De federale regering heeft een akkoord bereikt over een wetsontwerp tot invoering van een nieuwe jaarlijkse taks op effectenrekeningen ("solidariteitsbijdrage"). Volgens een bericht in het Belgisch Staatsblad van 4 november 2020 bevat het wetsontwerp een antimisbruikbepaling die met terugwerkende kracht vanaf 30 oktober 2020 van toepassing zal zijn.

De nieuwe taks op effectenrekeningen, die opnieuw zal worden ingevoerd als een indirecte belasting, kan als volgt worden samengevat:

  • de belasting zal van toepassing zijn op effectenrekeningen die worden aangehouden door ingezeten en niet-ingezeten natuurlijke personen, vennootschappen en rechtspersonen (met inbegrip van juridische constructies die onderworpen zijn aan de Kaaimantaks);
  • op de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten (met uitzondering van effecten op naam) op die effectenrekening;
  • als de gemiddelde waarde meer dan 1 miljoen EUR bedraagt;
  • het tarief is 0,15%;
  • maar beperkt tot 10% op het verschil tussen de belastbare grondslag en 1 miljoen euro (om de gevolgen van de taks te verzachten als de gemiddelde waarde net boven de drempel van 1 miljoen euro zou uitkomen).

Het wetsontwerp voert een algemene antimisbruikbepaling in het Wetboek van Diverse Rechten en Taksen. Deze is gericht op de volgende situaties:

  • spreiding van belastbare financiële instrumenten over verschillende effectenrekeningen om de drempel van 1 miljoen EUR voor een individuele rekening te vermijden;
  • omzetting van belastbare financiële instrumenten in effecten op naam;
  • het onderbrengen van de effectenrekening in een buitenlandse rechtspersoon die de effecten naar een buitenlandse effectenrekening overplaatst;
  • het onderbrengen van de effectenrekening in een fonds waarvan de deelbewijzen op naam zijn geplaatst.

In die situaties bestaat er een weerlegbaar vermoeden van misbruik, wat betekent dat de nieuwe taks van toepassing is, tenzij de belastingplichtige het tegenbewijs levert.

De regering heeft besloten dat de antimisbruikbepaling in het kader van de nieuwe taks op effectenrekeningen met terugwerkende kracht van toepassing zal zijn vanaf 30 oktober 2020. Alle bovengenoemde verrichtingen die vanaf 30 oktober 2020 worden verricht, zullen dus als misbruik worden beschouwd (tenzij het tegenbewijs wordt geleverd).

Het wetsontwerp zal voor advies naar de Raad van State worden gestuurd.