V aktuálnom vydaní Daňových a právnych aktualít by sme Vás radi informovali o nasledovných témach:

Nové pravidlá pre cezhraničnú prácu na diaľku od 1. júla 2023

Na európskej úrovni intenzívne sledujeme prijatie novej rámcovej dohody týkajúcej sa cezhraničnej práce na diaľku. Dlho očakávaná rámcová dohoda nadobudne platnosť 1. júla 2023 po skončení súčasného prechodného obdobia medzi členskými štátmi EÚ, ktoré ju podpíšu.

Čítať viac

Daňový režim dlhopisov sa vracia do stavu, ktorý platil do konca roka 2022

V Zbierke zákonov bola 18. apríla zverejnená novela zákona o dani z príjmov, ktorá opätovne novelizuje ustanovenia týkajúce sa zdaňovania iných ako štátnych dlhopisov.

Čítať viac

Prehľad zmien, ktoré prináša nový zákon o ochrane spotrebiteľa

Na európskej úrovni intenzívne sledujeme prijatie novej rámcovej dohody týkajúcej sa cezhraničnej práce na diaľku. Dlho očakávaná rámcová dohoda nadobudne platnosť 1. júla 2023 po skončení súčasného prechodného obdobia medzi členskými štátmi EÚ, ktoré ju podpíšu. Viac podrobností v oblasti sociálneho zabezpečenia pri tzv. telepráci sa dozviete v našom aktualizovanom článku.

Čítať viac

Diskusia k možnosti odpočítania dovoznej DPH nájomcom dovezeného tovaru je znovu otvorená

Výbor pre DPH znovu otvoril diskusiu k možnosti odpočítať dovoznú DPH nájomcom dovezeného tovaru, ak je nájomca osobou povinnou platiť daň pri dovoze tohto tovaru colnému orgánu.

Čítať viac

Od apríla platia nové sumy kilometrovného

V Zbierke zákonov vyšlo dňa 22. marca 2023 Opatrenie č. 88/2023 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktoré s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2023 ustanovuje vyššie sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Čítať viac

Nabíjanie elektromobilov predstavuje dodanie tovaru (elektriny)

Súdny dvor EÚ vydal rozsudok C‑282/22 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, v ktorom sa zaoberal otázkou, či poskytovanie zariadení na nabíjanie elektrických vozidiel, elektriny, technickej podpory a IT služieb predstavuje pre DPH účely dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb.

Čítať viac

Nová bilaterálna zmluva s Rakúskom v oblasti sociálneho poistenia pre cezhraničnú „prácu na diaľku“

Zatiaľ, čo EÚ stále čaká, kým Správna komisia prinesie koordinované riešenie pre cezhraničnú „vzdialenú“ prácu, Slovensko a Rakúsko uzavreli rámcovú dohodu, na základe ktorej môže osoba vykonávajúca prácu na diaľku z krajiny svojho bydliska v rozsahu nepresahujúcom 40%, ostať krytá systémom sociálneho poistenia v krajine jej zamestnávateľa.

Čítať viac

Aprílové novinky jednou vetou

  • Fyzické osoby – zamestnanci, neprehliadnite termín na poukázanie 2% zaplatenej dane do 2. mája 2023. Daňovému úradu stačí predložiť Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením o poukázaní podielu zaplatenej dane. Finančná správa v tejto súvislosti pripravila aj jednoduchý návod
  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo ďalší návrh na zvýšenie súm stravného. O schválenom znení pravdepodobne od 1. júna 2023 a ďalšom vývoji zmien v oblasti stravovania zamestnancov vás budeme informovať.

Čítať viac