KPMG Institute Thailand 2022 - Agenda

กำหนดการสัมมนาการบัญชี กฎหมาย และภาษีของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยประจำปี 2565

กำหนดการสัมมนาการบัญชี กฎหมาย และภาษีของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยประจำปี 2565

หลักสูตรวันที่ 7 ตุลาคม 2565

เวลา

รายละเอียดเนื้อหา

ผู้บรรยาย

09.00 – 11.30

ความคืบหน้าร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ TFRS for NPAEs (revised) (ตอนที่ 1)

 • สรุปหลักการสำคัญที่เปลี่ยนแปลงและอธิบายประเด็นจากการนำร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะไปถือปฏิบัติในกิจการ
 • สรุปการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ ใน 22 บทเดิม ตลอดจนวิธีปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการนำ TFRS for NPAEs (revised) มาถือปฏิบัติ

ดร.ณฑรัช อุ่นเลิศ

คุณกฤตยาภร อารีโสภณพิเชฐ

11:30 – 12:00

ESG Priorities 2022

 • สรุปการบริหารจัดการด้าน ESG ในองค์กรเรื่องที่องค์กรควรให้ความสำคัญในปี 2565 เพื่อจัดการกับความท้าทายในปัจจุบันและเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางความยั่งยืน

คุณณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์

หลักสูตรวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

เวลา

รายละเอียดเนื้อหา

ผู้บรรยาย

09.00 – 11.00

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

 • ความแตกต่างระหว่างภาษีเงินได้ที่ใช้ในปัจจุบันกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 • ขอบเขตของมาตรฐานฉบับนี้และคำนิยามที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 • การรับรู้สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้ในปัจจุบัน และการรับรู้สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 • การบันทึกบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

คุณธัญลักษณ์  เกตุแก้ว

11:00 – 12:00

ทิศทางในการปรับโครงสร้างกิจการและกฏหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการ ดังนี้
1. เหตุผลในการปรับโครงสร้างกิจการ
2. รูปแบบในการปรับโครงสร้างกิจการ

 • การซื้อขายหุ้น
 • การซื้อขายทรัพย์สิน 
 • การควบรวมกิจการ
 • การโอนกิจการทั้งหมด
 • การโอนกิจการบางส่วน รวมถึงการตั้งบริษัทใหม่เพื่อรับโอนกิจการบางส่วน
3. ภาระภาษีในการปรับโครงสร้างกิจการและสิทธิประโยชน์ทางภาษี

คุณภุชงค์ ไชยรุ่งเรือง

หลักสูตรวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

เวลา

รายละเอียดเนื้อหา

ผู้บรรยาย

09.00 – 10.00

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

 • การรับรู้และการวัดมูลค่ารายการผลประโยชน์พนักงานตาม TAS 19 และ TFRS for NPAEs
 • การคำนวณผลประโยชน์พนักงานตามวิธีประมาณการที่ดีที่สุด และตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
 • ประกาศสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงาน
คุณสิรินุช วิมลสถิตย์

10:00 – 10:45

Cyber Security for Accountant and Smart Technology

 • ภาพรวมของ Cyber Threat และ Cyber Trend ในปัจจุบัน
 • ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับ Smart Technology (Smart Home and Smart Office)
 • ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชี
 • การป้องกันและการลดความเสี่ยง ต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์
คุณจักรรินทร์ เทิดภาปิยะนาค

10:45 – 12:00

อัพเดทกฎหมายภาษีอากร ที่น่าสนใจสำหรับปี 2565 (Tax update)

 • การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ในส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • ประเด็นการตีความ “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน” มาตรา 71 ทวิ
  วรรค 2 (2)
 • มาตรการด้านภาษีเกี่ยวกับการรักษา วินิจฉัยหรือป้องกันโรค โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • ฯลฯ
คุณวรรัตน์ ศักดิ์มานะฤทธิ์

หลักสูตรวันที่ 19 ธันวาคม 2565

เวลา

รายละเอียดเนื้อหา

ผู้บรรยาย

09.00 – 10.00

ความคืบหน้าร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ TFRS for NPAEs (revised) (ตอนที่ 2)

 • สรุปเนื้อหาเพิ่มเติมและบทที่เพิ่มใน TFRS for NPAEs อาทิ เช่น
  • การรวมธุรกิจ
  • อนุพันธ์
  • เกษตรกรรม, การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่, และข้อตกลงสัมปทานบริการ

คุณอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์

10:00 – 10:30

คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrencies) สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)

คุณสพล พงษ์ทอง

10:30 – 12:00

การคำนวณภาษิเงินได้นิติบุคคล และรายการที่ควรระมัดระวัง

 • การคำนวณภาษีเงินได้สำหรับสัญญาเช่าทางการเงิน สัญญาเช่าซื้อ และสัญญาเช่าดำเนินงาน
 • รายได้ค่าเช่า/ค่าเช่าจ่ายที่รับรู้เป็นเส้นตรงตามบัญชี และเงื่อนไข
 • ประมาณการต่าง ๆ
 • การคำนวณ loss carry forward สำหรับกิจการที่มี BOI

คุณฑิฆัมพร ควรพูลผล

informative image