ข่าวและบทความ | 10 กุมภาพันธ์ 2564

เคพีเอ็มจี เปิดตัวแผนงาน ESG – Our Impact Plan และความคืบหน้าตัวชี้วัดทุนนิยมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Capitalism Metrics)

เคพีเอ็มจี เปิดตัวแผนงาน ESG – Our Impact Plan และความคืบหน้าตัวชี้วัดทุนนิยมผู้มีส่วน....

  • เคพีเอ็มจี รวมแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG ไว้ด้วยกันภายใต้โครงการ Our Impact Plan

  • แผนงานประกอบด้วย การมุ่งหน้าลดคาร์บอนสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี 2573 เพิ่มการยอมรับความแตกต่างหลากหลาย (Inclusion and diversity) และการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  • เผยความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดทุนนิยมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Capitalism Metrics) และความมุ่งมั่น 4 ด้าน ได้แก่ โลก (Planet) คน (People) การเติบโต (Prosperity) และบรรษัทภิบาล (Governance)

กรุงเทพฯ 10 กุมภาพันธ์ 2564 – เคพีเอ็มจี เผยแผนการดำเนินงานระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG ภายใต้โครงการ Our Impact Plan ซึ่งผนวกแนวปฏิบัติเดิมและนโยบายใหม่เข้าด้วยกัน โดยมุ่งเน้น 4 ด้านสำคัญ ได้ แก่ โลก (Planet) คน (People) การเติบโต (Prosperity) และบรรษัทภิบาล (Governance)

แผนดังกล่าวยังแสดงข้อมูลปัจจุบันจากเครือข่ายเคพีเอ็มจีทั่วโลก และเทียบกับตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในรายงาน Measuring Stakeholder Capitalism ซึ่งจัดทำโดย สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ผ่านการร่างและปรึกษากับ สภาธุรกิจนานาชาติ (International Business Council: IBC) ซึ่งเคพีเอ็มจีเองมีบทบาทสำคัญในการร่วมพัฒนา

เคพีเอ็มจี จะยังคงเดินหน้าเพื่อบรรลุความมุ่งมั่นที่ระบุไว้ในแผนงานและปรับปรุงการรายงานความคืบหน้าในอนาคต


การรวมพลังความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลของเรา ทำให้เคพีเอ็มจี มีโอกาสและหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยกำหนดและเป็นผู้นำในประเด็นสำคัญที่โลกกำลังเผชิญ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของจุดมุ่งหมายของเราในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความเชื่อมั่นและสร้างการเปลี่ยนแปลง ถึงเวลาที่เราต้องปรับปรุงวิธีการพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น เริ่มด้วยการวัดผลการดำเนินงาน การเรียนรู้จากกันและกัน และการรับผิดชอบซึ่งกันและกัน โดย Our Impact Plan เป็นเพียงจุดเริ่มต้น และเราทราบว่าต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้ แต่นี่ก็ถือเป็นขั้นแรกที่จะช่วยให้เคพีเอ็มจีเป็นองค์กรที่ดียิ่งขึ้น


บิลล์ โทมัส
ประธานและซีอีโอ เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล


ความท้าทายที่โลกต้องเผชิญ เป็นประเด็นสำคัญในปี 2563 ซึ่งย้ำเตือนให้เราทุกคนต้องลงมือสร้างความแตกต่าง โดยเคพีเอ็มจี มีความคืบหน้าที่สำคัญ แต่เราทราบดีว่ายังคงต้องดำเนินการต่อในระยะยาว แผนงาน Our Impact Plan ของเราได้รวมเอาพันธกิจด้าน ESG ไว้ในที่เดียว ทำให้สามารถวัดความก้าวหน้าของโครงการและปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบได้ นอกจากนี้เรายังได้รับเกียรติในการทำงานร่วมกับองค์กรระดับโลกและระดับท้องถิ่นจำนวนมากทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาสำคัญของโลกและร่วมกันสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง


Our Impact Plan ตอกย้ำความมุ่งมั่นอันยาวนานของเคพีเอ็มจีที่มีต่อข้อตกลงระดับโลกขององค์การสหประชาชาติ ในขณะเดียวกันก็ปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และต่อจากนี้ เราจะเพิ่มความเข้มข้นในการลงมือปฏิบัติและจะรายงานความคืบหน้าอย่างเปิดเผย


เจน ลอรี
หัวหน้าฝ่ายกิจการองค์กร เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล


ผลการดำเนินงานด้าน ESG ที่สำคัญ

  • โลก (Planet): เราประกาศปณิธานการเป็นองค์กรคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net-zero Carbon Organization) ภายในปี 2573 ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 50 การใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนร้อยละ 100 และการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เหลือ
  • คน (People): ในปี 2563 เราได้จัดทำแผนปฏิบัติการร่วม (Collective Action Plan) ซึ่งร่างขึ้นด้วยข้อมูลและการมีส่วนร่วมจากพนักงานหลายพันคน ซึ่งจะกำหนดเป้าหมายด้านความหลากหลายในที่ทำงาน (Diversity) และความเท่าเทียม (Equality)
  • การเติบโต (Prosperity): การที่เคพีเอ็มจีเป็นพันธมิตรกับองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และหน่วยงานอื่นๆ ช่วยให้เราสามารถสนับสนุนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการเรียนรู้ และการเปิดตัวเครือข่าย KPMG IMPACT ก็ทำให้เคพีเอ็มจีในประเทศต่างๆ ช่วยลูกค้าในกระบวนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนและกำหนดทิศทางของวาระ ESG ในอนาคต
  • บรรษัทภิบาล (Governance): ในปี 2563 มีการปรับปรุงจรรยาบรรณองค์กร (Code of Conduct) ทั่วโลกและปรับปรุงค่านิยม (Values) นอกจากนี้เรายังใช้ตำแหน่งและความเชี่ยวชาญในการช่วยพัฒนาตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้าน ESG ซึ่งรวมถึงการทำงานร่วมกับ สภาธุรกิจนานาชาติของสภาธุรกิจโลก (WEF IBC) เพื่อสร้างตัวชี้วัดทุนนิยมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Capitalism Metrics)นอกจากนี้เคพีเอ็มจียังดำรงตำแหน่งที่ได้รับการยอมรับในหน่วยงานต่างๆ เช่น International Integrated Reporting Council (IIRC), Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), Corporate Reporting Dialogue และ Sustainability Accounting Standards Board (SASB) และอื่นๆ

พนักงานของเคพีเอ็มจีตระหนักถึงความสำคัญของจุดมุ่งหมายองค์กรและความเปลี่ยนแปลงที่บริษัทสามารถสร้างให้เกิดแก่สังคมได้ โดยโครงการ KPMG Care & Share ที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมต่างๆ ที่ครอบคลุมแนวคิด ESG ในทุกแง่มุม ในด้านสิ่งแวดล้อม เรามุ่งลดการปล่อยคาร์บอนด้วยการลดใช้กระดาษ ลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และนำไปรีไซเคิลสู่อุปกรณ์การแพทย์เพื่อบริจาคให้โรงพยาบาล ในด้านสังคม เราสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาด้วยการบริจาคทุนการศึกษาและคอมพิวเตอร์ อีกทั้งเคพีเอ็มจียังเป็นพันธมิตรกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมให้ความรู้และพัฒนานิสิต ภายใต้โครงการ ‘Up Academy’ เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2564 จะจัดในหัวข้อ Youth ESG ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทัศนคติด้าน ESG ให้แก่นิสิตผู้เข้าร่วม ซึ่งจะมีโอกาสได้ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นสำคัญในสังคม โดยมีทีมงานเคพีเอ็มจีคอยให้คำแนะนำจากประสบการณ์จริง นอกจากนี้ พนักงานและผู้บริหารยังร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในด้านบรรษัทภิบาล เราพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยการเพิ่มทักษะแห่งอนาคตผ่านการเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มศักยภาพ ทั้งหมดนี้จะช่วยให้เราคงความเป็นองค์กรชั้นนำที่มอบคุณค่าอย่างแท้จริงสู่สังคม

 


เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เมียนมาร์ และลาว


เกี่ยวกับเคพีเอ็มจี

เคพีเอ็มจี เป็นเครือข่ายระดับโลกของบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น ภาษี กฎหมาย และให้คำปรึกษาทางธุรกิจ เราดำเนินธุรกิจใน 146 ประเทศ และมีพนักงานมากกว่า 227,000 คน ที่ทำงานร่วมกันในเครือข่ายสมาชิกทั่วโลก เคพีเอ็มจีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกดำเนินธุรกิจใน 20 ประเทศและมีพนักงานมากกว่า 48,000 คน

เกี่ยวกับ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เป็นสมาชิกของ เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล ที่มีเครือข่ายทั่วโลก ซึ่งให้บริการด้านการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น ภาษี กฎหมายและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ

แผนงาน Our Impact Plan แสดงถึงพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลโดยรวมของเคพีเอ็มจี ซึ่งเป็นบริษัทในเครือข่าย KPMG International Limited ข้อมูลที่แสดงในแผนรวบรวมจาก บริษัทสมาชิกในเครือข่ายเคพีเอ็มจี เป็นเวลา 12 เดือน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้“ เรา” “เคพีเอ็มจี” และ “ของเรา” หมายถึงองค์กรระดับโลกหรือ บริษัทสมาชิกของ KPMG International Limited (“ KPMG International”) บริษัทแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล บริษัทสมาชิกของเครือข่ายเป็นพันธมิตรกับ KPMG International บริษัทสมาชิกไม่มีอำนาจในการผูกมัดหรือผูกมัด KPMG International หรือ บริษัทสมาชิกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก และ KPMG International ไม่มีอำนาจดังกล่าวในการผูกมัดหรือผูกมัดบริษัทสมาชิกใดๆ