Holdingy realitných spoločností musia preukazovať svoju podstatu

Skutočná podstata holdingu pri realitnej spoločnosti

Dôsledkom akčného plánu BEPS z dielne OECD, ktorý je zameraný na boj proti erózii základov dane, ako aj vývoja daňovej legislatívy v rámci EÚ, je okrem iného omnoho prísnejší prístup finančných orgánov jednotlivých krajín k akceptácii rôznych holdingových štruktúr.

1000
spodny pohlad na budovu

Daňové úrady vo vyššej miere skúmajú skutočnú podstatu a skutočnú existenciu holdingov. Od daňových správ v lokalite holdingov pritom zbierajú informácie potrebné na preskúmanie ekonomického opodstatnenia daných holdingových štruktúr, aby mohli odhaliť prípadné snahy obchádzať zdanenie príjmov v ich krajine.

Množstvo holdingových spoločností pre realitné projekty je založených napríklad v Luxemburgu. Obvyklá a zjednodušená holdingová štruktúra v danom prípade zahŕňa zahraničných investorov, ktorí investujú cez luxemburský investičný fond alebo priamo do kapitálu luxemburskej holdingovej spoločnosti, ktorá následne nadobúda, vlastní a predáva obchodné podiely na realitných spoločnostiach založených v zahraničí - v krajine kde sa nachádza príslušná nehnuteľnosť, napríklad aj na Slovensku.

Na základe žiadostí o poskytnutie informácií o luxemburských holdingových spoločnostiach zo strany zahraničných daňových úradov adresovaných luxemburským daňovým úradom pripravili naši kolegovia z Luxemburgu prehľad hlavných oblastí, na ktoré sa zahraničné daňové úrady z rôznych krajín v ich žiadostiach o informácie najčastejšie zameriavajú.

Ide napríklad o informácie nasledovného typu:

Operatívna prítomnosť:

 • Miesto skutočného vedenia a podnikateľských aktivít
 • Kancelária, adresa podnikania
 • Materiálne a IT vybavenie
 • Bankový účet v Luxemburgu

Zamestnanci:

 • Zoznam zamestnancov a kópia pracovných zmlúv
 • Presný prehľad funkcií a úloh jednotlivých zamestnancov
 • Mená a adresy riaditeľov a manažérov

Konečný príjemca príjmov:

 • Mená a adresy konečných príjemcov
 • Informácie o spoločníkoch alebo akcionároch, výška obchodného podielu/podiel vlastneného kapitálu
 • Spôsob akvizície a financovania luxemburskej spoločnosti

Dokumentácia:

 • Kópia zmlúv k transakciám vykonaným luxemburskou spoločnosťou
 • Zoznam osôb s podpisovým právom
 • Účtovné záznamy, výpisy z bankových účtov

Daňové úrady skúmajú a sledujú viaceré faktory. Jedným z nich je aj informácia, či holdingová spoločnosť vlastní a spravuje finančnú investíciu iba v jednej spoločnosti, alebo či vlastní a spravuje viacero finančných investícií a to prípadne v rôznych krajinách.

Získané informácie následne vyhodnocujú. Na základe dát vyvodzujú záver, či je luxemburská alebo iná holdingová spoločnosť využívaná predovšetkým alebo iba za účelom daňovej optimalizácie, alebo či táto spoločnosť skutočne vykonáva ekonomické aktivity v súvislosti so svojimi investíciami v daných krajinách a je teda pre danú skupinu spoločností potrebná. Dôsledkom môže byť napríklad zdanenie transakcií takým spôsobom, akoby dané holdingy vôbec neexistovali.

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.