Cryptomunten worden gedefinieerd als:

  • Een digitale weergave van een waarde die niet door een centrale bank of een overheid wordt uitgegeven of gegarandeerd
  • Een munt die niet aan een wettelijk vastgestelde valuta is gekoppeld
  • Een munt die niet de juridische status van valuta of geld heeft

Cryptomunten worden in het economische verkeer gebruikt als een ruilmiddel dat elektronisch kan worden overgedragen, opgeslagen en verhandeld. Ze worden verhandeld of uitgewisseld via een peer-to-peercryptomuntennetwerk. Cryptomunten worden in realtime gedeeld en bijgehouden door de personen die deel uitmaken van dit netwerk. 

Boekhoudkundige presentatie

Cryptomunten kunnen door hun definitie NIET onder de balansrubrieken ‘liquide middelen’ en ‘geldbeleggingen’ worden opgenomen. Kredietinstellingen komen immers niet tussen om cryptomunten bij te houden.

In het licht van het getrouw beeld van de jaarrekening is het aangewezen om cryptomunten op te nemen onder de subrubriek ‘overige vorderingen’. Aangezien cryptomunten geen wettelijk aanvaarde betaalmiddelen zijn, geeft deze balanspresentatie aan dat het gaat om een methode om een transactie af te wikkelen tussen partijen die bereid zijn op die manier te handelen. 

Waardering

(Overige) vorderingen worden normaliter geboekt aan nominale waarde.

Op de vorderingen terugbetaalbaar op meer dan een jaar en op ten hoogste een jaar worden waardeverminderingen toegepast. Dat zorgt ervoor dat er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

Op deze vorderingen mogen eveneens waardeverminderingen worden toegepast wanneer hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekwaarde. 

Op afsluitdatum moet in elk geval de waardering overeenstemmen met de laatste prijs van de cryptomunt op dat ogenblik. Indien de realisatiewaarde van de cryptomunt op balansdatum lager ligt dan de boekwaarde ervan, dan moet, conform met het voorzichtigheidsprincipe, een overeenstemmende waardevermindering geboekt worden. Die waardeverminderingen mogen niet worden gehandhaafd in die mate waarin ze op het einde van het boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van de minderwaarden waarvoor ze werden gevormd.

Een herwaardering van cryptomunten boeken onder de subrubriek ‘overige vorderingen’ is niet toegestaan.

De toelichting van de jaarrekening

In de toelichting bij de jaarrekening wordt best een afzonderlijke paragraaf opgenomen waarin verduidelijkt wordt welk bedrag binnen de ‘overige vorderingen’ betrekking heeft op de cryptomunten. Bij de samenvatting van de waarderingsregels in de toelichting moeten de grondslagen van de waardering van cryptomunten worden vermeld.

 

Auteur: Patrick Valckx, Partner KPMG Tax, Legal & Accountancy