Dags att slänga kvittot? Nu moderniseras bokföringslagen

Lagrådsremissen avseende en modernisering av bokföringslagen har nu publicerats.

Lagrådsremissen avseende en modernisering av bokföringslagen har nu publicerats.

Nu har lagrådsremissen avseende en modernisering av bokföringslagen publicerats, med ändringar som föreslås träda i kraft den 1 juli 2024. Vilka ändringar innehåller då lagrådsremissen?


Arkivering av mottagen räkenskapsinformation
Idag ska räkenskapsinformation som företaget har tagit emot från någon annan bevaras i det skick materialet hade när det kom till företaget. Det innebär att om företaget erhåller ett papperskvitto, så är det papperskvittot som ska arkiveras. Det ursprungliga papperskvittot får dock förstöras från och med det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades om papperskvittot på ett betryggande sätt har överförts till något annat material som informationen sparas på under den återstående arkiveringstiden.

Nu föreslås en ändring av dessa bestämmelser. Den ursprungliga formen, som exempelvis ett papperskvitto, behöver inte bevaras om räkenskapsinformationen överförs till en annan form under förutsättning att överföringen med hänsyn till tekniska metoder, organisatoriska åtgärder och övriga omständigheter inte innebär någon risk för att räkenskapsinformation förändras eller försvinner. Företaget kan alltså kasta papperskvittot när det har överförts till digital form på ett säkert sätt.


Företag med flera bokföringar
Idag gäller att företag som bedriver flera verksamheter ska ha en bokföring som omfattar samtliga verksamheter. Om det finns särskilda skäl och det är förenligt med god redovisningssed får företaget i stället ha en bokföring för varje enskild verksamhet. Det gäller under förutsättning att uppgifter om ställning och resultat i de olika verksamheterna löpande arkiveras på en gemensam plats.

I lagrådsremissen föreslås att företag inte ska behöva arkivera uppgifter om ställning och resultat i de olika verksamheterna på samma plats. Det ska i stället vara tillräckligt att uppgifterna bevaras så att den samlade verksamheten blir överblickbar.


Moderniserade begrepp
I lagrådsremissen föreslås också att vissa begrepp i Bokföringslagen moderniseras. Det föreslås att begreppet maskinläsbart medium ersätts med elektronisk handling, begreppet dokument ersätts med pappershandling och begreppet maskinutrustning ersätts med utrustning. Mikroskrift som bevarandeform föreslås tas bort helt.


Förändringar i närliggande lagstiftning
I lagrådsremissen föreslås att stiftelselagen och lagen om kommunal bokföring och redovisning ska anpassas till ändringarna i bokföringslagen.