8 квітня 2020 року

У чому полягає проблема?

Пандемія коронавірусу COVID-19 суттєво вплинула на фінансові ринки в першому кварталі 2020 року. Фондові ринки різко впали, а волатильність зросла. Доходність казначейських облігацій досягла рекордно низьких показників, а індекси свопів кредитного дефолту зросли, що відображає занепокоєння щодо збільшення корпоративних дефолтів. Справедлива вартість багатьох активів і зобов’язань могла суттєво змінитися, відображаючи зміни в прогнозах грошових потоків, більшу невизначеність та підвищені ризики.

Справедлива вартість є оцінкою, що ґрунтується на ринкових даних – вона оцінюється з використанням припущень, які використовували б учасники ринку, і відображає кон'юнктуру ринку на дату оцінки. Згідно з МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості», ціна котирування на активному ринку є найнадійнішим свідченням справедливої вартості і за наявності має бути використана для оцінки справедливої вартості. Застосування ретроспективного підходу або коригування через зміни ринкових цін після дати балансу, що призвели до депресивного ціноутворення на дату оцінки, не дозволяється. [МСФЗ 13.77, 79]

Проведення оцінки вартості з використанням значних закритих вхідних даних є складним, особливо у часи, коли, як зараз, ринки є нестабільними, а економічні перспективи є вкрай невизначеними і можуть швидко змінюватися.

Справедлива вартість активу (або зобов'язання) повинна відображати кон'юнктуру ринку на дату оцінки. Це стало складнішим через невизначеність впливу COVID-19 на економіку.

Детальніше

Закриті вхідні дані – це вхідні дані, для яких ринкових даних немає, та які формують, користуючись найкращою наявною інформацією про припущення, якими скористалися б учасники ринку, встановлюючи ціну активу чи зобов’язання, включаючи припущення щодо ризику. Закриті вхідні дані, які використовуються в оцінках вартості, можуть потребувати значних коригувань для відображення ризиків та невизначених ринкових умов на дату оцінки. [МСФЗ 13.A]

Відображення ризиків та невизначених ринкових умов на дату оцінки

Деякі з ключових факторів та ризиків, які слід враховувати при оцінці справедливої вартості з використанням методів оцінки:

 • Рівень економічної активності. Заходи, що вживаються для стримування розповсюдження вірусу, можуть призвести до значного зниження економічної активності (в обсягах виробництва та попиту на товари і послуги), а також можуть негативно вплинути на прогнозні майбутні грошові потоки, що застосовуються в рамках методу оцінки з використанням дисконтованих грошових потоків.
 • Кредитний ризик та ризик ліквідності. Невизначеність економічного середовища призвела до підвищення кредитного ризику та ризику ліквідності для багатьох компаній. У зв’язку з цим показники власного кредитного ризику та/або кредитного ризику контрагентів, використані як вхідні дані у методах оцінки вартості, можуть підвищитися.
 • Прогнозування ризику. Оцінка справедливої вартості повинна відображати більшу невизначеність у формуванні економічних та фінансових прогнозів на найближчу перспективу через складнощі у прогнозуванні масштабів і тривалості впливу COVID-19 на економіку.
 • Валютний ризик. Компанії, які мають значні обсяги продажів або закупівель в іноземних валютах, можуть зазнати негативного впливу змін валютних курсів.
 • Ризик зміни товарних цін. На компанії, що працюють у видобувних галузях, може істотно вплинути зниження цін на товари. Компанії у країнах, які економічно залежать від таких товарів, також можуть наражатися на вищий ризик несприятливих економічних наслідків.

Можливо, знадобиться застосування значних суджень для кількісної оцінки премій за ризик та інших коригувань цих ризиків. Крім того, може зрости кількість оцінок справедливої вартості, віднесених до Рівня 3 в ієрархії джерел визначення справедливої вартості (наприклад, через закриті вхідні дані, такі як кредитний ризик, що стає значним у поточних умовах).

Яку інформацію потрібно розкрити?

Річні звіти 

З огляду на вплив посилення економічної невизначеності щодо прогнозування грошових потоків та інших закритих вхідних даних, що використовуються в методах оцінки (наприклад, деякі ставки дисконту, скориговані на ризик), компаніям, можливо, доведеться розкривати інформацію про чутливість – разом з розкриттям ключових припущень та суджень, сформованих управлінським персоналом, – щоб дати можливість користувачам зрозуміти, як була визначена справедлива вартість. Розкриття цієї інформації є необхідним як згідно з МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості», так і згідно з МСБО 1 «Подання фінансової звітності». МСФЗ 13 також містить конкретні вимоги до розкриття інформації, коли суми переносяться на Рівень 3 в ієрархії справедливої вартості, включаючи розкриття інформації про чутливість. [МСФЗ 13.93(е)(iv), 93(h), МСБО 1.125, 129]

Проміжні звіти

Згідно з вимогами МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність», компанії повинні розкривати значну кількість інформації, що підлягає розкриттю згідно з МСФЗ 13, щодо оцінки справедливої вартості фінансових інструментів, включаючи розкриття інформації про чутливість та значні перенесення між рівнями в ієрархії справедливої вартості. Крім того, МСБО 34 вимагає від компаній пояснювати події та операції, що відбулися після останньої річної звітної дати, і які є значними для розуміння змін у фінансовому стані та результатах діяльності компанії. Таким чином, розкриття щодо справедливої вартості нефінансових активів та нефінансових зобов'язань є необхідними, якщо вони є суттєвими для розуміння поточного проміжного періоду. Це може стосуватися випадків, коли справедлива вартість суттєво змінюється. [МСБО 34.15, 16А(j)] 

Recovery from the pandemic – Impacts on fair value measurement

Many countries are starting to recover from the pandemic and are experiencing a fast recovery in demand for certain goods and services. However, the rate of recovery may not be the same across all sectors – e.g. in transportation and hospitality sectors. Because this renewed economic activity has generally improved the availability of observable market data, fewer assets and liabilities might now be classified as Level 3 in the fair value hierarchy.

Заходи, які мають бути вжиті управлінським персоналом зараз

 • Проаналізувати, чи оцінка справедливої вартості:
  • відображає припущення учасників ринку, зроблені на основі наявної інформації та ринкових умов на дату оцінки;
  • враховує премії за ризик, які можуть виникнути в результаті посилення невизначеності та інших наслідків COVID-19.
 • Проаналізувати, чи стали закриті вхідні дані значними, що може привести до категоризації на Рівень 3 та вимагати додаткового розкриття інформації
 • Розглянути необхідність розширення обсягу інформації, що підлягає розкриттю, стосовно ключових припущень, чутливості та основних джерел невизначеності оцінки.

1 European Securities and Markets Authority

KPMG у соцмережах

© 2023 KPMG означає ТОВ "КПМГ-Україна", ПрАТ "КПМГ Аудит" та АО "КПМГ ПРАВО", компанії, зареєстровані згідно із законодавством України; члени глобальної організації незалежних фірм KPMG, що входять до KPMG International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Всі права захищені.


Щоб отримати докладнішу інформацію про структуру глобальної організації KPMG, відвідайте https://kpmg.com/governance.