Het Wetboek Inkomstenbelasting (art. 473 WIB92) vereist dat iedereen die ‘eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker’ is van onroerende goederen in België of in het buitenland ertoe gehouden is – binnen een termijn van dertig dagen – ‘uit eigen beweging’ aangifte te doen bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD).

Deze verplichting geldt bij:

 • de ingebruikneming of de verhuring, indien deze de ingebruikneming voorafgaat, van de nieuw opgerichte of herbouwde onroerende goederen;
 • de voltooiing van de werken aan de gewijzigde gebouwde onroerende goederen;
 • de verandering in de wijze van exploitatie, de omvorming of de verbetering van ongebouwde onroerende goederen;
 • de ingebruikstelling van nieuw of toegevoegd materieel of outillage, alsook de wijziging of de definitieve buitengebruikstelling van materieel of outillage.

Binnenlandse en buitenlandse onroerende goederen

Deze verplichting is van toepassing voor zowel voor binnenlandse onroerende goederen als ook onroerende goederen gelegen in het buitenland. De aangifteplicht zal zo onder meer moeten gebeuren door volgende belastingplichtigen:

 • Belgische rijksinwoners met een onroerend goed in België en/of buitenland;
 • Niet-rijksinwoners met een onroerend goed in België;
 • Rechtspersonen die aan de rechtspersonenbelasting onderworpen zijn (zoals vzw's);
 • Juridische constructies waarvan een rijksinwoner of een aan rechtspersonenbelasting onderworpen rechtspersoon oprichter is.

Boete

Wanneer de belastingplichtige nalaat de aangifteverplichting te volbrengen, kan de belastingadministratie een administratieve geldboete opleggen. Deze boetes zijn sinds kort gewijzigd. De belastingadministratie heeft de bevoegdheid een geldboete van € 250,00 tot € 3.000,00 op te leggen (art. 445, §5 WIB92). Het precieze bedrag is variabel aan het type van inbreuk en het kadastraal inkomen van het onroerend goed.

1. Kadastraal inkomen (KI): het in aanmerking te nemen bedrag is het geschatte (of herschatte) KI op basis van de nieuwe toestand die laattijdig werd aangegeven.

2. Aard overtreding

a. Bij een overtreding ‘ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige’ zal er geen boete worden opgelegd.

b. Bij een laattijdige of niet-aangifte van de ingebruikneming of verhuring; de ‘voltooiing van de werken’ of ‘de verandering in de wijze van exploitatie, de omvorming of de verbetering van ongebouwde onroerende goederen’:

KI minder dan € 159,00

geen boete

KI vanaf € 159,00 tot € 745,00

€ 1.000,00

KI vanaf € 745,00 tot €2.500,00

€ 2.000,00

KI vanaf € 2.500,00

€ 3.000,00

 

c. Bij laattijdige aangifte of niet-aangifte van de ingebruikstelling van nieuw of toegevoegd materieel of outillage, alsook van de wijziging of van de definitieve buitengebruikstelling van materieel en outillage:

KI minder dan € 159,00

geen boete

KI vanaf € 159,00 tot € 745,00

€ 1.000,00

KI vanaf € 745,00 tot €2.500,00

€ 2.000,00

KI vanaf € 2.500,00

€ 3.000,00

 

d. Bij laattijdige aangifte of niet-aangifte van ‘verwerving en/of vervreemding van een zakelijk recht op een in het buitenland gelegen onroerend goed’ of laattijdige aangifte of niet-aangifte van het bestaan van een zakelijk recht op een in het buitenland gelegen onroerend goed, op 31 december 2020;

KI minder dan € 745,00

€ 1.000,00

KI vanaf € 745,00 tot €2.500,00

€ 2.000,00

KI vanaf € 2.500,00

€ 3.000,00

 

De belastingadministratie is gerechtigd een boete op te leggen voor elk betrokken kadastraal perceel waarvoor een aangifte had moeten worden ingediend of waarvan de aangifte te laat werd ingediend.

De belastingplichtige die een kwijtschelding of vermindering van de boete wil verkrijgen, dient zich te richten tot de fiscale bemiddelingsdienst.

Zijsprong - betwisting kadastraal inkomen buitenlands onroerend goed

Vanaf inkomstenjaar 2021 (aanslagjaar 2022) wordt de belastbare grondslag van de inkomsten uit buitenlands vastgoed berekend op basis van dat kadastraal inkomen.

Om het kadastraal inkomen van de buitenlandse onroerende goederen te kunnen berekenen, moet elke belastingplichtige de nodige informatie overmaken aan de Administratie Opmetingen en Waarderingen (AOW) van de FOD Financiën) (zie ook voor verdere toelichting; Het nieuwe taxatieregime voor buitenlands vastgoed - KPMG België).

Een belastingplichtige kon reeds een bezwaar indienen tegen een KI voor een onroerend goed gelegen in België. Deze regeling is recent ook van toepassing verklaard op buitenlandse onroerende goederen. De belastingplichtige heeft met andere woorden de mogelijk om een bezwaar in te dienen tegen het toegekende KI van zijn buitenlands onroerend goed. Dit bezwaar dient hij (behoudens overmacht) binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum van betekening van het KI te hebben overgemaakt aan de belastingadministratie (artikel 499 WIB92).

Bij een blijvend dispuut tussen de belastingplichtige en de belastingadministratie kan een scheidsrechtelijke procedure worden opgesteld (arbitrage). De wet onderscheidt drie situaties:

 1. De bezwaarindiener is een rijksinwoner met een Belgisch onroerend goed. De wet stelt dat wanneer partijen het niet eens zijn over de aanstelling van de scheidsrechters, de vrederechter van het rechtsgebied waar het onroerend goed gelegen is, bevoegd is.
 2. De bezwaarindiener is een rijksinwoner, maar het onroerend goed ligt in het buitenland. De vrederechter van de woonplaats of statutaire zetel van de belastingplichtige die bezwaar indient zal bevoegd zijn.
 3. De bezwaarindiener is geen rijksinwoner, heeft noch zijn statutaire zetel in België, maar heeft een Belgisch onroerend goed. De bevoegde vrederechter is deze van het eerste kanton van Brussel.

 

Scheidsrechters hebben de bijzondere bevoegdheid in het kader van hun opdracht om een plaatsbezoek te organiseren. De wet voorziet een afwijking voor buitenlandse onroerende goederen. In dit geval kan geen plaatsbezoek georganiseerd worden.

De nieuwe, voornoemde regels, treden in werking vanaf 22 oktober 2023. Als u hierover vragen heeft, aarzel niet om uw vertrouwde KPMG-adviseur te contacteren

 

Auteur: Dorien Christiaen Tax Adviser