1. Chú trọng công tác kiểm tra thuế TNCN trong quá trình thanh tra, kiểm tra thuế

Ngày 22 tháng 12 năm 2023, TCT đã ban hành Công văn số 5862/TCT-TTKT yêu cầu cơ quan thuế địa phương chú trọng công tác kiểm tra thuế TNCN để đảm bảo người nộp thuế tuân thủ đúng chính sách, quy định của pháp luật, một số nội dung chính như sau:

  • Tăng cường công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế thông qua phương thức quản lý rủi ro về thuế, tăng cường giao dịch điện tử trong thanh tra;
  • Đẩy mạnh rà soát dữ liệu thuế TNCN dựa vào hệ thống kê khai thuế, xác định và đánh giá rủi ro về thuế;
  • Tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan có thẩm quyền để chống các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, tội phạm về thuế.

Như vậy, cơ quan thuế có xu hướng chú trọng hơn đến vấn đề tuân thủ thuế TNCN. Vì vậy, người nộp thuế cần nâng cao tính tuân thủ để tránh rủi ro bị chất vấn bởi cơ quan thuế.

2. Khấu trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc đã đóng ở nước ngoài khi tính thuế TNCN tại Việt Nam

Ngày 29 tháng 12 năm 2023, TCT đã ban hành Công văn số 6002/TCT-DNNCN (“CV 6002”) cho một doanh nghiệp liên quan đến việc khấu trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc đã đóng ở nước ngoài cho cá nhân người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam.

Theo CV 6002, nếu người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam theo diện di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, nhận thu nhập từ tiền lương tiền công chi trả bởi cả Công ty ở Việt Nam và Công ty ở nước ngoài, trong đó phần thu nhập nhận ở nước ngoài do Công ty ở nước ngoài chi trả (bao gồm cả khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc ở nước ngoài) được bồi hoàn toàn bộ bởi Công ty ở Việt Nam thì các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc ở nước ngoài không được trừ khi tính thuế TNCN ở Việt Nam.

Việc hoàn trả chi phí nhân công giữa tổ chức ở Việt Nam và tổ chức ở nước ngoài chưa được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật về thuế TNCN và không có văn bản pháp luật nào quy định về việc không được khấu trừ bảo hiểm bắt buộc đã đóng góp ở nước ngoài trong trường hợp hoàn trả chi phí.

Cũng liên quan đến vấn đề khấu trừ khoản bảo hiểm bắt buộc ở nước ngoài khi tính thuế TNCN ở Việt Nam, ngày 12 tháng 7 năm 2023 Tổng cục thuế đã ban hành Công văn số 2872/TCT-DNNCN với hướng áp dụng khác. Theo hướng dẫn tại CV 2872, trường hợp lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam theo diện di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, đã tham gia đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định ở nước ngoài thì được trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc đó khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN tại Việt Nam.

Do có sự không thống nhất trong hướng dẫn giữa CV 6002 và CV 2872 về cùng vấn đề khấu trừ bảo hiểm bắt buộc đã nộp tại nước ngoài, việc áp dụng hướng dẫn tại các công văn này cần được cân nhắc một cách thận trọng trên cơ sở xem xét tình huống của từng thỏa thuận lao động và cơ chế hoàn trả chi phí tiền lương.  Vui lòng liên hệ với chúng tôi để trao đổi thêm về trường hợp cụ thể của đơn vị trước khi thực hiện.