Výbor pre audit

Výbor pre audit

V súvislosti so zmenami v smernici Európskeho parlamentu a Rady EÚ týkajúcich sa štatutárneho auditu a ich následnej povinnej implementácie do slovenského právneho poriadku sú niektoré spoločnosti povinné zriadiť nový orgán – výbor pre audit (VpA) alebo dozornú radu (DR).

1000

Kto je povinný zriadiť VpA

Spoločnosť, ktorá je subjektom verejného záujmu alebo veľkou obchodnou spoločnosťou (špecifikované v zákone č. 423/2015 Z.z., § 2 ods. 15 písm. f), je povinná zriadiť VpA s výnimkou týchto situácií:

 • a) Spoločnosť je dcérskou účtovnou jednotkou a jej materská účtovná jednotka má zriadený VpA, ktorý vykonáva špecifické funkcie VpA aj pre dcérsku účtovnú jednotku, 
 • b) Spoločnosť má sídlo v inom členskom štáte EÚ a má vytvorený orgán, ktorý vykonáva činnosti ako VpA takisto pre spoločnosť v SR – v takom prípade spoločnosť zverejní vo výročnej správe, ktorý orgán tieto činnosti vykonáva a aké je jeho zloženie,
 • c) Jej DR vykonáva činnosti VpA.

Formálne zriadenie VpA alebo DR

 • Valné zhromaždenie schváli úpravu stanov spoločnosti.
 • Valné zhromaždenie formálne zriadi VpA, alebo DR s funkciou VpA a určí práva a povinnosti tohto orgánu.
 • V prípade DR, valné zhromaždenie taktiež vymenuje jednotlivých členov.
 • Následne je DR s funkciou VpA zaregistrovaná do Obchodného registra SR.

Popis práce VpA – kľúčové oblasti

 • Dohliada na proces zostavovania účtovnej závierky a na súlad s legislatívou.
 • Sleduje efektivitu vnútornej kontroly, interného auditu a systémov riadenia rizík, ak ovplyvňujú zostavovanie účtovnej závierky.
 • Sleduje priebeh a výsledky štatutárneho auditu individuálnej, resp. konsolidovanej účtovnej závierky.
 • VpA je zodpovedný za výber štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti a odporúča vymenovanie štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu v súlade s osobitným predpisom.
 • Preveruje a sleduje nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti. 
 • Štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti určuje termín na predloženie čestného vyhlásenia o nezávislosti.
 • Informuje riadiaci orgán alebo dozorný orgán účtovnej jednotky o výsledku štatutárneho auditu a vysvetľuje ako štatutárny audit účtovnej závierky prispel k integrite účtovnej závierky a akú úlohu mal VpA v uvedenom procese.

Ako Vám vieme pomôcť

 • Vieme Vám pomôcť s formálnym zriadením VpA alebo DR s funkciou VpA vrátane: 
  • a) Vypracovania zmeny a doplnenia zakladateľskej zmluvy (vrátane zriadenia postupov ustanovených zákonom č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite v znení neskorších predpisov a vypracovania povinností členov), 
  • b) Prípravy uznesenia valného zhromaždenia, ktorým sa schváli zmena a doplnenie zakladateľskej zmluvy,
  • c) Uloženia konsolidovanej verzie zakladateľskej zmluvy do Zbierky listín Obchodného registra SR.
 • Pomoc s prípravou vnútorných smerníc spoločnosti.
 • Príprava vzorových dokumentov:
  • a) Harmonogram činnosti VpA alebo DR,
  • b) Všeobecné vzorové dokumenty, akými sú napríklad rokovací poriadok VpA/DR, pozvánka na zasadnutie a zápis zo zasadnutia VpA/DR,
  • c) Špecifické vzorové dokumenty, akými sú napríklad: ročná správa o kontrolnej činnosti VpA/DR; zoznam dokumentov potrebných pre zasadnutie VpA/DR.

Kontakt

email: kpmg@kpmg.sk

tel.: +421 2 5998 4111

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.