 • Τι είναι ο Φ.Π.Α.;
 • Ιστορική αναφορά
 • Φ.Π.Α. ως φόρος κατανάλωσης

Φορολογητέες πράξεις

 • Ποιες συναλλαγές υπόκεινται σε Φ.Π.Α.;
 • Τι συνιστά παράδοση αγαθών;
 • Τι συνιστά παροχή υπηρεσιών;
 • Τι συνιστά εισαγωγή αγαθών;
 • Τι συνιστά ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών;

2. Υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα (1 ώρα και 30 λεπτά)

 • Ποια θεωρούνται υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα για σκοπούς Φ.Π.Α.;
 • Ποια θεωρούνται ως μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα για σκοπούς Φ.Π.Α.;
 • Τι είναι οικονομικές και μη οικονομικές δραστηριότητες για σκοπούς Φ.Π.Α.;

Τόπος παροχής συναλλαγών

 • Τόπος παροχής φορολογητέων πράξεων
 • Τόπος παροχής αγαθών
 • Τόπος παροχής υπηρεσιών

3. Γενεσιουργός αιτία και απαιτητό του φόρου (2 ώρες)

 • Γενεσιουργός αιτία έναντι απαιτητό του φόρου
 • Βασικός κανόνας
 • Ειδικοί κανόνες
 • Παραδείγματα

Βάση επιβολής φόρου και Συντελεστές Φ.Π.Α.

 • Επεξήγηση της βάσης πάνω στην οποία επιβάλλεται ο Φ.Π.Α.
 • Επεξήγηση σημείων που χρήζουν προσοχής

Εξαιρέσεις και μηδενικός συντελεστής

 • Ποιες συναλλαγές εμπίπτουν στο μηδενικό συντελεστή;
 • Ποιες συναλλαγές εξαιρούνται για σκοπούς Φ.Π.Α.;

Εκπτώσεις

 • Προέλευση και πεδίο εφαρμογής του δικαιώματος έκπτωσης
 • Συναλλαγές εξαιρούμενες με δικαίωμα και χωρίς δικαίωμα έκπτωσης
 • Δικαίωμα υποκείμενου στο φόρο προσώπου για έκπτωση του Φ.Π.Α. επί των εισροών του 
 • Εκπτώσεις φόρου εισροών κατά αναλογία

            o 1ο Επίπεδο Επιμερισμού
            o 2ο Επίπεδο Επιμερισμού

4. Υποχρεώσεις υποκείμενων στο φόρο προσώπων (Υ.Φ.Π.) (2 ώρες και 30 λεπτά)

 • Υποχρεώσεις καταβολής Φ.Π.Α.
 • Υποχρέωση εγγραφής για σκοπούς Φ.Π.Α.
 • Φορολογικές Υποχρεώσεις

            o Δηλώσεις Φ.Π.Α.
            o Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες VIES (VAT Information Exchange System)

Τιμολόγια Φ.Π.Α.

 • Υποχρέωση έκδοσης τιμολογίων
 • Περιεχόμενα τιμολογίων

Φορολογική Δήλωση Φ.Π.Α.

 • Ανάλυση τετραγώνων φορολογικής δήλωσης Φ.Π.Α. και τι καταχωρείται στο κάθε τετράγωνο.

Κρατήσεις & Επικοινωνία

Για να εγγραφείτε στο σεμινάριο, παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής.

Αφού υποβάλετε την εγγραφή σας θα σας σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα, στο οποίο θα αναγράφεται το ποσό της συμμετοχής σας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εκπτώσεων, όπου αυτές ισχύουν. Σημειώστε ότι η πληρωμή πρέπει να διεκπεραιωθεί τουλάχιστον δύο μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η εγγραφή σας.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες, επομένως εγγραφείτε σε αυτό το σεμινάριο το συντομότερο δυνατόν.

Εάν δεν λάβετε το μήνυμα επιβεβαίωσης σχετικά με την εγγραφή σας, η εγγραφή σας δεν είναι εγγυημένη.

 

Κόστος

Για δικαιούχους επιχορήγησης ΑνΑΔ: Αρχικό κόστος συμμετοχής: €265

Καθαρό κόστος συμμετοχής μετά από την επιχορήγηση της ΑνΑΔ (€140) για τους δικαιούχους συμμετέχοντες: €125
 

Για μη δικαιούχους επιχορήγησης ΑνΑΔ: Κόστος συμμετοχής: €265 + Φ.Π.Α. (19%)

*Τελική ημερομηνία για έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount): 13/03/2024
 

Πολιτική εκπτώσεων

 • Προσφέρεται 10% έκπτωση για περισσότερους από δύο (3+) συμμετέχοντες από την ίδια επιχείρηση. Η έκπτωση πρέπει να υπολογιστεί πριν από τον Φ.Π.Α. και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, ενώ ισχύει για τους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν το ίδιο σεμινάριο, την ίδια ημέρα. Η συγκεκριμένη έκπτωση μπορεί να συνδυαστεί μόνο με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount) και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύουν.
 • Προσφέρεται 10% έκπτωση σε άτομα ή νομικές οντότητες που θα εγγραφούν ταυτόχρονα σε παραπάνω από δύο (3+) σεμινάρια εντός του ίδιου εξαμήνου (Ιανουάριος-Ιούνιος & Ιούλιος-Δεκέμβριος). Η έκπτωση πρέπει να υπολογιστεί πριν από τον Φ.Π.Α. και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, ενώ μπορεί να συνδυαστεί μόνο με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount) και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύουν.
 • Προσφέρεται 10% έκπτωση σε άτομα που ανήκουν στο πρόγραμμα αποφοίτων (alumni) της KPMG. Η συγκεκριμένη έκπτωση πρέπει να υπολογιστεί πριν από τον Φ.Π.Α. και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, ενώ μπορεί να συνδυαστεί μόνο με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount) και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύουν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα αποφοίτων (alumni) της KPMG, πατήστε εδώ.
 • Σε επιλεγμένα σεμινάρια κάθε συμμετέχοντας εφόσον εγγραφεί στο σεμινάριο μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία η οποία αναγράφεται πιο πάνω, είναι δικαιούχος έκπτωσης πρόωρης εγγραφής ύψους 10% , πριν από τον υπολογισμό του Φ.Π.Α. και της χορηγίας της ΑνΑΔ. Αυτή η έκπτωση συνδυάζεται μόνο με την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύει.
 • Επιχορήγηση της ΑνΑΔ για όλα τα εγκεκριμένα από την ΑνΑΔ σεμινάρια.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Βασιλική Σιώζιου στο +357 22 207 460 ή στο academy@kpmg.com.cy

 

Μονάδες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης

Το σεμινάριο μπορεί να συμβάλει στις προϋποθέσεις για Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη, εφόσον το περιεχόμενό του είναι σχετικό με τα καθήκοντα των συμμετεχόντων. Μετά τη λήξη του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν το πιστοποιητικό παρακολούθησης, στο οποίο θα αναγράφεται το σύνολο της καθαρής εκπαιδευτικής διάρκειας, που αντιστοιχεί με τον αριθμό των Μονάδων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (7 CPD).

Εκπαιδευτές

Μιχάλης Γρέκας
Διοικητικός Σύμβουλος, Τμήμα Έμμεσης Φορολογίας, KPMG Κύπρου

 

Ο Μιχάλης είναι Διοικητικός Σύμβουλος και διευθύνει το τμήμα Έμμεσης Φορολογίας της KPMG Κύπρου. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στην Κυπριακή και Ευρωπαϊκή περί Φ.Π.Α. νομοθεσία, καθώς και σε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες σε μεγάλες πολυεθνικές και τοπικές επιχειρήσεις από διάφορους τομείς δραστηριοποίησης, εστιάζοντας στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και στον τομέα των ακινήτων.

Ο Μιχάλης συμμετείχε σε διάφορα έργα σχετικά με λύσεις αυτοματοποίησης Φ.Π.Α., καθοδηγώντας το σχεδιασμό και την εφαρμογή κωδικοποίησης λογιστικών εφαρμογών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ηγείται της ομάδας ανάπτυξης Tax Technology της KPMG Κύπρου. Είναι επίσης μέλος της επιτροπής Φ.Π.Α. του ΣΕΛΚ (Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου).

Επιπρόσθετα, συμμετείχε ως εκπαιδευτής σε διάφορες παρουσιάσεις και σεμινάρια Έμμεσης Φορολογίας και έχει γράψει πολλά σχετικά άρθρα. Το 2015 ο Μιχάλης πιστοποιήθηκε από την ΑνΑΔ ως «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης».

 

Αλέξης Χατζηκλεοβούλου
Senior Manager, Τμήμα Έμμεσης Φορολογίας, KPMG Κύπρου

Ο Αλέξης σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και απέκτησε το πτυχίο του το 2012. Είναι μέλος του Συνδέσμου Ορκωτών Εγκεκριμένων Λογιστών (ACCA) και μέλος του Ινστιτούτου Πιστοποιημένων Λογιστών Κύπρου (ICPAC).

Από το 2012 μέχρι το 2014 εργάστηκε σε μεγάλο ελεγκτικό οίκο στο Τμήμα Έμμεσων Φορολογικών Υπηρεσιών (Indirect Tax department), αποκτώντας εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Φ.Π.Α. σε πολυεθνικές εταιρείες. Από το 2015 εργάζεται στο Τμήμα Έμμεσης Φορολογίας (Indirect Tax department) της KPMG Κύπρου στη Λεμεσό, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες Φ.Π.Α. στους τομείς των ναυτιλιακών, των χρηματοοικονομικών, της ανάπτυξης ακινήτων, του ηλεκτρονικού εμπορίου και σε εταιρείες που εμπλέκονται σε διεθνείς συναλλαγές.

Το 2017, ο Αλέξης  απέκτησε πιστοποίηση από το Σύνδεσμο Τεχνικών Φορολογικών Συμβούλων (Association of Taxation of Technicians) για παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης για σκοπούς Φ.Π.Α. (VAT compliance) αναφορικά με τη νομοθεσία Φ.Π.Α. του Ηνωμένου Βασιλείου. Το 2019 πιστοποιήθηκε με Ανώτερο Δίπλωμα Διεθνούς Φορολογίας (Advanced Diploma in International Taxation) με εξειδίκευση στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία για το Φ.Π.Α. από το Ινστιτούτο Πιστοποιημένων Φορολογικών Συμβούλων (Chartered Institute of Taxation).

Ο Αλέξης είναι εκπαιδευτής σε διάφορα μονοεπιχειρησιακά και πολυεπιχειρησιακά σεμινάρια έμμεσης φορολογίας και το 2020  πιστοποιήθηκε από την ΑνΑΔ ως «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης».

 

Μάριος Χρυσάνθου

Manager, Τμήμα Έμμεσης Φορολογίας, KPMG Κύπρου

 

Ο Μάριος σπούδασε Λογιστική, Οικονομικά και Διαχείριση στο Πανεπιστήμιο του Nottingham και απέκτησε το πτυχίο του το 2015. Είναι μέλος του Συνδέσμου Ορκωτών Εγκεκριμένων Λογιστών (ACCA) και μέλος του Ινστιτούτου Πιστοποιημένων Λογιστών Κύπρου (ICPAC). Το 2020 πιστοποιήθηκε με Ανώτερο Δίπλωμα Διεθνούς Φορολογίας (Advanced Diploma in International Taxation) από το Ινστιτούτο Πιστοποιημένων Φορολογικών Συμβούλων (Chartered Institute of Taxation).

Ο Μάριος είναι Manager στο Τμήμα Έμμεσης Φορολογίας της KPMG Κύπρου με εκτεταμένη εμπειρία στην Κυπριακή και Ευρωπαϊκή περί Φ.Π.Α. νομοθεσία. Από το 2015 παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες σε διάφορες  πολυεθνικές και τοπικές επιχειρήσεις διαφόρων τομέων, εστιάζοντας στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, στον τομέα των ακινήτων, ταξιδιωτικών πρακτόρων και στον τομέα One Stop Shop (OSS). Έχει, επίσης, προσφέρει  συμβουλευτικές υπηρεσίες  και υπηρεσίες συμμόρφωσης σε διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ΔΟΕΕ, εταιρείες ακινήτων και λιανικής πώλησης.

Επιπρόσθετα, ο Μάριος συμμετείχε ως εκπαιδευτής σε διάφορες παρουσιάσεις και σεμινάρια σχετικά με θέματα Έμμεσης Φορολογίας τόσο σε πελάτες όσο και στο επαγγελματικό προσωπικό προηγούμενων εργοδοτών του, όπως και στο επαγγελματικό προσωπικό της KPMG Κύπρου.

anad2

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

informative image