KPMG Institute Thailand 2022

สัมมนาการบัญชี กฎหมาย และภาษีของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยประจำปี 2565

สัมมนาการบัญชี กฎหมาย และภาษีของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยประจำปี 2565

สัมมนาการบัญชี กฎหมาย และภาษีของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยประจำปี 2565

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน “สัมมนาการบัญชี กฎหมาย และภาษี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านบัญชีและภาษีอากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในฝ่ายบัญชีให้ดียิ่งขึ้น โดยการสัมมนาสำหรับปี 2565 จะจัดขึ้นในหัวข้อ และรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดงาน “สัมมนาการบัญชี กฎหมาย และภาษี”

7 ตุลาคม 2565

ช่วงเวลาการสัมมนา 9.00 - 12.00 น.

รายละเอียดเนื้อหา
  • ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) (ตอนที่ 1)
  • การบริหารจัดการด้าน ESG (ESG Priorities 2022)

ชั่วโมงบัญชี: 2.5

ชั่วโมงอื่นๆ: 0.5

ค่าสัมมนา: 1,500 บาท

14 พฤศจิกายน 2565

ช่วงเวลาการสัมมนา 9.00 - 12.00 น.

รายละเอียดเนื้อหา

  • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
  • ทิศทางในการปรับโครงสร้างกิจการ และกฎหมาย และภาษีที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการ

ชั่วโมงบัญชี: 2.0

ชั่วโมงอื่นๆ: 1.0

ค่าสัมมนา: 1,500 บาท

21 พฤศจิกายน 2565

ช่วงเวลาการสัมมนา 9.00 - 12.00 น.

รายละเอียดเนื้อหา

  • มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
  • ภัยคุกคามทางไซเบอร์สำหรับนักบัญชีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง (Cyber Security for Accountant and Smart Technology)
  • อัพเดทกฎหมายภาษีอากร ที่น่าสนใจสำหรับปี 2565

ชั่วโมงบัญชี: 1.0

ชั่วโมงอื่นๆ: 2.0

ค่าสัมมนา: 1,500 บาท

19 ธันวาคม 2565

ช่วงเวลาการสัมมนา 9.00 - 12.00 น.

รายละเอียดเนื้อหา

  • ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) (ตอนที่ 2)
  • คริปโทเคอร์เรนซีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
  • การคำนวณภาษิเงินได้นิติบุคตล และรายการที่ควรระมัดระวัง

ชั่วโมงบัญชี: 1.5

ชั่วโมงอื่นๆ: 1.5

ค่าสัมมนา: 1,500 บาท

Untitled Document

การสัมมนาครั้งนี้จัดเป็นภาษาไทย ผ่านระบบ

วิธีการสมัครเข้าร่วมการสัมมนา

ลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์โดย

ผู้ประสานงาน

คุณชรินรัตน์ วิจิตรทองเรือง โทร. 02 677 2393

คุณสิริมา ไพบูลย์วุฒิพงศ์ โทร. 02 677 2668

คุณมณีวัลย์ ชมโพธิ์ โทร. 02 677 2502

Email: kpmginstitute@kpmg.co.th

วิธีการชำระเงิน

ยอดชำระสุทธิ 1,560 บาทต่อ 1 หลักสูตร ต่อท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี หัก ณ ที่จ่าย แล้ว)

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 เปอร์เซ็นต์

รายละเอียด

หลักสูตรที่ 1

7 ต.ค.2565

หลักสูตรที่

14 พ.ย.2565

หลักสูตรที่ 3

21 พ.ย.2565

หลักสูตรที่ 4

19 ธ.ค.2565

ค่าสัมมนา 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
หัก ส่วนลดเมื่อซื้อครบทั้ง 4 หลักสูตร - - - -
ค่าสัมมนา หลังหักส่วนลด 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
VAT 7% 105.00 105.00 105.00 105.00
รวม VAT 1,605.00 1,605.00 1,605.00 1,605.00
หัก ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3% (45.00) (45.00) (45.00) (45.00)
จำนวนที่ต้องชำระ 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00
กำหนดชำระเงินภายในวันที่ 5 ต.ค.2565 8 พ.ย.2565 15 พ.ย.2565 9 ธ.ค.2565

ท่านสามารถชำระค่าสัมมนาโดยโอนเงินตามรายละเอียดเลขที่บัญชีด้านล่าง และส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมแนบข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี มาที่ e-mail: financeseminar@kpmg.co.th เพื่อจัดทำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีและจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ (EMS) ตามที่อยู่ของท่าน

หากท่านชำระเกินกำหนด ทางเคพีเอ็มจี ขอสงวนสิทธ์การเข้าฟังสัมมนาให้เฉพาะท่านที่ชำระแล้วตามกำหนดเวลาดังกล่าวเท่านั้น

ธนาคารกรุงไทย สาขา สยามสแควร์ 
เลขที่บัญชี ออมทรัพย์ 052-1-31326-0

Bank Name: Krungthai Bank-Siam Square Branch 
A/C no.: Savings Account 052-1-31326-0

 

กรุณาออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (3%) ตามรายละเอียดด้านล่าง: 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด – สำนักงานใหญ่

ชั้น 50 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์

1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-5545-103634

KPMG Phoomchai Audit Ltd. – Head Office

Empire Tower, 50th Floors

1 South Sathorn Road,

Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120

Tax ID 010-5545-103634

informative image