De coronacrisis heeft het eigen vermogen en de solvabiliteit van vele vennootschappen zwaar aangetast. In haar regeerakkoord heeft de nieuwe federale regering de invoering van de ‘wederopbouwreserve’ aangekondigd om vennootschappen toe te laten hun eigen vermogen op een fiscaal voordelige manier te herstellen. Daarvoor bouwt de regering verder op een eerder wetsvoorstel dat momenteel voorligt in het parlement.

Volgens het nieuwe stelsel kunnen vennootschappen een deel van hun winst voor de belastbare tijdperken 2021, 2022 en 2023 (verbonden met de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024) vrijstellen door de boeking van die winst op een vrijgestelde ‘wederopbouwreserve’.

In het voorliggend wetsvoorstel wordt het bedrag beperkt door een dubbel plafond: het boekhoudkundig verlies van boekjaar 2020 en een absoluut maximum van 20 miljoen EUR.

De wederopbouwreserve laat vennootschappen dus toe om hun winsten op een fiscaal voordelige manier binnen de vennootschap te houden en om hun eigen vermogen terug te brengen op het pre-coronaniveau.

Het eigen vermogen en de tewerkstelling moeten evenwel op peil blijven:

  • de wederopbouwreserve is belastbaar in geval van kapitaalvermindering, dividenduitkering of vereffening;
  • een tewerkstellingsvoorwaarde is ook van toepassing: als de personeelskost van de vennootschappen beneden een zeker peil zakt, dan zal het fiscaal voordeel worden verminderd. Volgens het wetsvoorstel, moet de personeelskost voor boekjaar 2020 en de 3 volgende jaren gelijk zijn aan tenminste 85% van de personeelskost in 2019. Zo niet zal een deel van de wederopbouwreserve belastbaar worden.

Tenslotte zullen, zoals ook het geval is bij de vervroegde verliesaftrek, vennootschappen die een rechtstreekse deelneming hebben in vennootschappen gevestigd in belastingparadijzen of die betalingen doen aan belastingparadijzen die economisch of financieel niet kunnen worden gerechtvaardigd, worden uitgesloten.

We zullen u op de hoogte houden van het verdere traject van de wederopbouwreserve in het parlement. Voor vennootschappen die herstellen van de crisis zal de wederopbouwreserve een actiepunt zijn bij de afsluiting van het boekjaar voor 2020 en voor de volgende jaren.