Aktuality | Účtovné poradenstvo 2017/03

Aktuality | Účtovné poradenstvo 2017/03

Lehoty na zostavenie, predloženie, overenie, preskúmanie, schválenie, uloženie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy

1000
Aktuality | Účtovné poradenstvo

Uvádzame prehľad stavu k 1. januáru 2018. Aktualizujeme naše Aktuality č. 2016/01. Aktualizáciu si vyžiadali novely zákona o účtovníctve a Obchodného zákonníka:

  • zákon č. 130/2015 Z. z., ktorým sa novelizuje zákon o účtovníctve: S účinnosťou od 1. januára 2016 sa vyžaduje, aby audítor vyjadril názor nielen na to, či je výročná správa v súlade s účtovnou závierkou, ale aby vyjadril názor aj na ďalšie informácie uvedené vo výročnej správe. Táto požiadavka sa vzťahuje na individuálnu výročnú správu (§ 20 ods. 3), aj na konsolidovanú výročnú správu (§ 22 ods. 2).
  • zákon č. 264/2017 Z. z., ktorým sa mení Obchodný zákonník. S účinnosťou od 1. januára 2018 sa mení lehota na predloženie účtovnej závierky príslušnému orgánu na schválenie z pôvodných 6 mesiacov na viac flexibilnú lehotu tak, aby ju tento orgán schválil do 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje (pozri aj Aktuality č. 2017/01).
  • zákon č. 275/2017 Z. z., ktorým sa mení zákon o účtovníctve. S účinnosťou od 1. januára 2018 sa predlžuje lehota na uloženie oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok z piatich pracovných dní od jej schválenia na 15 pracovných dní (§ 23a ods. 4 zákona o účtovníctve, pozri aj Aktuality č. 2017/02).

Prehľad sa týka len obchodných spoločností (akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť), ktoré sú podnikateľmi; nezohľadňuje špecifické požiadavky a predpisy platné pre iné účtovné jednotky, napríklad banky, poisťovne, štátne podniky, družstvá a pod., ani iné špecifické predpisy napríklad zákon o cenných papieroch a pod.

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.