ONLINE | Ako zostaviť výkaz o peňažných tokoch podľa IFRS

Pomôžeme Vám pochopiť základné princípy zostavenia cash flow a prepojenie na súvahu a výkaz ziskov a strát.

Pomôžeme Vám pochopiť základné princípy zostavenia cash flow.

Finančný ekosystém

Praktické školenie, ktoré obsahuje teóriu potrebnú na zostavenie výkazu o peňažných tokov a komplexný príklad na zostavenie cash flow pomocou nepriamej metódy.

Školenie je určené pre ľudí pracujúcich na účtovnom oddelení, na controllingu, na internom audite, ale aj pre úverových analytikov a obchodníkov v bankách, aby lepšie pochopili, čo sa skrýva za výkazom o peňažných tokov a ako je prepojený na súvahu a výkaz ziskov a strát.

Dátum školenia: 16. jún 2020
Miesto: Online
Jazyk: slovenský

Školenie bude prebiehať online cez MS Teams. Ak nemáte nainštalovaný MS Teams, tiež sa môžete školenia zúčastniť, video hovor budete mať pomocou Vášho prehliadača.

Kontakty

informative image