Er is een steeds grotere vraag naar transparantie over hoe bedrijven internationaal opereren en waar zij belastingen betalen. Bedrijven moeten hun bedrijfsmodellen en fiscale aanpak dan ook steeds beter uitleggen aan hun stakeholders. Meer dan ooit betekent dit dat men de commerciële feiten en hun juiste weerslag in de winst- en belastingresultaten moet kunnen begrijpen en aantonen.

Een doordacht en effectief geïmplementeerd transfer pricing-beleid is essentieel voor verantwoord ondernemerschap. In dit opzicht kunnen wij u bijstaan bij de planning, het ontwerp en de implementatie van een transfer pricing-beleid in België en op internationaal vlak. Bovendien vermindert een zorgvuldige en consistente documentatie van verrekenprijzen de compliance risico's en potentiële discussies in geval van verrekenprijscontroles. Dienovereenkomstig bieden wij een breed scala aan van diensten om u te helpen om aan de transfer pricing vereisten te voldoen en de bijbehorende processtromen te beheren.

Meer specifiek kunnen wij u assisteren met:

 1. Transfer Pricing Compliance en documentatie
 2. Technologische oplossingen voor Transfer Pricing
 3. Operationele Transfer Pricing
 4. Waardeketenanalyses
 5. Geschillenbeslechting binnen Transfer Pricing
 6. Advanced Pricing Arrangements, rulings en besprekingen met bevoegde autoriteiten (Europees Arbitrageverdrag en dubbelbelastingverdragen).

 

Leer meer over onze diensten.

Transfer pricing diensten divider

  

Transfer Pricing Compliance en documentatie

Opstellen van zorgvuldige en consistente documentatie

In het kader van actie 13 van het Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)-initiatief van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) hebben verschillende landen over de hele wereld nieuwe nalevingsregels en documentatieverplichtingen voor grote multinationale ondernemingen (MNO's) ingevoerd.  De landenrapporten (Country-by-Country - CbC - rapporten) bevatten geaggregeerde gegevens over de globale toerekening van inkomsten, winst, betaalde belastingen en economische activiteit tussen de landen waarin een MNO actief is. Gelet op het verwachte transparantieniveau is het van cruciaal belang om de documentatie helder en beknopt op te stellen, op een manier die kan worden begrepen door de belanghebbenden in de vele landen waar de MNO aanwezig is. Daarbij moet men ook vermijden dat delen van het verhaal die elders al bekend zijn gemaakt, worden tegengesproken.

België heeft in 2016 transfer pricing-verplichtingen ingevoerd in overeenstemming met de aanbevelingen van de OESO. Daarmee is België overgestapt van een tijdperk waarin geen (systematische) verrekenprijsdocumentatie vereist was, naar een formele (elektronische) documentatieverplichting. De vereiste documentatie moet door aangewezen belastingplichtigen worden ingediend en bestaat uit drie lagen, waaronder: Country-by-Country-rapporten, Master File (formulier) en Local File (formulier). Deze drie documenten samen vereisen dat belastingplichtigen samenhangende transfer pricing-posities formuleren.

Hoe kan KPMG helpen?

KPMG kan een Belgische entiteit of vaste inrichting van een MNO ondersteunen bij het voorbereiden en indienen van de vereiste Belgische transfer pricing-documentatie op een efficiënte en tijdige manier. Bovendien kan het Global Transfer Pricing Services-team van KPMG helpen bij het harmoniseren van de documentatieaanpak en het stroomlijnen van de onderliggende processen, inclusief gegevensverzameling en -analyse, en het opstellen van vereiste documentatie.

> Ontdek onze technologische oplossingen voor Transfer Pricing

Transfer pricing diensten divider

  

Technologische oplossingen voor Transfer Pricing

Efficiënte dataverwerking en doeltreffend databeheer

Nu fiscale gegevens steeds meer worden gedigitaliseerd en de belastingautoriteiten steeds vaker gebruikmaken van digitale tools om de nodige gegevens te verzamelen en beoordelen, moeten MNO’s ervoor zorgen dat zij altijd over betrouwbare en accurate fiscale gegevens en transfer pricing-data beschikken. Een doeltreffende integratie van TP-technologieën is daarom dan ook noodzakelijk geworden. MNO's worden vaak geconfronteerd met de volgende uitdagingen wanneer zij hun transfer pricing documentatie wereldwijd willen aanpakken:

Belastingconsulenten kijken naar digitaal model van de wereldbol
 • Het opstellen van volledige documentatie voor elke onderneming is een tijdrovende en uitdagende taak.
 • Globale documentatieprojecten kunnen een eigen leven gaan leiden en onnodig duur worden, wanneer er van tevoren geen echte kosten-batenanalyse is gemaakt.
 • Slecht geïmplementeerde documentatie kan meer problemen veroorzaken dan ze oplost, en raakt snel verouderd.
 • Aangezien de belastingautoriteiten de Master File, de Local File en de CbC-rapporten zijn gaan gebruiken om risico’s gerelateerd aan entiteiten te beoordelen, is het belangrijk dat deze documenten een duidelijke, consistente boodschap uitdragen. Dat is echter moeilijk als er geen gecentraliseerde aanpak wordt voorgelegd. 

De juiste TP-technologie kan helpen bij het aanpakken en beheren van bovengenoemde uitdagingen. Deze technologische oplossingen vergemakkelijken dataverwerking en -beheer en kunnen inzicht verschaffen in verrekenprijsprocessen en de bijhorende mogelijkheden tot verbetering.

Hoe kan KPMG helpen?

Het Global Transfer Pricing Services-team van KPMG kan helpen bij het harmoniseren van de documentatieaanpak en het stroomlijnen van de onderliggende processen – van gegevensverzameling en -analyse tot het opstellen van de documentatie. KPMG gebruikt onderstaande tools om het proces te vergemakkelijken, waardoor het wereldwijde documentatieproces efficiënter en effectiever wordt:

 • Alteryx – Voor de voorbereiding en analyse van geautomatiseerde data-output voor transfer pricing-documentatie te ondersteunen
 • TPAD – Voor de automatisering van documentatievoorbereiding
 • KPMG Digital Gateway – Onder meer voor data-analyse, planning en projectbeheer
 • CbC Risk Assessment – Voor risico's in verband met CbC-rapportering

   

Alteryx

Alteryx is een externe oplossing die analyse, data en procesautomatisering verenigt. Door gebruik te maken van de ‘Extract, Transform, and Load’-mogelijkheden van Alteryx, kon KPMG het gebruik van Alteryx integreren in het documentatieproces voor verrekenprijzen om MNO's helpen bij het verwerken van de enorme datahoeveelheden. Dit proces kan anders bijzonder omslachtig zijn voor de Finance / Tax functies van de groep, die vaak maar beperkte capaciteit hebben  waarbij wellicht de relevante data uit meerdere systemen binnen de groep moeten worden gehaald.

Door Alteryx te combineren met de expertise van KPMG op het gebied van verrekenprijzen, kan KPMG  multinationals bijstaan om hun volledige documentatieproces te verbeteren, onder meer door:

 • Datamanagement – met inbegrip van het gebruik van ruwe data-extracten en het omzetten van dergelijke gegevens in gestructureerde, gecontroleerde, transactionele data.
 • Structurering van data en analyses - voorbereiding van gebruiksklare datapakketten die de juiste uitsplitsingen maken van gecontroleerde transactiebedragen en marges, volgens de vereiste transactiecategorieën. Daarbij verbetert Alteryx ook de mogelijkheden om afwijkende resultaten of transacties te identificeren.
 • Het opsporen van uitzonderingen en het toepassen van gegevensanalyses op globale datasets, verschillende datasets met elkaar verenigen en ervoor zorgen dat de controle inspanningen worden ingezet waar ze het belangrijkst zijn.
 • Automatisering van transfer pricing-documentatie – het genereren van gestandaardiseerde documentatie op een tijdsefficiënte manier zonder afbreuk te doen aan compliance-vereisten, en hierdoor de kansen op handmatige fouten verminderen.

TPAD

Wereldwijd zijn de compliance-vereisten voor verrekenprijsdocumentatie aangescherpt, vooral op het vlak van vorm en tijdschema van opstelling. MNO's bestaan vaak uit talrijke juridische entiteiten en dat resulteert in een omslachtig proces om naleving van de documentatievereisten te kunnen garanderen. Als een groep bestaat uit entiteiten die qua functies, risico's en activa grote gelijkenissen vertonen, kan het documentatieproces worden verbeterd en ten dele worden geautomatiseerd met behulp van TPAD.

TPAD is een dynamische tool die gebruikt wordt om Word-documenten in te vullen op basis van informatieverzoeken en documentatiesjablonen.  Het informatieverzoek bevat alleen lokale entiteitspecifieke informatie, terwijl de documentatiesjabloon algemene informatie bevat die op alle specifieke entiteittypes van toepassing is. Door de documentatiesjabloon en het informatieverzoek te combineren, kunnen met TPAD verscheidene lokale bestanden tegelijk worden aangemaakt. Dat zorgt voor een tijdsefficiënt proces en vermindert potentiële fouten als gevolg van de handmatige verwerking van grote datareeksen. De voordelen van TPAD zijn onder meer:

 • "Schaalvoordelen" door het automatisch genereren van informatie voor verschillende documentaties op basis van een standaardsjabloon.
 • Vereenvoudiging van de samenwerking bij informatieverzameling tussen het hoofdkwartier en de lokale organisatie zorgt voor een duidelijk auditspoor.
 • Intuïtieve interface maakt eenvoudig gebruik door niet-IT-professionals mogelijk.
 • Geen coderingservaring vereist, want er wordt gewerkt met bekende formaten (d.w.z. Word en Excel).
 • Mogelijke toepassingen buiten verrekenprijzen (I/C-overeenkomsten, enz.).
 • Bedrijfsspecifieke sjablonen/briefhoofden.

CbC Risk Assessment

MNO's moeten zich voorbereiden op verhoogde fiscale transparantie en ingrijpende wereldwijde belastinghervormingen. Multinationale ondernemingen die gewapend zijn met informatie over de risico's die hun Country-by-Country (CbC)-rapportageposities met zich meebrengen, zijn beter in staat om te bepalen of hun wereldwijde waardeketens naar behoren zijn gedocumenteerd. Als gevolg kunnen MNO’s nagaan of ze veranderingen moeten overwegen om het risico op potentiële geschillen met belastingautoriteiten in het post-BEPS tijdperk te verminderen, of dat ze andere proactieve risicobeperkende maatregelen moeten nemen, zoals het sluiten van Advance Pricing Arrangements.

De CbC risk assessment en benchmarking-diensten van KPMG kunnen multinationals helpen om hun CbC-rapportageposities te analyseren om potentiële risicogebieden per afzonderlijke belastingjurisdictie op te sporen en om te begrijpen hoe hun CbC-rapportageposities zich verhouden tot die van andere groepen. Meer specifiek:

 • Wij kunnen de CbC-rapportageposities van een MNO analyseren op basis van de risicocriteria die door de OESO zijn vastgesteld, maar ook op basis van andere relevante (risico)factoren. Onze risicobeoordeling geeft multinationale ondernemingen een gedetailleerd beeld van hun BEPS-gerelateerde fiscale risico's als gevolg van hun CbC-rapportageposities en een algemene risicobeoordeling voor elk land dat in hun CbC-rapport vermeld staat.
 • Wij kunnen de CbC-rapportageposities van de MNO ook vergelijken met een geanonimiseerde pool van CbC-rapportageposities van niet-gerelateerde KPMG-klanten om verdere input te verschaffen voor het CbC-risicoprofiel van de multinational. Dit is een belangrijk inzicht omdat belastingdiensten een soortgelijke vergelijking zullen maken wanneer zij CbC-rapporten verzamelen die vanuit de thuisjurisdictie van de MNO worden gedeeld.

Digital Gateway

De Digital Gateway van KPMG is een cloud-platform dat toegang geeft tot het volledige pakket fiscale technologieën en gerelateerde diensten van KPMG. Daarnaast vindt u op het platform ook sectorspecifiek nieuws en actuele ‘thought leadership’ publicaties van KPMG. De Digital Gateway combineert de expertise van het globale KPMG-netwerk, onze allianties en onze technologische oplossingen in één geïntegreerd platform om fiscale en juridische eindverantwoordelijken als ook vermogensbeheerders, en de evoluerende behoeften van hun afdelingen te ondersteunen. De Digital Gateway omvat heel wat tools om de gevolgen van wijzigingen in de regelgeving aan te pakken, om gegevens om te zetten in waarde en om compliance en planning te stroomlijnen, waarbij ook een effectieve samenwerking tussen onder meer de fiscale, juridische en financiële afdelingen mogelijk wordt gemaakt.

Bovendien biedt KPMG Digital Gateway ook een waaier aan mogelijkheden om de transfer pricing-processen van MNO's te helpen stroomlijnen – zoals het verzamelen van data en informatie, het afstemmen van de planning op de lokale vereisten, het voorzien van op maat gemaakte analyses en dashboards, proces- en projectbeheer en documentopslag. Tegelijk zorgen we ervoor dat de processen verbonden blijven met andere activiteiten van een groep, zoals compliance binnen de vennootschapsbelasting en de indirecte belastingen, BEPS 2.0-analyses en DAC 6, om er maar enkele te noemen.

Transfer pricing diensten divider

  

Operationele Transfer Pricing

Een verbetering van uw transfer pricing-beleid

Multinationals die grensoverschrijdende transacties verrichten, besteden veel tijd en moeite aan het opstellen van een transfer pricing-beleid. De effectieve uitvoering van dat beleid kan echter een complex, intensief en risicovol proces zijn. Het vereist een hoge mate aan integratie en samenwerking tussen vele onafhankelijke functionele gebieden van een organisatie, waaronder belastingen, financiën en boekhouding, operations en IT.

Als het transfer pricing-beleid niet effectief wordt uitgevoerd, kan dit leiden tot aanzienlijke bedrijfsrisico's, zoals problemen met de financiële verslaglegging, hogere belastingverplichtingen, onjuiste jaarrekeningen en hogere kosten voor intercompany accounting en belastingnaleving. De voorbeelden van uitdagingen van "operationele" verrekenprijzen waarmee elk bedrijf wordt geconfronteerd, zijn onder meer:

 • Onmogelijkheid om proactief toezicht te houden op verrekenprijzen.
 • Moeilijkheid om gesegmenteerde transfer pricing-data te creëren.
 • Handmatige dataverzameling en aanpassingen.
 • Handmatige processen met weinig standaardisatie en weinig effectieve controles.
 • Slechte cross-functionele communicatie.
 • Vertragingen en problemen bij het afsluiten van het boekhoudproces als gevolg van verrekenprijsboekingen en intercompany boekhoudvereisten.

 

Als antwoord op bovenstaande uitdagingen zorgt operationele transfer pricing (OTP) voor het permanente beheer van de end-to-end intercompany omgeving, van de fiscale strategie tot en met de boekhouding, rapportering en analyse van de transactieresultaten.

Hoe kan KPMG helpen?

De ‘Operational Transfer Pricing’-diensten van KPMG kunnen u helpen uw transfer pricing-beleid te integreren in uw dagelijkse activiteiten, de integriteit van uw intercompany accounting te verbeteren, de operationele efficiëntie te verhogen en risico's te verminderen. Wij kunnen uw huidige stand van zaken vergelijken met toonaangevende praktijken, processen en controles ontwerpen, en faciliterende technologieën implementeren.

Afhankelijk van uw behoeften en de structuur rond uw OTP-processen kunnen wij u helpen met het volgende:

 • Proces- en beleidsverbetering: aan de hand van erkende technieken, zoals Lean Six Sigma, kunnen we de processen identificeren en testen die relevant zijn voor het bepalen van verrekenprijsresultaten om zo mogelijkheden voor procesverbetering vast te stellen.
 • Governance en controles: we helpen u bij de implementatie van een geschikt governance-kader met behulp van instrumenten zoals de RACI-matrix (Responsible, Accountable, Consulted, and Informed) om ervoor te zorgen dat OTP-kwesties worden bewaakt en gedocumenteerd.
 • Finance system readiness en technologische vereisten: we ondersteunen u bij het implementeren van uw transfer pricing-beleid in nieuwe systemen en we bieden de nodige technologische oplossingen wanneer bestaande systemen niet geschikt zijn voor uw transfer pricing-modellen.

 

De herziening van uw OTP zal de transparantie van uw organisatie in de algemene transfer pricing-resultaten vergroten, de nauwkeurigheid van de financiële verslaggeving verbeteren en de risico's voor de jaarrekening en de belastingen verminderen. Dit zal op zijn beurt resulteren in verbeterde efficiëntie en lagere compliance-kosten.

Transfer pricing diensten divider

  

Waardeketenanalyse

Een beter perspectief op uw onderneming

Het afstemmen van fiscale heffingsrechten op economische substantie vormt de kern van het Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)-actieplan van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het plan omvat de volgende aspecten: (1) ervoor zorgen dat de economische activiteiten en waardecreatie in overeenstemming zijn met de locatie van belastbare winsten (acties 8 en 10); en (2) transparantie eisen in de winstgevendheid, de fiscale resultaten en de wereldwijde waardeketen van een MNO (door middel van CbC-rapportages en het Master File, overeenkomstig actie 13).

Met ‘economische substantie’, verwijst de OESO meer en meer naar de ‘mensen’. Andere waardefactoren en kenmerken, bijvoorbeeld immateriële activa en contractuele voorwaarden, zijn belangrijk - zolang zij maar goed zijn afgestemd op de sleutelfiguren. Dit betekent dat bedrijven een samenhangend en holistisch beeld van hun activiteiten moeten hebben, dat duidelijk maakt hoe en waar waarde wordt gecreëerd en dat helpt om de winst- en belastingresultaten te verklaren.

De waardeketenanalyse of Value Chain Analysis (VCA) is een essentieel instrument om te evalueren en te communiceren hoe een multinational precies werkt. Het biedt een volledig overzicht van de bedrijfsactiviteiten, waardoor een duidelijker beeld ontstaat van de werkwijze van een bedrijf en van de manier waarop elk bedrijfsonderdeel waarde creëert. Een VCA kan een belangrijk instrument zijn om zowel interne als externe belanghebbenden aan te tonen dat de jurisdictie van de belastbare winst in overeenstemming is met de jurisdictie van de waardecreatie.

Hoe kan KPMG helpen?

KPMG heeft een schaalbare en flexibele methodologie ontwikkeld voor het analyseren van een bedrijfswaardeketen. Bovendien blijven we onze methodologie verfijnen en updaten om de meest recente OESO-richtlijnen te weerspiegelen en maken we gebruik van onze uitgebreide ervaring in tal van organisaties in verschillende sectoren.

Onze methodologie omvat drie fasen die kunnen worden aangepast naargelang hun toepassing, de omvang en de behoeften van uw bedrijf. De methodologie combineert managementobservaties met objectieve sector- en bedrijfsgegevens om de belangrijkste bedrijfsprocessen te evalueren, om te begrijpen hoe er precies waarde wordt gecreëerd en om commerciële succesfactoren en risico's te identificeren – zowel voor uw bedrijf als ten opzichte van concurrenten in uw sector. Op basis van de verzamelde gegevens kan een 'waardehypothese' voor uw bedrijf worden gevormd en getest door interviews met verschillende bedrijfsexperts.

Value chain analysis procedure
Transfer pricing diensten divider

   

Geschillenbeslechting binnen Transfer Pricing

Omgaan met en reageren op fiscale onzekerheid

Belastingautoriteiten van over de hele wereld voeren hun controleactiviteiten op naarmate overheden op zoek gaan meer belastinginkomsten en de publieke opinie verhardt tegen de vermeende belastingontwijking door ondernemingen. Het streven naar grotere fiscale transparantie en de enorme hoeveelheid informatie die aan de belastingautoriteiten moet worden verstrekt, maken naleving complexer en voeden de risico's op geschillen rond verrekenprijzen. Vooral in een internationale context dragen de veranderende regels bij tot aanzienlijk meer discussies en geschillen over verrekenprijzen, die ook steeds moeilijker op te lossen zijn. Omgaan met geschillen over verrekenprijzen kan onzekerheid en complexiteit betekenen voor u en uw organisatie.

Hoe kan KPMG helpen?

Wij kunnen u helpen met een gecoördineerde aanpak voor het beheer van complexe verrekenprijsgevallen, waardoor de kans op correcties, boetes, rentelasten en negatieve publiciteit wordt verkleind. Ons wereldwijde netwerk van KPMG-experten heeft ervaring met alle stadia van fiscale geschillen. Wij werken met u samen om de kans op een betwisting of audit te verkleinen voordat een geschil ontstaat. Voor de zaken die uiteindelijk het voorwerp van een geschil worden, helpen wij u om het geschil efficiënt en gezamenlijk op te lossen.

In het bijzonder kunnen wij:

 • assisteren bij transfer pricing-audits zodat een volledig en accuraat beeld van de verrekenprijzen van een onderneming of groep goed wordt gecommuniceerd en onderhandelen over aanvaardbare uitkomsten tussen de belastingbetaler en de belastinginspecteurs.
 • opties op maat voorstellen om geschillen over verrekenprijzen op te lossen en te voorkomen.
 • helpen het proces te controleren en effectieve resultaten te boeken, zowel lokaal als wereldwijd.
Transfer pricing diensten divider

  

Advanced Pricing Arrangements, rulings en besprekingen met bevoegde autoriteiten (Europees Arbitrageverdrag en dubbelbelastingverdragen)

Omgaan met en reageren op fiscale onzekerheid

Het voortdurend veranderende internationale belastinglandschap en nationale regelgeving vergroten de behoefte aan zekerheid. Verrekenprijzen en internationale belastingkwesties vormen grote risico's voor grensoverschrijdende bedrijfsactiviteiten. Zekerheid verkrijgen over deze aspecten helpt dubbele belastingheffing en mogelijke toekomstige geschillen met de belastingautoriteiten te voorkomen. Dit is niet alleen relevant vanuit het oogpunt van compliance, maar kan ook een concurrentievoordeel opleveren.

Hoe kan KPMG helpen?

Gelet op de situatie en de wereldwijde strategie van uw onderneming, kunnen wij u helpen om meer zekerheid te krijgen over de verrekenprijzen en de fiscale gevolgen van uw transacties. In dit verband kunnen wij u helpen bij:

 • Het uitstippelen van een strategie en het formuleren van een aanpak om dubbele belasting te vermijden, rekening houdend met de beschikbaarheid van een procedure voor onderling overleg (MAP) zoals voorzien in de dubbelbelastingverdragen/Europees Arbitrageverdrag.
 • Het nagaan of het passend is een unilaterale, bilaterale of multilaterale Advanced Pricing Arrangement (APA) aan te vragen op basis van het transfer pricing-risico dat voor bepaalde transacties bestaat.
 • Het aanvragen van een voorafgaande beslissing (ruling) op basis van het fiscale risico van uw transactie.
 • Het evalueren van het verrekenprijsbeleid dat is overeengekomen in het kader van reeds afgesloten APA's. Zo kan worden gecontroleerd of een wijziging gerechtvaardigd is en of de overeenkomst dergelijke wijzigingen mogelijk maken. Bij lopende APA-besprekingen, duidelijke voorwaarden vaststellen waarover met de bevoegde autoriteiten moet worden onderhandeld om multinationals in staat te stellen hun verrekenprijzen te herzien.
Transfer pricing diensten divider