In een nieuwe circulaire gepubliceerd op 21 juni, verschaft de administratie bijkomende toelichting bij een aantal recente wetswijzigingen op het vlak van btw.

De commentaren van de btw-administratie hebben onder meer betrekking op:

  • De verplichte digitalisering en eenmaking van de manieren waarop de verschillende kennisgevingen door belastingplichtigen richting de btw-administratie dienen te gebeuren (door middel van de aangiften E-604A, E604-B of E-604C).
  • De uitbreiding sinds 1 januari 2023 van de verleggingsregeling inzake werk in onroerende staat tot niet in België gevestigde belastingplichtige-afnemers die in België over een directe btw-identificatie beschikken + verplichting voor de aannemer om een bijzondere vermelding aan te brengen op de facturen inzake werk in onroerende staat.
  • De nieuwe keuzeprocedure om de btw-aftrek volgens het principe van het werkelijk gebruik uit te oefenen, die sinds 1 januari 2023 bestaat uit een verplichte voorafgaandelijke kennisgeving langs elektronische weg.

Specifiek met betrekking tot het laatste item verduidelijkt de circulaire dat een aantal categorieën van belastingplichtigen wettelijk verplicht zijn om het werkelijk gebruik toe te passen en bijgevolg niet onderworpen zijn aan de bovenvermelde voorafgaandelijke notificatieprocedure (noch zijn zij gehouden om gegevens met betrekking tot de btw-aftrek volgens het werkelijk gebruik mee te delen). Het betreft onder meer de gedeeltelijke belastingplichtigen die zowel handelingen binnen het toepassingsgebied van de btw verrichten als handelingen die buiten het toepassingsgebied van de btw vallen. Ook bedoeld zijn zowel de gewone belastingplichtigen als de gemengde belastingplichtigen die het algemeen verhoudingsgetal toepassen én die occasioneel onroerende en/of financiële handelingen stellen die niet aangemerkt kunnen worden als “specifieke economische activiteit” in hoofde van deze belastingplichtigen.  

Belastingplichtigen die reeds op 31 december 2022 het werkelijk gebruik toepasten hebben nog één week de tijd om hun notificatie in te dienen via MyMinfin.

Meer info in de circulaire: MyMinfin (fgov.be)