Köp av eller investeringar i företag som bedriver verksamhet inom vad som anses vara skyddsvärda områden kan innebära risker i nationellt och europeiskt säkerhetshänseende. Många länder har därför infört eller är på väg att införa långtgående krav på kontroll av sådana transaktioner. Den nationella lagstiftningen kompletteras av övergripande regler på EU-nivå. 

Även i Sverige finns det idag krav på kontroll av vissa investeringar. Dessa regler ska under 2023 dessutom kompletteras med än mer omfattande lagstiftning. De krav som följer av reglering både i och utanför Sverige medför stora konsekvenser för transaktionsmarknaden. 

Omfattande reglering ställer höga krav på transaktionsprocessen

Svenska regler med krav på kontroll av överlåtelser av så kallad säkerhetskänslig verksamhet trädde i kraft den 1 januari 2021. Regleringen har brett tillämpningsområde och innefattar sådan verksamhet som påverkar svensk yttre och inre säkerhet. Hit hör verksamheter inom områden som exempelvis elförsörjning, finansiella tjänster, infrastruktur och viss tillverkningsindustri. Om en överlåtelse träffas av lagstiftningen krävs ett samrådsförfarande med myndighet där myndighetens godkännande krävs innan transaktionen kan slutföras. Skulle en överlåtelse göras utan myndighetens godkännande kan det leda till förelägganden och ytterst en ogiltigförklaring av transaktionen. Samrådsförfarandet innebär omfattande kontakter med myndighet, vilket medför krav på att dela med sig av information och många gånger långa väntetider.

Utöver redan gällande regler väntas ny lagstiftning avseende investeringskontroll träda i kraft under 2023. Den nya lagen kommer att bli bredare än den reglering som finns idag och transaktioner inom fler områden kommer att innefattas. Lagstiftning kommer att medföra anmälningsplikt för investeringar och ett tvåstegsförfarande där en granskning i steg två kommer att ta tre, alternativt sex månader. Myndigheten ska också kunna begära in uppgifter och handlingar samt begära tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen. Överträdelser av de krav som ställs kan innefatta sanktionsavgift på upp till 50 miljoner kr. Att en investering faller inom ramen för den kommande lagens tillämpningsområde innebär inte att nu gällande regler inte blir gällande. De två regelverken ska tillämpas parallellt och en investering riskerar således att bli föremål för bägge kontroller.

Nationella regler måste också förhålla sig till rådande EU-lagstiftning. EU har antagit en förordning som har etablerat ett gemensamt ramverk för EU:s medlemsländer. Förordningen ställer krav på samarbete, inklusive utlämnande av känslig företagsinformation, mellan medlemsstater och även till Kommissionen. Både medlemsstater och Kommission kan också ges möjlighet att kommentera på investeringar som sker i en medlemsstat.

Reglerna gällande investeringskontroll innebär att betydligt högre krav kommer att ställas på genomförandet av transaktioner framöver. Många transaktioner riskerar att ta avsevärt längre tid än vad som nu är fallet och kräva omfattande hantering. Inte bara svenska regler och EU-lagstiftning kommer att behöva tas hänsyn till, även motsvarande regler i andra länder som påverkas kommer att behöva beaktas. Dessa regler kommer att ställa stora krav på transaktionsprocessen och hur den hanteras. 

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor.

Prenumerera på LegalNews

Vill du prenumerera på LegalNews och andra kostnadsfria nyheter från KPMG? 
Anmäl dig här.  

Kontakta oss