У чому полягає проблема?

Поштовх для тестування на предмет зменшення корисності

Багато країн запроваджують жорсткі заходи для стримування поширення коронавірусу COVID-19. Ці заходи суттєво вплинули на економічну активність та настрої, порушуючи здійснення господарських операцій компаній у всьому світі – особливо тих, що:

 • зазнали падіння попиту на свою продукцію чи послуги або обмежень, накладених державою;
 • залежать від ланцюжків поставок або мають виробничі потужності в країнах, які значно постраждали від COVID-19; 
 • ведуть торгівлю з країнами, які значно постраждали від COVID-19.

Швидке погіршення економічного середовища та збільшення невизначеності макроекономічних та ділових перспектив спричинили різке падіння фондових ринків у всьому світі, що супроводжувалося значними коливаннями валютних курсів та цін на товари. Як результат, суттєво зросла ймовірність того, що в першому кварталі 2020 року відбулася подія, яка може спричинити зменшення корисності, і яка, відповідно, вимагає проведення тесту на предмет зменшення корисності, у тому числі для активів, які необхідно щорічно перевіряти на предмет зменшення корисності.

Проблеми, пов’язані з оцінкою грошових потоків               

За наявності події, що може спричинити зменшення корисності, управлінському персоналу необхідно визначити суму очікуваного відшкодування (більша з двох оцінок: вартість при використанні (VIU) та справедлива вартість за вирахуванням витрат на вибуття (FVLCD)) активу чи одиниці, що генерує грошові кошти (ОГГК), що зазвичай вимагає від управлінського персоналу  прогнозування майбутніх грошових потоків. Бюджети та прогнози грошових потоків, підготовлені управлінським персоналом, як правило, служать відправною точкою для дисконтованих грошових потоків, що використовуються при розрахунках суми очікуваного відшкодування. Суттєві припущення, такі як прогнозовані обсяги продажів, ціни, валова маржа, зміни оборотного капіталу, курси валют та ставки дисконтування, потребуватимуть переоцінки та оновлення, відповідним чином враховуючи суттєві зміни економічних та ринкових умов. Грошові потоки, що використовуються при визначенні FVLCD, слід оновити, щоб відобразити припущення, які учасники ринку використовуватимуть, виходячи з ринкових умов та інформації, наявної на звітну дату. [МСБО 36.4, 9, 33, МСФЗ 13.2].                                                                           

Оцінка може бути складною, враховуючи ступінь невизначеності щодо:                                                          

 • характеру, серйозності та тривалості заходів, що вживаються для стримування або уповільнення поширення COVID-19;
 • кількості часу, необхідного для відновлення господарських операцій та економічної діяльності;
 • очікуваної траєкторії відновлення (тобто, наскільки швидко відновиться економічне зростання) та ймовірності рецесії; 
 • можливого тривалого впливу на економіку в цілому чи певний сектор економіки.

Відображення ризиків у ставці дисконтування

COVID-19 може спричинити суттєвий вплив на ставку дисконтування, що використовується для дисконтування прогнозних грошових потоків як для розрахунку VIU, так і FVLCD,  через збільшення невизначеності та ризиків. Ставка дисконтування повинна відображати вплив змін процентних ставок та ризикового середовища на звітну дату. [МСБО 36.56]

Перебої в здійсненні господарських операцій та підвищена економічна невизначеність через COVID-19 можуть спричинити необхідність проведення тестування на предмет зменшення корисності в першому кварталі 2020 року. Оцінка майбутніх грошових потоків для розрахунку суми очікуваного відшкодування буде складною, враховуючи високий рівень невизначеності.

Детальніше

Поштовх для тестування на предмет зменшення корисності 

МСБО 36 «Зменшення корисності активів» застосовується до різноманітних нефінансових активів, включаючи основні засоби, активи в формі права користування, нематеріальні активи та гудвіл, інвестиційну нерухомість, що обліковується за фактичною собівартістю, та інвестиції в асоційовані та спільні підприємства. [МСБО 36.2, 4]. МСБО 36 вимагає, щоб гудвіл  та нематеріальні активи з невизначеним строком корисної експлуатації тестувалися на предмет зменшення корисності принаймні щорічно, а інші нефінансові активи, коли є ознаки можливого зменшення корисності (подія, що може спричинити зменшення корисності). У цьому стандарті наведено приклади показників значного негативного впливу, включаючи такі:

 • протягом періоду відбулися зміни зі значним негативним впливом на суб’єкт господарювання (або вони відбудуться найближчим часом) у ринковому або економічному середовищі, в якому працює компанія;
 • балансова вартість чистих активів компанії є більшою, ніж  її ринкова капіталізація. [МСБО 36.9–10, 12]

Вплив COVID-19 спричинив значне погіршення економічних умов для багатьох компаній та збільшення економічної невизначеності для інших, і таким чином може бути подією, що може спричинити зменшення корисності.

 • Деякі сектори економіки зазнали значного впливу – наприклад, такі як туристична галузь, сфера розваг, роздрібна торгівля, будівництво, виробництво, страхування та освіта.
 • Компанії, які працюють у сфері видобувної промисловості, можуть також зазнавати значного впливу зниження цін на товари, а компанії в країнах, які економічно залежать від цих товарів, також можуть бути схильні до зростаючого ризику несприятливих економічних наслідків.
 • COVID-19 може суттєво вплинути на окремі види інвестиційної нерухомості (та активи у формі права користування, що пов’язані з орендованою нерухомістю) – такі як торгова та промислова нерухомість. Орендарі, які були змушені призупинити діяльність, можливо, не зможуть найближчим часом сплачувати орендну плату або будуть вести переговори про зниження орендної плати. Вони можуть стати менш надійними орендарями. Подібні міркування також стосуватимуться компаній, які орендують активи (наприклад, літаки та судна) у транспортному секторі.

Проблеми, пов’язані з оцінкою грошових потоків                            

Через збільшення економічної невизначеності оцінка майбутніх грошових потоків може значно ускладнитись для багатьох компаній.

 • При розрахунку VIU (вартості при використанні), прогнозні оцінки грошових потоків повинні базуватися на обґрунтованих та прийнятних припущеннях, які відображають найкращу оцінку управлінським персоналом комплексу економічних умов, що існуватимуть протягом решти строку корисної експлуатації активу. Більшого значення слід надавати зовнішнім свідченням.  [МСБО 36.33 (а)]
 • При розрахунку FVLCD (справедливої вартості за вирахуванням витрат на вибуття), використовуються такі оцінки та припущення,  якими б користувалися учасники ринку. [МСФЗ 13.22]

Через високий ступінь невизначеності та виклики, що виникають при прогнозуванні грошових потоків, може бути корисним базувати ці прогнози на зовнішніх джерелах, таких як економічні прогнози надійних центральних банків та інших міжнародних організацій.

Щоб зменшити вплив на економічний та фінансовий ринки, уряди в певних регіонах та міжнародні організації взяли на себе зобов'язання щодо фіскального стимулювання, забезпечення ліквідності та фінансової підтримки. Компаніям потрібно буде зрозуміти умови та статус цих положень та проаналізувати те, який вплив вони можуть мати на їхні прогнози грошових потоків.

Відображення ризиків у ставці дисконтування

COVID-19 може спричинити суттєвий вплив на безризикову ставку та на премії за ризик для конкретного підприємства (наприклад, ризик фінансування, ризик для країни та прогнозування ризику), що використовується для визначення відповідної ставки дисконтування для дисконтування майбутніх грошових потоків. [МСБО 36.A1, A16, A18]

Безризикова ставка, як правило, базується на доходності за державними облігаціями, які мають такий самий або подібний строк, як і грошові потоки активу або ОГГК. У деяких юрисдикціях дохід за довгостроковими державними облігаціями зменшився в першому кварталі 2020 року. Однак зниження безризикової ставки внаслідок зменшення прибутковості державних облігацій може не перетворитися на зниження ставки дисконтування компанії через можливе збільшення кредитних та/або інших премій за ризик, відповідно до умов компанії.

Аналіз підходу до прогнозування грошових потоків                                             

Враховуючи невизначений макроекономічний прогноз, коли сценарії коливаються від кількамісячного економічного спаду, перш ніж економічна активність повернеться до нормального стану, до тривалого періоду економічного спаду, що спричинить глибоку рецесію, невизначеність оцінки грошових потоків буде значно вищою за норму, і, ймовірно, діапазон обґрунтовано можливих прогнозів грошових потоків стане більш широким.

Для прогнозування потоків грошових коштів можна використовувати два підходи:

 • традиційний підхід, який використовує єдиний прогноз потоків грошових коштів або найбільш імовірний грошовий потік;
 • підхід на основі очікуваних потоків грошових коштів, який використовує кілька прогнозів грошових потоків, зважених на ймовірність. [МСБО 36.A4 – A14]

Враховуючи високий ступінь невизначеності, може бути корисним розглянути можливість використання підходу, що базується на очікуваних потоках грошових коштів, на відміну від традиційного підходу. Відповідно до традиційного підходу потоки грошових коштів не коригуються на ризик, при цьому ризик відображається у визначенні ставки дисконтування. При використанні підходу на основі очікуваних грошових потоків невизначеність щодо майбутніх грошових потоків відображається не в ставці дисконтування, а у використанні різних прогнозів грошових потоків, зважених на ймовірність. Таким чином, підхід на основі очікуваних грошових потоків потребує ширшого розгляду діапазону можливих майбутніх наслідків. [МСФЗ 13.B26, МСБО 36.A7]

Незалежно від того, який підхід застосовує компанія, ставка, що використовується  для дисконтування грошових потоків, не повинна включати коригування факторів, які були включені до оцінених грошових потоків, і навпаки. Інакше вплив деяких із цих припущень буде врахований двічі. [МСБО 36.55–56]

Вплив на строк корисної експлуатації та залишкову вартість                                                                                    

Якщо останні події змінили стратегію використання або утримання компанією будь-якого з основних засобів, то управлінський персонал повинен перевірити, чи залишаються актуальними строк корисної експлуатації  та залишкова вартість цих активів, а також застосовуваний до них метод амортизації. Ця перевірка також може знадобитися після тестування ОГГК або активу на предмет зменшення корисності. Будь-які такі зміни враховуються перспективно як зміна облікової оцінки. [МСБО 16.61]                             

Розкриття інформації                                                           

Річні звіти                                                                                          

 У контексті тестування на предмет зменшення корисності гудвіла та нематеріальних активів з невизначеним строком корисної експлуатації МСБО 36 вимагає розкриття основних припущень, що використовуються для визначення суми очікуваного відшкодування. Цей стандарт також вимагає розкриття чутливості, якщо прийнятно можлива зміна основного припущення призведе до того, що балансова вартість ОГГК перевищить суму її відшкодування. Крім того, МСБО 1 «Подання фінансової звітності» вимагає розкриття основних припущень, які компанія здійснює щодо майбутнього та інших основних джерел невизначеності оцінки на звітну дату, які містять значний ризик призвести до суттєвого коригування балансової вартості активів та зобов'язань у наступному фінансовому році. [МСБО 1.125, 129, 36.134 (d) - (f)]                                           

Оскільки невизначеність, пов'язана з припущеннями управлінського персоналу щодо майбутньої діяльності, ймовірно, буде суттєвою, важливо, щоб управлінський персонал здійснював надійне розкриття інформації для розуміння користувачами ступеню невизначеності оцінки, що існує при оцінюванні суми відшкодування та чутливості суми очікуваного відшкодування до прийнятно можливих змін щодо основних припущень. Наприклад, може бути доцільним розкрити погляди управлінського персоналу на ступінь невизначеності, пов’язану з макроекономічним прогнозом (наприклад, серйозність та тривалість впливу, який, як очікується, матиме COVID-19 на бізнес компанії) та/або потенційне значення перебоїв у ланцюзі поставок, закриття заводів, падіння попиту тощо.

Проміжні скорочені звіти                                                      

МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність» вимагає розкриття характеру та кількості змін в оцінках. Збитки від зменшення корисності є прикладами подій та операцій, що потребують розкриття згідно з МСБО 34, якщо вони є суттєвими. [МСБО 34.15B (b), 16A (d)]. Розкриття МСБО 36 не вимагається в проміжній скороченій фінансовій звітності. Однак, враховуючи поточну економічну невизначеність – і залежно від обставин, за яких функціонує компанія – надання часткового або повного розкриття, як цього вимагає МСБО 36, може бути корисним користувачам для розуміння оцінки управлінським персоналом економічних прогнозів та того, як різні сценарії можуть вплинути на відновлення активів. 

The assumptions used in calculating the recoverable amount should be reasonable and supportable, despite the high level of economic uncertainty. To achieve this, management will need to apply significant judgement.

Impact on useful life and residual value

If recent events have changed a company’s usage or retention strategy for any of its property, plant and equipment, then management should review whether the useful life and residual value of these assets, and the depreciation method applied to them, remains appropriate. This review may also be required after testing a CGU or an asset for impairment. Any such changes are accounted for prospectively as a change in accounting estimate. [IAS 16.61, Insights 3.10.350.30]


Disclosure

Disclosures related to impairment testing are likely to be a focus area for regulators. In a recent statement ESMA3, the European regulator, emphasised the need for transparent and meaningful disclosures related to impairment testing. For more information, see our web article on ESMA’s enforcement priorities for 2020. 

Annual reports
In the context of impairment testing of goodwill and indefinite-lived intangible assets, IAS 36 requires disclosure of the key assumptions used to determine the recoverable amount. Due to the increase in the level of uncertainty, a higher number of key assumptions may need to be disclosed – e.g. if and when a return to pre-crisis cash flow levels is assumed. Management should also consider disclosing how uncertainty was factored into the impairment test.

IAS 36 also requires sensitivity disclosures if a reasonably possible change in a key assumption would cause a CGU's carrying amount to exceed its recoverable amount. Furthermore, IAS 1 Presentation of Financial Statements requires disclosure of the key assumptions that a company makes about the future and other major sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of resulting in a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities in the next financial year. [IAS 1.125, 129, 36.134(d)–(f)]

Because the uncertainty associated with management’s assumptions about the future is likely to be significant, it is important that management develops robust disclosures to help users understand the sensitivity of recoverable amount estimates to significant changes in key assumptions affected by COVID-19. For example, it may be appropriate to disclose management’s views about the degree of uncertainty associated with the macroeconomic outlook (such as the severity and duration of the impact that COVID-19 is expected to have on the company’s business). The scale of reasonably possible changes in the key assumptions may be larger than usual. [IAS 1.129(b)]

Interim condensed reports
IAS 34 Interim Financial Reporting requires disclosure of the nature and amount of changes in estimates. Impairment losses are examples of events and transactions that require disclosure under IAS 34 if they are significant. As noted in IAS 34, when an event or transaction is significant to an understanding of the changes in an entity's financial position or performance since the last annual reporting period, as may be the case with material impairment losses recognised in an interim period, the company’s  interim financial report should provide an explanation of and an update to the relevant information included in the financial statements of the last annual reporting period. IAS 36 provides relevant disclosures to be considered in this regard. [IAS 34.15B(b), 15C, 16A(d)]

Заходи, які мають бути вжиті управлінським персоналом зараз

Розгляньте, чи існують ознаки зменшення корисності для ОГГК компанії або активів, які тестуються окремо. Зокрема, оцініть:

 • вплив на бізнес компанії вжитих заходів щодо стримування COVID-19 ;
 • чи чисті активи перевищують ринкову капіталізацію.

Проаналізуйте, чи відображають бюджети та прогнози грошових потоків наступне, наскільки це можливо для компанії, виходячи з інформації, наявної на звітну дату:

 • прогнози центральних банків та інших міжнародних організацій щодо тривалості та серйозності впливу COVID-19; 
 • попит та пропозиція на продукцію або послуги ОГГК;
 • зниження економічної активності;
 • вплив карантину та обмежень на роботу транспорту і подорожей;
 • вплив валютних курсів та цін на товари; 
 • фіскальні стимули, заходи по забезпеченню ліквідності та фінансова підтримка з боку держави чи міжнародних організацій.

Проаналізуйте, чи були оновлені ставки дисконтування, використані в останніх оцінках, щоб відобразити ризикове середовище на звітну дату.

Розгляньте необхідність розкриття чутливості та розкриття інформації про основні припущення та основні джерела невизначеності оцінок у проміжних та річних звітах .

Чи належним чином визначається справедлива вартість?

У чому полягає проблема?

Пандемія коронавірусу COVID-19 суттєво вплинула на фінансові ринки в першому кварталі 2020 року. Фондові ринки різко впали, а волатильність зросла. Доходність казначейських облігацій досягла рекордно низьких показників, а індекси свопів кредитного дефолту зросли, що відображає занепокоєння щодо збільшення корпоративних дефолтів. Справедлива вартість багатьох активів і зобов’язань могла суттєво змінитися, відображаючи зміни в прогнозах грошових потоків, більшу невизначеність та підвищені ризики.

Справедлива вартість є оцінкою, що ґрунтується на ринкових даних – вона оцінюється з використанням припущень, які використовували б учасники ринку, і відображає кон'юнктуру ринку на дату оцінки. Згідно з МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості», ціна котирування на активному ринку є найнадійнішим свідченням справедливої вартості і за наявності має бути використана для оцінки справедливої вартості. Застосування ретроспективного підходу або коригування через зміни ринкових цін після дати балансу, що призвели до депресивного ціноутворення на дату оцінки, не дозволяється. [МСФЗ 13.77, 79]

Проведення оцінки вартості з використанням значних закритих вхідних даних є складним, особливо у часи, коли, як зараз, ринки є нестабільними, а економічні перспективи є вкрай невизначеними і можуть швидко змінюватися.

Справедлива вартість активу (або зобов'язання) повинна відображати кон'юнктуру ринку на дату оцінки. Це стало складнішим через невизначеність впливу COVID-19 на економіку.

Детальніше

Закриті вхідні дані – це вхідні дані, для яких ринкових даних немає, та які формують, користуючись найкращою наявною інформацією про припущення, якими скористалися б учасники ринку, встановлюючи ціну активу чи зобов’язання, включаючи припущення щодо ризику. Закриті вхідні дані, які використовуються в оцінках вартості, можуть потребувати значних коригувань для відображення ризиків та невизначених ринкових умов на дату оцінки. [МСФЗ 13.A]

Відображення ризиків та невизначених ринкових умов на дату оцінки

Деякі з ключових факторів та ризиків, які слід враховувати при оцінці справедливої вартості з використанням методів оцінки:

 • Рівень економічної активності. Заходи, що вживаються для стримування розповсюдження вірусу, можуть призвести до значного зниження економічної активності (в обсягах виробництва та попиту на товари і послуги), а також можуть негативно вплинути на прогнозні майбутні грошові потоки, що застосовуються в рамках методу оцінки з використанням дисконтованих грошових потоків.
 • Кредитний ризик та ризик ліквідності. Невизначеність економічного середовища призвела до підвищення кредитного ризику та ризику ліквідності для багатьох компаній. У зв’язку з цим показники власного кредитного ризику та/або кредитного ризику контрагентів, використані як вхідні дані у методах оцінки вартості, можуть підвищитися.
 • Прогнозування ризику. Оцінка справедливої вартості повинна відображати більшу невизначеність у формуванні економічних та фінансових прогнозів на найближчу перспективу через складнощі у прогнозуванні масштабів і тривалості впливу COVID-19 на економіку.
 • Валютний ризик. Компанії, які мають значні обсяги продажів або закупівель в іноземних валютах, можуть зазнати негативного впливу змін валютних курсів.
 • Ризик зміни товарних цін. На компанії, що працюють у видобувних галузях, може істотно вплинути зниження цін на товари. Компанії у країнах, які економічно залежать від таких товарів, також можуть наражатися на вищий ризик несприятливих економічних наслідків.

Можливо, знадобиться застосування значних суджень для кількісної оцінки премій за ризик та інших коригувань цих ризиків. Крім того, може зрости кількість оцінок справедливої вартості, віднесених до Рівня 3 в ієрархії джерел визначення справедливої вартості (наприклад, через закриті вхідні дані, такі як кредитний ризик, що стає значним у поточних умовах).

Яку інформацію потрібно розкрити?

Річні звіти 

З огляду на вплив посилення економічної невизначеності щодо прогнозування грошових потоків та інших закритих вхідних даних, що використовуються в методах оцінки (наприклад, деякі ставки дисконту, скориговані на ризик), компаніям, можливо, доведеться розкривати інформацію про чутливість – разом з розкриттям ключових припущень та суджень, сформованих управлінським персоналом, – щоб дати можливість користувачам зрозуміти, як була визначена справедлива вартість. Розкриття цієї інформації є необхідним як згідно з МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості», так і згідно з МСБО 1 «Подання фінансової звітності». МСФЗ 13 також містить конкретні вимоги до розкриття інформації, коли суми переносяться на Рівень 3 в ієрархії справедливої вартості, включаючи розкриття інформації про чутливість. [МСФЗ 13.93(е)(iv), 93(h), МСБО 1.125, 129]

Проміжні звіти

Згідно з вимогами МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність», компанії повинні розкривати значну кількість інформації, що підлягає розкриттю згідно з МСФЗ 13, щодо оцінки справедливої вартості фінансових інструментів, включаючи розкриття інформації про чутливість та значні перенесення між рівнями в ієрархії справедливої вартості. Крім того, МСБО 34 вимагає від компаній пояснювати події та операції, що відбулися після останньої річної звітної дати, і які є значними для розуміння змін у фінансовому стані та результатах діяльності компанії. Таким чином, розкриття щодо справедливої вартості нефінансових активів та нефінансових зобов'язань є необхідними, якщо вони є суттєвими для розуміння поточного проміжного періоду. Це може стосуватися випадків, коли справедлива вартість суттєво змінюється. [МСБО 34.15, 16А(j)] 

Заходи, які мають бути вжиті управлінським персоналом зараз

 • Проаналізувати, чи оцінка справедливої вартості:
  • відображає припущення учасників ринку, зроблені на основі наявної інформації та ринкових умов на дату оцінки;
  • враховує премії за ризик, які можуть виникнути в результаті посилення невизначеності та інших наслідків COVID-19.
 • Проаналізувати, чи стали закриті вхідні дані значними, що може привести до категоризації на Рівень 3 та вимагати додаткового розкриття інформації.
 • Розглянути необхідність розширення обсягу інформації, що підлягає розкриттю, стосовно ключових припущень, чутливості та основних джерел невизначеності оцінки.

KPMG у соцмережах