• 1000

V aktuálnom vydaní Daňových a právnych aktualít by sme Vás radi informovali o nasledovných témach:

Osem hlavných zmien v zákone o DPH schválených parlamentom

Parlament schválil novelu zákona o DPH. Novela zákona nadobúda účinnosť 1. júla 2024, 1. januára 2025, 1. júla 2025 a 1. januára 2026 (s výnimkou úpravy záznamovej povinnosti poskytovateľov platobných služieb s navrhovanou účinnosťou vyhlásením) a prináša nasledovné zmeny.

Čítať viac »

Reportovanie v oblasti udržateľnosti podnikov prináša nové povinnosti

Novela zákona o účtovníctve upravuje povinnosti subjektov v súvislosti so Správou o udržateľnosti. 

Čítať viac »

Zamestnávanie cudzincov sa zjednoduší

Transpozícia smernice Európskeho parlamentu prináša zmeny v zákone o pobyte cudzincov.

Čítať viac »

Prehľad zmien v stavebných predpisoch a legislatíve

Zmeny, ktoré prináša nová stavebná legislatíva sa odkladajú aspoň o jeden rok. Súčasný stavebný zákon, ktorý mal byť po rokoch nahradený zákonom o územnom plánovaní a zákonom o výstavbe tak ostáva v platnosti v časti dotýkajúcej sa výstavby aj naďalej. Nový zákon o územnom plánovaní nadobudol účinnosť v plánovanom termíne 1. apríla 2024.

Čítať viac »

Aprílové novinky jednou vetou

  • Fyzické osoby - zamestnanci, neprehliadnite termín na poukázanie 2% zaplatenej dane do 30. apríla 2024. Daňovému úradu stačí predložiť Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením o poukázaní podielu zaplatenej dane.
  • Vláda SR schválila dňa 24. apríla 2024 Národný program reforiem 2024, ktorý sumarizuje prioritné opatrenia a ciele v kľúčových oblastiach na najbližšie roky.
  • Od 1. mája 2024 sa podľa Opatrenia MPSVaR č. 73/2024 zvyšujú sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Čítať viac »


Vedeli ste, že?

Vedeli ste, že máte registračnú povinnosť pri prenájme nehnuteľnosti?

V prípade dosahovania príjmov z prenájmu nehnuteľnosti na území SR je daňovník - fyzická osoba povinná registrovať sa na miestne príslušnom daňovom úrade. Registrácia nie je nutná v prípade...

Čítať viac »