Ako zostaviť výkaz o peňažných tokoch podľa IFRS

Pomôžeme Vám pochopiť základné princípy zostavenia cash flow a prepojenie na súvahu a výkaz ziskov a strát.

Základné princípy zostavenia cash flow a prepojenie na súvahu a výkaz ziskov a strát.

Finančný ekosystém

Praktické školenie, ktoré obsahuje teóriu potrebnú na zostavenie výkazu o peňažných tokov a komplexný príklad na zostavenie cash flow pomocou nepriamej metódy.

Školenie je určené pre ľudí pracujúcich na účtovnom oddelení, na controllingu, na internom audite, ale aj pre úverových analytikov a obchodníkov v bankách, aby lepšie pochopili, čo sa skrýva za výkazom o peňažných tokov a ako je prepojený na súvahu a výkaz ziskov a strát.

Ďalšie informácie

Dátum školenia: 21. september 2020
Jazyk: slovenský

Predpokladom účasti je znalosť položiek súvahy a výkazu ziskov a strát. Ak si chcete tieto znalosti doplniť alebo osviežiť, odporúčame zúčastniť sa predtým školenia Financie pre nefinančníkov.

Školenie bude online live, takže budete mať možnosť sa pýtať otázky, ktoré Vás zaujímajú.

Kontakty

informative image