15 квітня 2020 року

У чому полягає проблема?

Оцінка кредитного ризику – виявлення суттєвого збільшення кредитного ризику та знецінення кредиту

Оцінка кредитного ризику – ризику дефолту позичальника – зазвичай є невід'ємною частиною оцінки очікуваних кредитних збитків (ОКЗ) згідно з МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». За винятком деяких категорій торгової дебіторської заборгованості та дебіторської заборгованості за договорами оренди, суб’єкт господарювання повинен на кожну звітну дату оцінювати, чи відбулося суттєве збільшення кредитного ризику за фінансовим інструментом з моменту первісного визнання. Якщо так, то ОКЗ оцінюються за весь строк дії фінансового інструменту. Якщо суттєвого збільшення кредитного ризику не відбулося, то оцінка ОКЗ обмежується 12-місячними кредитними збитками. Суб’єкт господарювання також повинен оцінити, чи має фінансовий актив ознаки знецінення. [МСФЗ 9.5.5.3] 

Подібно до інших аспектів оцінки ОКЗ, оцінка наявності суттєвого збільшення кредитного ризику (SICR) з дати визнання інструменту має враховувати обґрунтовану та підтверджену прогнозну інформацію, яка доступна без зайвих витрат чи зусиль на дату звітності. 

Включення до оцінки SICR прогнозної інформації, що стосується економічного впливу спалаху COVID -19, є суттєвим викликом для суб’єктів господарювання.

Детальніше

Визначення значного збільшення кредитного ризику (SICR) зазвичай є суттєвим для банків та інших фінансових установ. Багато банків розраховують конкретні ймовірності дефолту (PD) для окремих фінансових інструментів і використовують їх для проведення кількісних оцінок SICR. Їм потрібно оцінити, чи можуть вони своєчасно включити зміни, пов'язані з ризиком дефолту через COVID -19,  до PD для окремих кредитів.  

Суб’єктам господарювання також потрібно враховувати якісні фактори при виявленні SICR. Наприклад, зміни в поведінці клієнтів або запити на відтермінування платежів або збільшення кредитного ліміту можуть вказувати на суттєве збільшення кредитного ризику або знецінення кредиту.  

Якщо суб’єкт господарювання не в змозі визначити ключові фактори кредитного ризику для окремого фінансового інструменту, то, можливо, знадобиться оцінка SICR на колективній основі. Наприклад, може знадобитися розглянути, чи відбулося суттєве збільшення кредитного ризику, виходячи з наявної на дату звітності інформації, для всіх або деяких позичальників у певних галузях чи регіонах і, якщо це так, то віднести всі або частину цих інструментів до рівня 2 (або рівня 3, якщо вони знецінені). 

Державна допомога, що надається безпосередньо позичальникам, може зменшити ймовірність дефолту позичальника і, таким чином, у деяких випадках уникнути виникнення SICR. Однак при оцінці того, чи значно збільшився кредитний ризик, не повинна враховуватися ймовірність отримання грошових потоків за фінансовою гарантією, яка є невід'ємною умовою фінансового активу. Це означає, що очікуване повернення позик за рахунок державних гарантій може бути включено в оцінку ОКЗ, але ці гарантії не можуть зменшити ймовірність дефолту або запобігти виникненню SICR.

Суверенні кредити

Суб’єктам господарювання, що позичають урядам, у тому числі шляхом інвестицій в суверенні облігації, необхідно буде оновити свої оцінки ОКЗ та оцінити наявність значного збільшення кредитного ризику. Пандемія  COVID -19 чинить тиск на державні фінанси, і тиск може посилитися протягом найближчих місяців.  Це може вплинути на оцінку суверенного кредитного ризику. Імовірність того, що SICR відбудеться в найближчому майбутньому, буде вищою для суверенних кредитів, що знаходяться в нижній частині діапазону інвестиційних рейтингів, з негативним прогнозом.

Модифікації умов та відтермінування

Оскільки позичальники стикаються з більшим ризиком фінансового стресу через наслідки пандемії COVID -19, вони можуть звертатися до кредиторів з проханням піти на поступки щодо поточних умов їх запозичень. Наприклад, вони можуть вимагати послаблення умов договорів, відтермінування погашення процентів або основної суми або зниження ставки відсотку. Уряди можуть закликати банки надати поступки певним типам клієнтів.

І кредиторам, і позичальникам необхідно буде ретельно проаналізувати будь-які подібні домовленості, щоб визначити відповідний підхід до обліку, тобто їм потрібно буде оцінити, чи:

 • відбулася зміна договірних умов фінансового інструменту, і якщо це так, то чи приводить вона до прибутків чи збитків внаслідок припинення визнання фінансового інструменту, чи до переоцінки його амортизованої вартості (тобто чи є модифікація суттєвою); 
 • для кредитора, така домовленість вказує на SICR або знецінення кредиту, або призводить до часткового списання позики.

Якщо уряд надає допомогу позикодавцю, а це, у свою чергу, дає можливість кредитору надати підтримку своїм клієнтам, то кредитору необхідно буде розглянути, як відобразити в обліку таку допомогу, зокрема, чи будуть державні гранти обліковуватися згідно з МСБО 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу»

 

Розкриття інформації

Компанія зобов’язана розкривати інформацію про характер і рівень ризиків, що виникають у зв'язку з фінансовими інструментами, та про те, як вона управляє цими ризиками. Отже, компанії необхідно буде пояснити значний вплив COVID-19 на ризики, пов'язані з фінансовими інструментами, та те, як вона управляє цими ризиками. Їй необхідно буде застосувати судження для визначення того, яку саме інформацію, що стосується її діяльності, необхідно розкривати, щоб виконати ці вимоги.

Далі наведені приклади розкриття конкретної інформації.

 • Як саме управлінський персонал визначив, чи підвищився суттєво кредитний ризик фінансового інструменту з моменту первісного визнання. Використані методи та показники могли змінитися у зв’язку з поточними умовами – наприклад, могли бути проведені додаткові оцінки фінансових інструментів у сукупності або фінансові інструменти могли бути розподілені на групи інакше.
 • Методи, припущення та інформація, використані для оцінки SICR – наприклад, компанії може бути необхідно пояснити, як саме вона включила оновлену перспективну інформацію в оцінку SICR.
 • Кількісна та якісна інформація, яка дозволяє оцінити суми, що виникають у зв’язку з ОКЗ. Види аналізу, розкриті раніше, можуть потребувати коригування або доповнення, для забезпечення чіткого відображення наслідків COVID-19.
 • Інформація про припущення, зроблені компанією щодо майбутнього, та інші основні джерела невизначеності оцінки на звітну дату, щодо яких є значний ризик суттєвих  коригувань у наступному фінансовому році. [МСБО 1.125].

Заходи, які мають бути вжиті управлінським персоналом зараз

Проаналізувати:

 • чи можливо своєчасно включити зміни ризику дефолту, пов'язані з COVID-19, в оцінку ймовірності дефолту (PD) для окремих інструментів;
 • включення якісних факторів до визначення SICR – наприклад, зміни в поведінці клієнтів або прохання про відстрочку платежів чи збільшення лімітів;
 • оцінку SICR на груповій основі;
 • чи приводить модифікація договірних умов фінансового інструмента до припинення визнання інструмента чи до переоцінки його амортизованої вартості (тобто чи є модифікація суттєвою чи несуттєвою);
 • чи означає допомога, надана урядом, що облік державних грантів є необхідним.

KPMG у соцмережах

© 2024 KPMG означає ТОВ "КПМГ-Україна", ПрАТ "КПМГ Аудит" та АО "КПМГ ПРАВО", компанії, зареєстровані згідно із законодавством України; члени глобальної організації незалежних фірм KPMG, що входять до KPMG International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Всі права захищені.


Щоб отримати докладнішу інформацію про структуру глобальної організації KPMG, відвідайте https://kpmg.com/governance.