Poisťovne sa obávajú nedostatku odborníkov

Poisťovne sa obávajú nedostatku odborníkov

Prípravy na implementáciu nových štandardov IFRS 17 a IFRS 9 nie sú vo väčšine poisťovní v príliš pokročilom štádiu. Podľa štúdie KPMG International Navigating Change až 85% poisťovateľov vo svete koncom roka 2017 ešte nezačalo s dizajnom procesov a implementáciou projektu IFRS 17, v prípade IFRS 9 je rovnaký stav v takmer dvoch tretinách prípadov. Manažéri sa viac ako nedostatočného rozpočtu boja nedostatku odborníkov. Vyjadrilo sa tak osem z desiatich zodpovedných manažérov vo svete a šesť z desiatich na Slovensku.

1000
Navigating Change

Poisťovne čaká od roku 2021 výrazná zmena vo vykazovaní. Ročnú účtovnú závierku za rok 2021, vrátane porovnateľných údajov za rok 2020, budú musieť poisťovne zostaviť už s ohľadom na nové Medzinárodné štandardy finačného výkazníctva IFRS 17 Poistné zmluvy a IFRS 9 Finančné nástroje. Finálne znenie štandardu IFRS 17 bolo zverejnené v máji 2017, globálna časť prieskumu KPMG o stave projektov implementácie sa uskutočnila koncom roka 2017, na Slovensku vo februári 2018.

V prípade IFRS 17 sú takmer dve tretiny slovenských poisťovateľov len na začiatku projektu, kedy sledujú vývoj a vzdelávajú sa. V prípade IFRS 9 je v rovnakej začiatočnej fáze polovica slovenských poisťovní. Z pohľadu školení interných zamestnancov sú slovenské poisťovne dobre pripravené. V prípade projektu IFRS 17 zahájili interné školenia všetci opýtaní, v prípade štandardu IFRS 9 sa tak stalo v 87 % prípadov.

V prípade IFRS 9 je až 40 % slovenských poisťovní už vo fáze implementácie alebo tento štandard už implementovali. Ide najmä o poisťovne v skupine s bankami, pre ktoré platí IFRS 9 už od tohto roku.

Z výsledkov prieskumu KPMG tiež vyplynulo, že až osem z desiatich manažérov vo svete zodpovedných za implementáciu IFRS 17 a IFRS 9 sa obáva, že nebudú vedieť zabezpečiť dostatok ľudí s potrebnými zručnosťami. Keďže ide o zásadnú zmenu v účtovaní a vykazovaní o poistných zmluvách a finančných nástrojoch, táto zmena bude vyžadovať veľké úsilie popri bežnej agende poisťovní. Všetci respondenti globálnej časti prieskumu preto plánujú najať na tieto projekty externé zdroje a konzultačné firmy.

Slovenskí respondenti rovnako predpokladajú, že väčší problém ako nedostatočný rozpočet bude nedostatok kvalifikovaných ľudí. Vyjadrilo sa tak šesť z desiatich opýtaných. Len traja z desiatich respondentov na Slovensku predpokladajú problémy so zabezpečením dostatočného rozpočtu. Uvedenie nového štandardu pre poistné zmluvy však nie je žiadnym veľkým prekvapením, jeho vývoj trval skoro 20 rokov.

„Obavy poisťovní ohľadne dostatku kvalifikovaných zdrojov naznačujú, že tí, ktorí s projektami začnú neskôr, budú čeliť dvojitej výzve. Budú musieť nielen dohnať náskok konkurencie, ale môžu mať k dispozícii aj menšie množstvo expertov na realizáciu nových procesov a systémov," povedal Martin Kršjak, partner zodpovedný za oblasť finančných služieb, KPMG na Slovensku.

Zástupcovia zahraničných a slovenských poisťovní sa v prieskume Navigating Change zhodli, aké výhody prinesie implementácia štandardov IFRS 17 a 9. Očakávajú najmä modernizáciu systémov a optimalizáciu procesov účtovných závierok. Rovnako zhodne zodpovedali aj otázku, na ktorú oblasť biznisu okrem IT budú mať tieto projekty najväčší dopad. Prvé miesto obsadil dizajn produktov a cenotvorba.

O prieskume

Prieskum Navigating Change report sa realizoval v období september – október 2017 na vzorke 82 vedúcich pracovníkov poisťovní po celom svete a to formou osobných rozhovorov a online dotazníku. Na Slovensku sa prieskum uskutočnil vo februári 2018.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Beata Dubeňová
Marketing and Communication Manager
+421 915 758 925
bdubenova@kpmg.sk

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.