73% úverov na nehnuteľnosti je na Slovensku riadne splácaných

KPMG – Barometer úverovania nehnuteľností 2015

Predstavitelia bánk na Slovensku aj v Európe sú viac naklonení k financovaniu realitných projektov, ktoré už generujú príjmy, ako k poskytnutiu prostriedkov na nové projekty. Takmer tri štvrtiny z poskytnutých úverov na nehnuteľnosti boli u nás v minulom roku riadne splácané. Priemerná výška poskytnutého úveru sa pohybovala na úrovni 9 -20 miliónov eur. Tieto zistenia priniesol nový prieskum KPMG – Barometer úverovania nehnuteľností 2015.

1000
Property Lending Barometer 2015

Celkový objem transakcií na trhu s nehnuteľnosťami v Európe v prvej polovici roka 2015 prekonal 110 miliárd EUR. To predstavuje nárast o 35% oproti rovnakému obdobiu roku 2014. Z výsledkov prieskumu KPMG vyplynulo, že banky v dominantných  a etablovaných  ekonomikách považujú financovanie nehnuteľností za strategicky dôležité. Najvyšší dôraz na tento typ financovania je vo Veľkej Británii a Rakúsku, naopak na Slovensku a v Taliansku sa považuje za menej dôležité. Respondenti zdôraznili, že sú ochotní financovať najmä projekty so silným biznis modelom a vysoko kvalitnými aktívami. Významným kritériom je tiež povesť a referencie developera alebo prevádzkovateľa projektu.

V dominantných a etablovaných ekonomikách je preferovanou oblasťou financovania rezidenčný segment. V ostatných ekonomikách  je to výstavba kancelárskych priestorov. Na Slovensku banky dávajú prednosť financovaniu projektov v segmente logistiky a kancelárskych priestorov. Podľa výsledkov štúdie KPMG môžeme v tomto roku pozorovať vysoký podiel úverov, ktoré sú plne splácané. Najvyšší podiel plne splácaných úverov je vo Švédsku (99%), nasleduje Česká republika (98%) a Nemecko (94%). Na Slovensku je tento ukazovateľ na úrovni 73%. Od minulého roka je to zvýšenie o 3%.

„Aj napriek pozitívnemu trendu je objem nesplácaných úverov na Slovensku, s ktorými majú banky veľké problémy, stále vysoký. Z celkového objemu poskytnutých úverov tvoria až 15%, čo v porovnaní s ostatnými krajinami z dominantných a etablovaných ekonomík predstavuje druhý najväčší podiel po Španielsku s 33%“, uviedol Rastislav Nemec, Riaditeľ na oddelení Manažérskeho poradenstva, KPMG na Slovensku.   

Banky v etablovaných ekonomikách sa vyjadrili pozitívne ohľadne možnosti reštrukturalizovať nesplácané úvery. Najviac optimizmu vyjadrili opýtaní v Českej republike (82%), najpesimistickejší sú poľskí respondenti (62%). Na Slovensku sa kladne k reštrukturalizácii nesplácaných úverov vyjadrilo 65% opýtaných. Je to výrazný posun oproti roku 2014, kedy sa pozitívne vyjadrilo 39% bánk.

Slovensko zaznamenalo v minulom roku 8% z celkového objemu realitných transakcií v regióne strednej a východnej Európy. Podľa prieskumu KPMG bol celkový objem úverov poskytnutých v posledných 12-18 mesiacoch na Slovensku rovnomerne rozložený medzi nové projekty a projekty už generujúce príjem. Priemerná výška poskytnutého úveru sa pohybovala v rozmedzí 9 -20 miliónov eur, pričom preferovaná výška by sa mala byť na úrovni 12-28 miliónov. Slovenskí respondenti sa zhodli, že ich najväčšou konkurenciou sú zahraničné komerčné banky, súkromné kapitálové fondy, dlhové fondy a investičné banky.

Podľa štúdie Barometer úverovania nehnuteľností 2015 sa v dominantných a etablovaných ekonomikách najnižšie úrokové prirážky k základnej úrokovej sadzbe 3-mesačný EURIBOR aplikujú vo Švédsku, Nemecku a Rakúsku, zatiaľ čo najvyššie na Slovensku, v Holandsku a Poľsku. 

„Banky na Slovensku prejavujú v porovnaní s minulým rokom rastúci záujem o financovanie nových developerských projektov,“ dodáva Rastislav Nemec. Aj výsledky prieskumu naznačili, že v nasledujúcich 12-18 mesiacoch by mal celkový objem poskytnutých úverov do nehnuteľností na Slovensku rásť.

O prieskume

Šieste vydanie prieskumu Property Lending Barometer – Barometer úverovania  nehnuteľností prináša analytický pohľad na prístup bánk k financovaniu realitných projektov v Európe. V roku 2015 sa ho zúčastnilo 90 finančných inštitúcií z 21 krajín vrátane Slovenska. Všetky banky, ktoré sa zúčastnili štúdie, boli v minulom roku aktívne na európskom realitnom trhu. Zber dát sa uskutočnil primárne formou hĺbkových rozhovorov so zástupcami bank a pomocou online dotazníka v mesiacoch máj - júl 2015

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.