Nhân viên của chúng tôi ý thức được trách nhiệm của mình trong việc phát huy các giá trị đã được định hình trong quá trình lịch sử hơn 140 năm của KPMG. Những giá trị này định nghĩa cho những gì chúng tôi đại diện và ảnh hưởng đến cách ứng xử của chúng tôi với khách hàng và cả những cá nhân khác.

Chúng tôi lãnh đạo bằng cách nêu gương

Tại tất cả các cấp bậc, chúng tôi hành động theo cách mà chúng tôi mong đợi ở nhau và ở khách hàng.

Chúng tôi làm việc trên tinh thần đồng đội

Chúng tôi phát huy những điểm tốt nhất trong mỗi con người và tạo mối quan hệ chặt chẽ và hiệu quả trong công việc.

Chúng tôi tôn trọng từng cá nhân

Chúng tôi tôn trọng con người vì tư cách của họ và những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm của họ trên cơ sở họ là một cá nhân cũng như là thành viên trong nhóm.

Chúng tôi tìm hiểu sự thật và thấu hiểu bản chất

Bằng cách thách thức những giả định và theo đuổi sự thật, chúng tôi nâng cao uy tín với tư cách nhà tư vấn đáng tin cậy và khách quan.

Chúng tôi cởi mở và thành thật trong giao tiếp

Chúng tôi thường xuyên chia sẻ thông tin, hiểu biết và tư vấn trên cơ sở xây dựng và kiểm soát các tình huống khó khăn với lòng can đảm và tính ngay thẳng.

Chúng tôi cam kết với cộng đồng

Chúng tôi hành động với tư cách những doanh nhân có trách nhiệm bằng việc mở rộng các kỹ năng kinh nghiệm, và quan điểm của chúng tôi thông qua công việc trong cộng đồng và bảo vệ môi trường.

Quan trọng hơn hết, chúng tôi hành động liêm trực

Chúng tôi luôn cố gắng để phát huy cao nhất các chuẩn mực nghề nghiệp, cung cấp ý kiến tư vấn xác đáng và đảm bảo tính độc lập của chúng tôi.