Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Tổng Cục thuế (“TCT”) đã ban hành Công văn số 6002/TCT-DNNCN (“CV 6002”). Theo đó, trường hợp người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam theo diện di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, nhận thu nhập từ tiền lương tiền công chi trả bởi cả Công ty ở Việt Nam và Công ty ở nước ngoài, trong đó phần thu nhập nhận ở nước ngoài do Công ty ở nước ngoài chi trả (bao gồm cả khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc ở nước ngoài) được bồi hoàn toàn bộ bởi Công ty ở Việt Nam thì các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc ở nước ngoài không được trừ khi tính thuế TNCN ở Việt Nam.

Sau khi xem xét ý kiến giải trình của doanh nghiệp, ngày 27 tháng 2 năm 2024, TCT đã phản hồi thông qua việc ban hành Công văn số 684/TCT-DNNCN (“CV 684”). Theo đó, người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam được cử sang Việt Nam làm việc theo dạng di chuyển trong nội bộ  doanh nghiệp, có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở nước ngoài, đã đóng các khoản phí bảo hiểm bắt buộc theo quy định của quốc gia nơi cá nhân mang quốc tịch tương tự như các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật Việt Nam thì được trừ các khoản phí bảo hiểm đó khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN tại Việt Nam. Kết luận của CV684 không đề cập đến yếu tố bồi hoàn chi phí tiền lương giữa Công ty Việt Nam và Công ty ở nước ngoài trong việc xét điều kiện giảm trừ như đã hướng dẫn trong CV6002. Như vậy, có thể hiểu rằng việc bồi hoàn chi phí tiền lương (bao gồm khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc ở nước ngoài) không ảnh hưởng đến điều kiện xem xét giảm trừ các khoản bảo hiểm này ra khỏi thu nhập chịu thuế TNCN tại Việt Nam.

Quy định tại công văn 684 của Tổng Cục Thuế rất phù hợp và kịp thời cho thời điểm quyết toán thuế.  Các doanh nghiệp và cá nhân cần lưu ý đến quy định này, nếu cần làm rõ thêm vấn đề trên, vui lòng liên hệ với KPMG để biết thêm thông tin và được hỗ trợ.

Liên hệ chuyên gia

Nguyễn Thùy Dương

Giám đốc
Trưởng bộ phận Tư vấn
Di chuyển Toàn cầu
KPMG Việt Nam

Lê Minh Hằng

Giám đốc
Bộ phận Tư vấn Di chuyển
Toàn cầu
KPMG Việt Nam

Tải bản tin về máy