Met ingang van 1 januari 2023 worden er verschillende wijzigingen aangebracht aan de regeling van de verlegging van heffing van artikel 20 van het Koninkblijk Besluit nr. 1.

De verlegging van heffing voor werk in onroerende staat zal vanaf dat ogenblik van toepassing zijn voor iedere belastingplichtige-afnemer die gehouden is tot de indiening van periodieke btw-aangiften in België. Dit met inbegrip van de buiten België gevestigde belastingplichtigen, ongeacht of die over een aansprakelijk vertegenwoordiger in België beschikken, dan wel enkel via een directe registratie in België voor btw-doeleinden geïdentificeerd zijn. Tot op heden was deze verleggingsregeling enkel van toepassing wanneer de buitenlandse belastingplichtige via een aansprakelijk vertegenwoordiger in België voor btw-doeleinden geïdentificeerd was. De verlegging was m.a.w. uitgesloten voor buitenlandse belastingplichtigen die louter over een rechtstreekse btw-identificatie in België beschikken zonder aansprakelijk vertegenwoordiger.

De afnemers die niet gehouden zijn tot de indiening van periodieke btw-aangiften maar toch een Belgisch btw-nummer hebben en meedelen (bv. afnemers die onderworpen zijn aan de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen), moeten verplicht hun dienstverrichter ervan in kennis stellen dat zij niet voldoen aan de voorwaarden voor de toepassing van de verleggingsregeling. Ook moet de dienstverrichter een bijzondere vermelding aanbrengen op de factuur inzake het werk in onroerende staat voor het geval waarin de belastingplichtige-afnemer  nagelaten heeft om te melden dat hij geen periodieke btw-aangiften indient en bijgevolg geen recht heeft op de verlegging. Doel van deze vermelding is de voormelde afnemer te informeren over diens persoonlijke aansprakelijkheid voor de betaling van de btw, boeten en interesten in dergelijke situatie. Het lijkt ons dat de leverancier deze vermelding best steeds opneemt op zijn factuur in geval hij een btw-nummer gecommuniceerd krijgt van zijn afnemer en de verleggingsregeling toepast.

Ontdek meer