Hållbarhetsrisker – utvärdera och hantera

Utvärdera och hantera hållbarhetsrisker

KPMG kan stötta ditt företag genom hela processen utifrån era behov.

KPMG kan stötta ditt företag genom hela processen utifrån era behov.

Hållbarhetsrelaterade risker förväntas i dag identifieras, hanteras och analyseras systematiskt av företag. Detta dels för att lagkrav och regelverk ställer krav på riskanalyser, samt att investerare, kunder och andra intressenter sätter allt större fokus på bolags hantering av hållbarhetsrisker. KPMG kan stötta genom hela processen beroende på era behov.

Intressenters intresse för företags hantering av hållbarhetsrisker har under de senaste åren ökat avsevärt, och hållbarhetsrelaterade risker kopplas i dag inte endast ihop med ryktesrisker (varumärke/arbetsgivarvarumärke), utan även finansiella och operationella risker i hela värdekedjan. Att vara medveten om risker uppströms i leverantörsleden, inom den egna verksamheten (in-house) och nedströms i distributions- och användarleden, är grundläggande för att kunna hantera och applicera kontroller för att adressera riskerna.

 

Stöd kring hållbarhetsrisker

Vår approach utgår vanligtvis i en trestegsprocess, där KPMG kan bistå med stöd i specifika eller samtliga steg:

  1. Identifiering och kartläggning av signifikanta hållbarhetsrisker i värdekedjan
  2. Implementering av aktiviteter, processer och åtgärder för att hantera identifierade hållbarhetsrisker
  3. Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av hållbarhetsrisker samt befintlig riskhantering

KPMG kan hjälpa till med delar av eller hela processen genom att bistå med exempelvis identifiering, prioritering och validering av hållbarhetsrisker, kartläggning och analys av risker i värdekedjan, exempelvis genom en riskprofil per leverantör, samt genomförande av leverantörsgranskningar

För mer information om hur vi kan hjälpa till angående icke-finansiella risker – kontakta våra hållbarhetsexperter!

Kontakta oss