Pripravované zmeny v Obchodnom zákonníku

Pripravované zmeny v Obchodnom zákonníku

S plánovanou účinnosťou od 1. októbra 2017 by mali nastať rozsiahlejšie zmeny v Obchodnom zákonníku (zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov), ako aj ďalších súvisiacich právnych predpisoch.

1000

Pripravovaná novela Obchodného zákonníka („novela“) je zameraná najmä na:

 • (a) Rozšírenie zodpovednosti štatutárnych orgánov a spoločníkov obchodných spoločností;
 • (b) Boj proti nepoctivým fúziám obchodných spoločností; a
 • (c) Zavedenie pravidiel tvorby a rozdelenia kapitálových fondov spoločnosti.

Rozšírenie zodpovednosti štatutárov, likvidátorov a spoločníkov

Navrhované zmeny podstatne rozširujú zodpovednosť štatutárov, členov štatutárnych orgánov, likvidátorov alebo zákonných zástupcov obchodných spoločností („štatutár“), najmä:

 • (i) V prípade nepodania návrhu na vyhlásenie konkurzu včas:
  • môže byť štatutár obchodnej spoločnosti vylúčený rozhodnutím súdu z výkonu funkcie člena orgánu obchodnej spoločnosti alebo družstva (na návrh orgánu verejnej moci prípadne iného veriteľa), a to na 5 rokov. Návrh nebol podaný včas, ak spoločnosť, ktorá môže byť spoločnosťou v kríze, zanikla bez právneho nástupcu alebo ak exekúcia alebo konkurzné konanie vedené proti tejto spoločnosti boli ukončené z dôvodu nedostatku majetku, a to bez toho, aby došlo k uspokojeniu veriteľa; 
  • ak súd rozhodne o vylúčení, je vylúčený štatutár povinný uspokojiť v plnom rozsahu nároky žalobcu a nároky intervientov, ktoré ku dňu rozhodnutia neboli uspokojené.
 • (ii) V prípade neposkytnutia súčinnosti ohľadom majetku a záväzkov spoločnosti/družstva podľa právnych predpisov počas konkurzu, exekúcie vedenej na majetok spoločnosti/družstva alebo počas výkonu správy daní:
  • môže byť štatutár vylúčený rozhodnutím súdu z výkonu funkcie člena orgánu obchodnej spoločnosti alebo družstva (napr. na návrh toho, kto sa súčinnosti môže domáhať alebo dotknutých účastníkov týchto konaní), a to na 5 rokov;
  • ak súd rozhodne o vylúčení z tohto dôvodu, uplatní sa primerane povinnosť vylúčeného zástupcu uspokojiť v plnom rozsahu nároky žalobcu a nároky intervientov, ktoré ku dňu rozhodnutia neboli uspokojené.

Dôkazné bremeno v konaniach o vylúčení znáša štatutár (osoba, o ktorej vylúčení sa koná), ktorý je povinný preukázať, že dôvod na jeho vylúčenie nenastal, alebo že postupoval s odbornou starostlivosťou. 

 • (iii) Aj v prípade zániku funkcie štatutára, ak (a) nie sú ustanovení noví štatutári alebo (b) ustanovení noví štatutári sú neprítomní alebo neposkytujú potrebnú súčinnosť:
  • je bývalý štatutár povinný poskytovať súčinnosť vyžiadanú súdom, správcom dane, správcom alebo exekútorom (a to až dovtedy, kým uplynie taká doba, že túto spoluprácu nemožno od bývalého štatutára spravodlivo požadovať).

Novela ďalej zavádza dodatočné požiadavky na vnútroskupinové obchodné transakcie, a to zavedením ručenia ovládajúcej osoby (t.j. osoby, ktorá má priamo alebo nepriamo podiel na spoločnosti, s ktorým je spojená väčšina hlasovacích práv) za záväzky spoločnosti v kríze, a to najmä ak táto ovládaná spoločnosť (a) prevzala v prospech ovládajúcej osoby ručenie, (b) pristúpila k jej záväzku alebo poskytla v jej prospech inú zábezpeku, alebo (c) uzatvorila v jej prospech zmluvu, v dôsledku čoho sa zhoršila vymožiteľnosť pohľadávky veriteľa ovládanej osoby. Ručenie vzniká v rozsahu, v ktorom došlo k zhoršeniu vymožiteľnosti pohľadávky.

Obmedzenia v súvislosti s fúziami (splynutím, zlúčením alebo rozdelením) obchodných spoločností

V súvislosti s fúziami obchodných spoločností zavádza novela viacero nových povinností a obmedzení, najmä:

 • Zákaz fúzie, ak ku dňu účinnosti fúzie: 
  • (a) je hodnota vlastného imania nástupníckej spoločnosti záporná,
  • (b) fúzované spoločnosti sú v likvidácii alebo proti nim pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu, alebo
  • (c) sa voči fúzovaným spoločnostiam vedie konanie o ich zrušení.
 • Povinnosť vyhotoviť audítorskú správu, v ktorej audítor osvedčí, že hodnota vlastného imania nástupcu nebude ku dňu účinnosti fúzie záporná; 
 • Pri povinne neauditovaných spoločnostiach, povinnosť zanikajúcich spoločností vyhotoviť správu audítora, ktorá osvedčuje, že pohľadávky a záväzky zanikajúcej spoločnosti zodpovedajú ekonomickej skutočnosti ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu; túto povinnosť budú mať aj zanikajúce slovenské spoločnosti pri cezhraničných zlúčeniach;
 • Povinnosť podať návrh na zápis fúzie do obchodného registra najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia zmluvy o zlúčení/splynutí alebo projektu rozdelenia; v opačnom prípade platí, že spoločnosti zúčastnené na fúzii odstúpili od zmluvy o zlúčení (splynutí)/projektu rozdelenia.
 • Povinnosť slovenskej spoločnosti pri cezhraničnom zlúčení predložiť správcovi dane návrh zmluvy najneskôr 6 dní pred hlasovaním o jeho schválení.

Novela tiež zavádza zákaz prevodu obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným:

 • (a) ktorá nemá v obchodnom registri zapísané orgány,
 • (b) ktorá nesplnila povinnosť uložiť účtovné závierky do zbierky listín v súlade s Obchodným zákonníkom;
 • (c) vo vzťahu ku ktorej sa vedie konanie o jej zrušení, je zrušená alebo voči nej pôsobia účinky konkurzu.

Kapitálové fondy

Novela konečne zavádza pojem kapitálový fond spoločnosti, ktorý tvorí:

 • (a) emisné ážio;
 • (b) suma príspevku, ktorú akcionári priplatia za to, že získajú výhodu pri rozdeľovaní zisku;
 • (c) suma iných príspevkov akcionárov, ktoré nesúvisia s výhodou pri rozdeľovaní zisku;
 • (d) suma tvoriaca zvýšenie vlastného imania nástupníckej spoločnosti (v prípade fúzie), ak nejde o základné imanie a rezervný fond.

Obchodný zákonník v navrhovanom znení výslovne upravuje možnosť nielen tvoriť ale aj použiť kapitálové fondy, a to za nasledovných podmienok:

 • príspevkom do kapitálového fondu pod písmenom (c) vyššie môže byť majetková hodnota, ktorá môže byť predmetom vkladu; v prípade nepeňažného príspevku musí byť hodnota určená znaleckým posudkom;
 • kapitálový fond pod písmenom (c) vyššie sa môže použiť na rozdelenie medzi akcionárov až po uplynutí 60 dní od zverejnenia oznámenia o výške rozdelenia iných vlastných zdrojov;
 • kapitálový fond pod písmenom (c) vyššie nemožno, okrem iných zákonných dôvodov, rozdeliť medzi akcionárov, ak je spoločnosť v kríze alebo by sa v dôsledku tejto distribúcie do krízy dostala;
 • kapitálový fond pod písmenom (a), (b) a (d) vyššie možno do dvoch rokov použiť len na krytie strát spoločnosti.

Tento alert neobsahuje vyčerpávajúci prehľad všetkých navrhovaných zmien. Jeho zámerom je poskytnúť približný obraz o povahe a rozsahu legislatívnych zmien, ktoré možno v dohľadnej dobe očakávať.  

Kontakt

Marian Dzuroška
+421 2 5998 4111
kpmg@kpmg.sk

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.