V aktuálnom vydaní Daňových a právnych aktualít by sme Vás radi informovali o nasledovných témach:

Najdôležitejšie zmeny, ktoré so sebou prináša nová súdna mapa

Dňa 1. júna 2023 nadobudne účinnosť tzv. reforma “súdnej mapy”, ktorej primárnym cieľom má byť podľa jej predkladateľov najmä dosiahnutie rýchlejšieho a kvalitnejšieho rozhodovania. Reformou dôjde k zrušeniu viacerých existujúcich súdov, vytvoreniu nových kauzálne príslušných súdov a okrem iného aj k presunu agend medzi jednotlivými súdmi.

Čítať viac

Dohoda na kompromisnom znení DAC8

Nový rámec zdaňovania krypto-aktív pomôže daňovým úradom v EÚ monitorovať obchodovanie s krypto-aktívami a reportovať informácie o získaných výnosoch z transakcií.

Čítať viac

Mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (CBAM) prináša nové povinnosti pre dovozcov vymedzených tovarov

17. mája 2023 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/956 z 10. mája 2023, ktorým sa zriaďuje mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach. Tento mechanizmus sa vo svojej prechodnej fáze začne uplatňovať už od 1. októbra 2023. 

Čítať viac

Májové novinky jednou vetou

  • Finančná správa zverejnila na svojom portáli zoznam daňových subjektov, ktorým bol pridelený index daňovej spoľahlivosti. Prehľad hodnotenia daňovníkov je verejne dostupný v informačných zoznamoch.
  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo na svojom webovom sídle štruktúrované tlačivo Žiadosť o udelenie výnimky podľa čl. 16 ods. 1 nariadenia 883/2004, v ktorom je možné vybrať ako dôvod pre podanie žiadosti výkon telepráce podľa Rámcovej dohody uzatvorenej medzi Slovenskou republikou a Rakúskom.
  • Od 1. júna 2023 sa podľa Opatrenia MPSVaR č. 171/2023 znovu zvyšujú sumy stravného pri pracovných cestách. Konkretné úpravy nájdete v odkaze.

Čítať viac