Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo na webstránke najmy.mhsr.sk výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na úhradu nájomného ako aj samotnú žiadosť.

O dotácie je možné žiadať s účinnosťou od 23.6.2020 do 30.11.2020, avšak celková schválená výška disponibilných prostriedkov je 200 miliónov eur. Ministerstvo hospodárstva SR uvádza, že pre poskytnutie dotácie sa nebude nezohľadňovať termín podania žiadosti, ak bude v súlade s výzvou.

Súčasne sa však vzhľadom na očakávaný enormný záujem o poskytnutie dotácie odporúča dodržať harmonogram podávania žiadostí pre jednotlivé kraje, ktorý sa môže opakovať. Dňa 2.7.2020  je deň „D“ pre Bratislavský kraj.

Elektronický formulár žiadosti o dotáciu na nájomné, autorizovaný elektronickými podpismi všetkých oprávnených osôb prenajímateľa a nájomcu, má rovnaké účinky ako dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom o poskytnutí zľavy z nájomného a o zrieknutí sa plnenia z dotácie na nájomné nájomcom v prospech prenajímateľa.

Z tohto dôvodu nie je potrebné k žiadosti o poskytnutie dotácie na nájomné osobitne prikladať dohodu medzi prenajímateľom a nájomcom o poskytnutí zľavy z nájomného.

Uvedená dohoda je potrebná len ak sa prenajímateľ a nájomca zároveň so zľavou na nájomné chcú dohodnúť aj na iných záležitostiach, napríklad sa odporúča písomne sformalizovať, ako nájomca bude využívať svoje právo na splátky nájomného v prípade, ak mu prenajímateľ neposkytne 50 % zľavu na nájomné.

Je potrebné obdobie sťaženého užívania predmetu nájmu správne vypočítať na počet dní sťaženého užívania podľa druhu samotnej prevádzky, pričom do tohto obdobia sa započítavajú aj dni víkendu.

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo zoznam opatrení, počas ktorých boli jednotlivé maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby uzavreté, alebo obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti na webstránke najmy.mhsr.sk.

Nájomca aj prenajímateľ musia mať aktívnu elektronickú schránku na doručovanie. Žiadosť sa predkladá výlučne elektronicky prostredníctvom špeciálneho formulára zverejneného na portáli Slovensko.sk.

Administratíva spojená s podaním žiadosti je zo zákona povinnosťou prenajímateľa, preto sa z dôvodu neohrozenia podmienok na poskytnutie dotácie neodporúča uvedenú agendu zo strany prenajímateľa podmieňovať úhradou nákladov spojených s danou asistenciou nájomcovi.

V prípade Vášho záujmu o našu asistenciu pri otázkach týkajúcich sa žiadostí o dotácie na úhradu nájomného ma, prosím, kontaktujte - Zuzana Blažejová, Výkonná riaditeľka a líderka pre sektor nehnuteľností.

Zuzana Blažejová

Výkonná riaditeľka, daňové poradenstvo a líderka pre sektor nehnuteľností

KPMG na Slovensku

E-mail

Spojte sa s nami