Op 27 april 2023 heeft de FOD Financiën een nieuwe circulaire gepubliceerd waarmee ze vanaf 1 augustus de regels om voor onderzoek en ontwikkeling een korting op de bedrijfsvoorheffing te krijgen verstrengt. De strengere interpretatie komt er naar aanleiding van een arrest van het Hof van Cassatie van begin dit jaar.

Arrest Hof van Cassatie

Ondernemingen die aan onderzoek en ontwikkeling doen hoeven een deel van de bedrijfsvoorheffing, op de bezoldigingen van bepaalde onderzoekers, niet door te storten aan de Schatkist. Deze vrijstelling houdt in dat maximaal 80% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing niet moet worden doorgestort, indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo moet de werknemer over een kwalificerend diploma in exacte wetenschappen beschikken en moet de werknemer tewerkgesteld worden op onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of – programma’s van de onderneming.

Sinds 2014 moet de onderneming deze projecten en/of programma’s ook aanmelden bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, afgekort als Belspo. Door gebrek aan duidelijkheid in de wet is de vraag nu wanneer deze aanmelding precies moet gebeuren. Er zijn twee mogelijke tijdstippen van aanmelding:

  • Voorafgaand aan de aanvang van het project of het programma;
  • Voorafgaand aan de periode waarvoor de vrijstelling wordt toegepast;

De FOD Financiën heeft jarenlang het tweede standpunt gevolgd. Dit wil dus zeggen dat de vrijstelling kan worden toegepast vanaf de maand waarin het project of het programma bij Belspo is aangemeld, en dit ongeacht het project reeds eerder aanvang had genomen. De vrijstelling kan ook worden aangevraagd nadat een project of programma is begonnen, maar er is geen terugwerkende kracht is voor de periode vóór de aanvraag.

Het Hof van Cassatie heeft in twee arresten van 6 januari 2023 een ander standpunt ingenomen. Het Hof bevestigt nu dat de aanmelding voorafgaand aan de startdatum van het project of programma dient te gebeuren. Het Hof volgt dus het eerste en strengere standpunt.

Circulaire FOD Financiën

Hoewel de FOD Financiën jarenlang het tweede standpunt volgde, werd in een recente circulaire aansluiting gezocht bij de strengere rechtspraak van het Hof van Cassatie. Volgens de circulaire moet vanaf 1 augustus de aanmelding bij Belspo vóór de aanvangsdatum van het project gebeuren. Tot 1 augustus wordt er voorzien in een overgangsregime.

Op basis van deze circulaire komen onderstaande situaties nog steeds in aanmerking voor de vrijstelling:

  • De reeds lopende onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s die voorafgaand aan de start van de onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s werden aangemeld;
  • De reeds lopende onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s die vóór 1 augustus 2023 werden aangemeld hoewel het project of programma reeds aanvang had genomen. Deze aanmeldingen blijven voor de toepassing van deze vrijstelling dus geldig, zelfs als ze geschiedden na de aanvangsdatum van de onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s.

 

Voor lopende onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s waarvoor nog geen aanmelding is gebeurd, kan de onderneming tot 1 augustus 2023 nog aanmelden. De vrijstelling is dan mogelijk voor de resterende termijn (vanaf de aanmelding).

Op basis van deze circulaire komen onderstaande situaties niet meer in aanmerking voor de vrijstelling:

  • Voor de op 1 augustus 2023 reeds lopende onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma's die nog niet zijn aangemeld;
  • Voor de vanaf 1 augustus 2023 opgestarte onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma's die niet tijdig zijn aangemeld.

Hoog tijd om de interne procedures onder de loep te nemen

Dit nieuw standpunt van de FOD Financiën wijzigt de jarenlang gehanteerde spelregels, verzwaart de regelgeving voor bedrijven gigantisch en is – zeker bij vele projecten – in de praktijk bijna onwerkbaar.

Gelukkig werd er in een (weliswaar kort) overgangsregime voorzien dat ondernemingen toelaat om hun interne procedures aan te passen aan dit nieuwe standpunt. De ondernemingen dienen hun interne procedures dus zeker tegen 1 augustus 2023 in lijn te stellen met dit nieuw standpunt.

Maak je als onderneming gebruik ban de O&O-vrijstelling? Kijk dan zeker na of de voorwaarde van de voorafgaandelijke Belspo-aanmelding wordt nageleefd en alle wettelijke gegevens werden opgenomen in de aanmelding(en). Wij raden aan om de aangemelde projecten en programma’s vóór 1 augustus 2023 zeker te analyseren en actualiseren en de interne procedures te herbekijken, rekening houdend met de concrete situatie.

Aarzel niet om contact op te nemen met ons gespecialiseerd KPMG-team bij vragen. Zo kunnen we op basis van de feitelijke situatie, de intern gebruikte tools, het aantal projecten, etc. een aanmelding op maat maken.