З 27 серпня 2021 року запроваджується застосування процедури електронного аудиту (е-аудит), як складової частини документальної перевірки великих платників податків, а також обов'язкове подання великими платниками податків на запит контролюючого органу під час проведення перевірки стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA). Про це повідомила Державна Податкова Служба у своїй індивідуальній податковій консультації від 21.07.2021 N 2855/ІПК/99-00-07-08-01-06 та на сайті Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків.

Обов’язок надання SAF-T UA виникає у платника податку після початку перевірки, і в разі отримання відповідного запиту контролюючого органу платник зобов’язаний в тому числі надати засобами електронного зв'язку в електронній формі копії документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування, первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів. Інформацію слід надати не пізніше двох робочих днів, наступних за днем отримання запиту контролюючих органів.

Детальний аналіз дій платника у разі отримання запиту контролюючих органів щодо надання файлу SAF-T UA буде предметом наших подальших інформаційних повідомлень. Наразі розглянемо лише деякі важливі аспекти законодавчих нововведень.

Зокрема, підрозділ 2.1 «Облікова політика» розділу 2 «Довідники» SAF-T UA вимагає зазначити інформацію щодо всіх елементів облікової політики у періоді, за який формується SAF-T UA, з наведенням дати та номеру наказу(ів) про облікову політику за відповідні звітні періоди, а також про внесення змін до таких наказів – у разі наявності.

В тому числі у файлі SAF-T UA при його наданні контролюючим органам необхідно зазначити:

  • які саме стандарти бухгалтерського обліку застосовуються платником для ведення бухгалтерського обліку (НПСБО або МСФЗ);
  • про застосування класів рахунків бухгалтерського обліку;
  • положення щодо методів амортизації, порядку формування резервів, резервів сумнівних боргів, методів оцінки вибуття запасів, визначення порогів суттєвості, проведення інвентаризації, порядку формування інших показників фінансової звітності тощо (згідно Методичних рекомендацій Міністерства фінансів України від 27.06.2013 № 635 (для НПСБО) або Концептуальної основи складання та подання фінансових звітів (для МСФЗ));
  • посилання на відповідні норми НПСБО або МСБО/МСФЗ як нормативні підстави при здійсненні бухгалтерських операцій (проведень) для вибору елементів облікової політики.

Порядок формування SAF-T UA передбачає, що інформація заповнюється у табличному вигляді, і відображенню підлягає вся інформація, передбачена у наказі(ах) про облікову політику.

Самі копії розпорядчих документів про затвердження облікової політики платника в електронній формі (або, якщо платник не зобов’язаний складати їх в електронній формі, в форматі pdf) додаються до файлу SAF-T UA.

Окрім вкрай стислого строку для заповнення самого файлу SAF-T UA та для надання платником значного масиву інформації та документів (два робочих днів, наступні за днем отримання запиту), законодавче нововведення може спричинити податкові ризики для платників, якщо, наприклад облікова політика відсутня або формально не затверджена, або неналежної якості, чи перебуває в процесі підготовки.

Як правило, двох робочих днів недостатньо для підготовки якісної облікової політики, яка б належним чином формалізувала всі облікові підходи платника, відображала специфіку його діяльності, відповідала НПСБО (або МСФЗ/МСБО) та враховувала інші важливі аспекти (податкові, документальні, регуляторні). Також, в такий короткий строк досить складно здійснити ґрунтовне доопрацювання облікової політики в разі, якщо така політика незадовільної якості або перебуває в процесі її складання.  

Тому доцільно здійснити підготовчі заходи (в тому числі і створити облікову політику) заздалегідь.

Водночас як свідчить судова податкова практика, якісна облікова політика є ефективним інструментом для доказового аргументування обґрунтованості прийнятих облікових підходів платника під час перевірок податкових органів.

KPMG в Україні пропонує вам:

  • підготовку або аналіз та оновлення облікової політики компанії (за МСФЗ та за НПСБО) з врахуванням важливих податкових, документальних та регуляторних аспектів;
  • аналіз ситуації саме вашої компанії щодо податкових наслідків переходу на МСФЗ або застосування МСФЗ для фінансової та податкової звітності, та надання консультацій щодо мінімізації податкових ризиків; 
  • перевірку правильності відображення відповідних операцій в обліку та звітності;
  • супроводження компанії під час податкової перевірки;
  • консультування з податкових та бухгалтерських аспектів структурування бізнес-процесів або окремих операцій.